Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

gAvilar BV

Formal name
gAvilar B.V.
CoC Number
54911389
Sector
C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Organisatie

Over gAvilar BV

Het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten. Handel in gas-, water- en warmtemeters.

Visie

‘gAvilar wil dé vooruitstrevende en betrouwbare partner zijn voor technische gasdrukregel-, meetproducten & -oplossingen en zo bijdragen aan veilige en duurzame gastransities’

Missie

‘gAvilar bouwt voort op ruim 165 jaar succesvol ondernemerschap. gAvilar ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige,
betrouwbare en veilige meet- en regelapparatuur en systemen voor gasnetwerken’

Kernwaarden

• Betrouwbaar
Betrouwbaarheid betekent dat wij en onze producten doen wat wij beloven, dat wij veilig en efficient werken, ongeacht de omstandigheden
• Samenwerking
Samenwerken betekent dat wij effectief communiceren, en in teams te werk gaan, zowel intern als met onze externe partners. We streven er naar om productkwaliteit te waarborgen, een prettige sfeer tussen alle
betrokkenen te creeeren, innovatie te stimuleren en klanttevredenheid te maximaliseren.
• Vakmanschap
Vakmanschap betekent dat wij streven naar hoge kwaliteitsnormen in ontwerp, productie en service. Met aandacht voor detail en precisie. Wij verbeteren voortdurend.
• Oplossingsgericht
Oplossingsgericht betekent dat wij proