Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

OptaScan

Formal name
Opta-Scan BV
CoC Number
86791400
Sector
N81 - Services to buildings and landscape activities

Organisatie

Over OptaScan

OptaScan is gespecialiseerd in plaagdierbeheersing bij grote en middelgrote levensmiddelenbedrijven. Wij bieden maatwerk bestrijding, preventie en ontzorgen onze klanten.

Wij zijn werkzaam in Nederland en Noord-België.

Visie

Wij vinden dat alle levensmiddelen vrij van plaagdieren moeten zijn. Hier streven wij dag in dag uit bij onze klanten naar. Onze kernwaarden ‘deskundig’, ‘gedreven’ en ‘betrokken’ betekenen dat we continu bezig zijn met het optimaliseren van onze dienstverlening, zodat we onze klanten van een deskundig en op maat gemaakt advies kunnen blijven voorzien. We komen met nieuwe technieken en inzichten en werken nauw met onze klanten samen om ervoor te zorgen dat ze plaagdiervrij blijven of worden.

Missie

Onze missie is: “OptaScan wil de onmisbare partner zijn op het gebied van plaagdierbeheersing in de levensmiddelenindustrie”. Wij willen ons blijven ontwikkelen op het gebied van innovatie en kwaliteit, zodat onze dienstverlening naadloos aansluit bij de wensen van onze klanten en wij hen volledig kunnen ontzorgen. We leveren maatwerk tot in detail. Omdat we als doel hebben de beste te zijn in het leveren van kwaliteit en ons niet richten op het worden van de grootste, staan onze klanten altijd centraal en hopen wij die onmisbare partner voor hun te zijn.

Kernwaarden

Om duidelijk te maken waar we voor staan, hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd.

Wij streven naar het leveren van een maximale kwaliteit en een maximale klanttevredenheid door ‘deskundig’, ‘gedreven’ en ‘betrokken’ te zijn. Onze kernwaarden staan voor alles wat wij belangrijk vinden en vormen het DNA van onze dienstverlening. Deze waarden zijn niet tastbaar maar wel voelbaar en hebben de basis gelegd voor waar we nu staan: een vooruitstrevend en groeiend bedrijf met duurzame relaties waarbij we voor onze klanten niet alleen een leverancier maar een echte partner zijn.

MVO-verklaring

Visie op MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft betrekking op alle activiteiten binnen OptaScan. Voor ons hoort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van bedrijfsvoering en is in onze ogen duurzaam ondernemen – in de breedste zin van het woord – de enige en juiste manier van ondernemen. Wij vinden het niet meer dan normaal dat we bij al onze activiteiten rekening houden met (voedsel)veiligheid, het milieu en dat we onze medewerkers, ons grootste goed, een veilige en plezierige werkomgeving bieden. Duurzaam en verantwoord ondernemen zit in ons ‘Groene OptaScan Bloed’.

Ethische gedragsregels voor medewerkers.

  • Download gedragscode File Gedragscode OptaScan versie 27-02-2023.pdf is available in online report.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Ongediertebestrijding in de levensmiddelenindustrie door Opta-Scan B.V. (Kamer van Koophandel 86791400) gevestigd in Nederland.

Aantal FTE in scope
11

Eigendomsstructuur

BV

Contactpersoon voor bedrijf

 
Ilja Meijne-Kljucevic
 
i.meijne@optascan.nl
 
0515-551472
Bedrijfswebsite
www.optascan.nl
MVO website
https://www.optascan.nl/duurzaamheid.html

Bezoekadres

 
Kooisloot 14
 
8538 RD Bantega
 
Friesland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Milieuvervuiling

Ambitie

OptaScan vindt het van groot belang om zo min mogelijk giftige bestrijdingsmiddelen in te zetten bij haar werkzaamheden.

Doelen

Inzet rodenticide buiten

OptaScan heeft als doelstelling om geen rodenticide buitenom bij haar Nederlandse klanten in te zetten.

Inzet rodenticide binnen

In 2024 heeft OptaScan zichzelf ten doel gesteld om bij geen van haar klanten rodenticide binnen te gebruiken.

Inzet insecticide

In 2024 heeft OptaScan zichzelf ten doel gesteld om bij maximaal 10 % van haar totale klantenbestand kortwerkend insecticide binnen te gebruiken.

Review ambities

OptaScan gebruikt zowel buitenom als binnen zo goed als geen giftige middelen.

Prioriteit voor verbetering
Nee, In 2023 heeft er wederom bij geen enkele klant rodenticide buitenom de gebouwen gestaan. Daarnaast heeft bij slechts 1 van al onze klanten rodenticide binnen in het gebouw gestaan. Bij slechts 6 klanten is er in 2023 een kortwerkend insecticide gebruikt. Dit is ruim onder de 10% die wij onszelf ten doel hadden gesteld voor 2023. OptaScan is tevreden met bovenstaande behaalde resulaten.

Dierenwelzijn

Ambitie

OptaScan vindt het welzijn van dieren erg belangrijk. OptaScan streeft ernaar haar klanten preventieve maatregelen te laten treffen, zodat ongedierte niet ontstaat en derhalve niet bestreden hoeft te worden. Wanneer onverhoopt toch ongedierte bestreden moet worden, wordt dit altijd op de meest humane wijze en met uitsluitend goedgekeurde middelen en materialen uitgevoerd.

Doelen

Risico analyse ongedierte buitenom

OptaScan heeft als doel bij in ieder geval 50% van haar nieuwe klanten in 2024 de risico analyse ongedierte buitenom onderdeel te laten zijn van het contract. Door de risico's weg te nemen, hoeft er minder/geen ongedierte bestreden te worden bij die desbetreffende klant.

Review ambities

OptaScan zet zich in haar hele dienstverlening in voor preventie en op een humane wijze ongedierte bestrijden mocht dit onverhoopt toch nodig zijn. Wij zijn tevreden met alle maatregelen die wij treffen op het gebied van preventie en voorlichting bij onze klanten. Additionele maatregelen zijn verder niet nodig.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

Gezond en veilig werken staat bovenaan bij OptaScan. Onze ambitie is het creëren van een veilige en prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Wij zijn als bedrijf VCA gecertificeerd en al onze medewerkers hebben de juiste (veiligheids)trainingen gevolgd en middelen tot hun beschikking om hun werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

Doelen

Ziekteverzuimpercentage

OptaScan streeft naar een maximaal ziekteverzuimpercentage van 1%.

Aantal bedrijfsongevallen

OptaScan streeft naar 0 bedrijfsongevallen.

Review ambities

OptaScan is tevreden met de maatregelen en resultaten.

Prioriteit voor verbetering
Nee, Het ziekteverzuimpercentage is in 2023 op 1,3% uitgekomen. Het ziekteverzuim lag iets hoger dan de 1% waar naar gestreefd wordt, dit vanwege een zweepslag met een langere herstelperiode. OptaScan is tevreden met het huidige ziekteverzuim ook al is de 1% niet behaald.

Core Subject Consumentenbelangen

Gezondheid & veiligheid consumenten

Ambitie

OptaScan is voornamelijk werkzaam in de levensmiddelenindustrie. Het voorkomen van gezondheidsrisico's als gevolg van ongedierte of gebruikte middelen of materialen door OptaScan is onze hoogste prioriteit en ligt diep verankerd in onze bedrijfsvoering.

Doelen

Besmetting door middelen of materialen

Geen middelen of materialen gebruikt door OptaScan in producten van onze klanten.

Review ambities

We zijn tevreden met de genomen maatregelen.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Code of conduct Suppliers

MVO criteria voor leveranciers.

Personeelshandboek

(levensmiddelen)Bedrijven moeten vaak aan strenge regels voldoen om de kwaliteit en veiligheid van hun producten te garanderen. Een van de zaken die zij goed op orde moeten hebben is de ongediertebestrijding en de preventie (voorzorgsmaatregelen) tegen ongedierte.

Omdat onze klanten zelf aan strenge regels moeten voldoen, luistert het werken bij dit soort klanten voor ons ook erg nauw en moeten wij ons ook vaak aan strenge regels houden.

Om ervoor te zorgen dat wij onze klanten goed van dienst kunnen zijn is het belangrijk dat wij met z’n allen op dezelfde (veilige) manier werken, dezelfde (uitstekende) kwaliteit leveren en ons aan de regels houden.

OptaScan acht het van groot belang dat bij de uitvoering van werkzaamheden de veiligheid en gezondheid serieus worden genomen. Met het handboek informeert OptaScan haar medewerkers over de veiligheid tijdens de werkzaamheden, hun verantwoordelijkheden en hun rechten.

Personeelsreglement

Binnen de organisatie van OptaScan gelden een aantal regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, voorzieningen en (wettelijke) bepalingen. In dit Personeelsreglement zijn deze regelingen schriftelijk vastgelegd.

Dit Personeelsreglement maakt onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst die tussen de medewerker en OptaScan is opgesteld. Persoonlijke afspraken worden in de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Het Personeelsreglement is bestemd voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van die gevallen, waarbij de werking van dit Personeelsreglement uitdrukkelijk is uitgesloten in de arbeidsovereenkomst. Het Personeelsreglement wordt bij indiensttreding door de werkgever verstrekt. Wijzigingen in het Personeelsreglement worden schriftelijk aan de medewerkers gecommuniceerd.

Maatregelen

(elektronische) Muizenvallen

OptaScan maakt voornamelijk gebruik van (elektronische) klapvallen bij het oplossen van problemen met muizen. Er wordt gekozen voor het gebruik van klapvallen en zelden voor giftig lokaas omdat dit 1) een kleinere impact heeft op het milieu, 2) humaner is voor muizen, 3) gevangen muizen beter geregistreerd en verwijderd kunnen worden dan wanneer muizen door giftig lokaas elders overlijden.

Afdoding gaat sneller (humaner) dan bij het gebruik van giftig lokaas. Tot en met 2023 hebben we meer dan 2000 elektronische muizenvallen bij onze klanten uitgezet.

Certificaat HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing)

OptaScan is HIK gecertificeerd en mag onder strikte voorwaarden rodenticide buitenom en binnen in gebouwen gebruiken. In de praktijk hebben wij tussen 2018 en 2023 geen rodenticide buitenom gebruikt. Het certificaat HIK geeft aan dat OptaScan volledig conform de Integrated Pest Management (IPM) methodiek werkt. In 2023 heeft OptaScan bij slechts 1 klant tijdelijk rodenticide binnen gebruikt.

Geen gebruik van rodenticide buitenom bij onze Nederlandse klanten. Minimaal gebruik van rodenticide binnen bij onze klanten.

Convenant gebruik biociden

OptaScan heeft een convenant ontwikkeld waarin afspraken worden gemaakt tussen de klant en OptaScan over het bestrijden van plaagdieren in een breder verband. Niet alleen wordt bekeken of het een plaagdier betreft en dus bestreden moet worden. Er wordt ook beoordeeld of bestrijding onbedoelde bijeffecten heeft, het betreffende plaagdier wellicht op andere terreinen nuttig is en of niet bestrijden ook een optie is, omdat er geen directe dreiging is voor mensen, het proces en/of de (voedsel)veiligheid.

Minder onnodige doding van dieren in de omgeving van de klant. Inmiddels hebben 9 klanten het convenant ondertekend.

Gebruik van insecticiden en rodenticide binnen

OptaScan heeft als doelstelling om bij maximaal 10 % van ons totale klantenbestand kort werkende insecticide binnen in de gebouwen te gebruiken. Hierbij worden nieuwe klanten de eerste twee jaar niet meegerekend. Reden hiervoor is dat OptaScan soms klanten krijgt waarbij sprake is van grote overlast en eerst orde op zaken gesteld moet worden. Uiteraard altijd in combinatie met de inzet van preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de wering. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten.

In 2023 heeft bij slechts 1 klant tijdelijk rodenticide binnen in een gebouw gestaan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten. Hierover zijn de afgelopen 3 jaar geen meldingen ontvangen.

Gif afvoeren

OptaScan gebruikt nauwelijks giftige materialen. Wanneer deze wel worden gebruikt worden ze volgens vaste procedures afgevoerd.

Geen onnodige belasting en vervuiling van het milieu.

Ongedierte preventie

Het digitale logboek (OptaScanOnline) en onze gehele werkwijze is erop gericht om te werken volgens Integrated Pest Management. De onnodige inzet van (bestrijdings)middelen wordt via risico analyses en trend analyses voorkomen. Ook is OptaScanOnline ervoor gemaakt om klanten te informeren over potentiële risico's en te nemen acties om ongedierte te voorkomen, zodat een bestrijding niet nodig is. Hiervoor wordt continu gebruik gemaakt van de communicatiemodules. o.a. maandelijkse -, kwartaal herinneringsmails, waarschuwingsmails bij drempelwaarde overschrijding risicofactoren gestuurd/OptaScan geeft (jaarlijks terugkerende) personeelspresentaties om bewustwording bij haar klanten te vergroten/Om ervoor te zorgen dat OptaScan zo min mogelijk niet-doeldieren vangt, worden bijvangsten geregistreerd en wordt hierop geacteerd door bijvoorbeeld de vallen te verplaatsen/te verwijderen.

OptaScan heeft tussen 2018 en 2023 buitenom geen gebruik gemaakt van rodenticide.

Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij OptaScan. Op alle fronten wordt hier aandacht aan besteedt en in geïnvesteerd. Een aantal voorbeelden: OptaScan is als bedrijf VCA gecertificeerd. Tijdens iedere personeelsvergadering (4 keer p/j) wordt er een toolboxmeeting over veiligheid gehouden. Alle relevante medewerkers van OptaScan hebben een actueel VCA, Hoogwerker, VOP diploma en de benodigde nascholingscertificaten.

Er zijn in 2023 geen bedrijfsongevallen geweest.

Niet van toepassing

Vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers

OptaScan investeert in de (pesoonlijke)ontwikkeling en gezondheid van haar medewerkers. Een voorbeelden zijn persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Alle bedrijfswagens zijn uitgerust met extra comfortabele stoelen. Vanaf 2018 hebben nieuwe bedrijfswagens een zwaardere motor gekregen om rijcomfort te vergroten. Om gevaarlijke situaties (natte vloeren, valgevaar) bij klanten te voorkomen wordt de planning in overleg met de klant aangepast aan hun schoonmaakschema. Aanschaf compressor om te voorkomen dat medewerkers veel met de hand moeten pompen bij de spuit. OptaScan biedt medewerkers iedere 2 jaar een PMO aan, in plaats van de wettelijke om de 5 jaar. Organiseren teamdagen met coach en individuele ontwikkelingstrajecten met coach voor medewerkers, met wie we op jaarbasis een aantal voortgangsgesprekken voeren.

Een ziekteverzuim van minder dan 1% in 2018, 2019, 2020 en 2021. In 2022 lag het ziekteverzuim op 2,7 % veroorzaakt door Covid-19. In 2023 lag het ziekteverzuim op 1,3%.

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

Keurmerk Plaagdiermanagement

CEPA
CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het vlak van plaagdierbeheersing.

IPM Rattenbeheersing:
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

OptaScan is voor beide modules gecertificeerd.

Geldig tot
Feb 4, 2026

VCA (*)

Omdat wij veilig en gezond werken erg belangrijk vinden, hebben wij ons in 2020 als bedrijf laten certificeren voor VCA*. Jaarlijks vindt er een her-audit plaats.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen.

Geldig tot
Feb 4, 2026

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

RI&E

OptaScan heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze is in 2021 weer gekeurd door een externe Hoger Veiligheidskundige. In 2024 laat OptaScan de Risico Inventarisatie en Evaluatie opnieuw keuren.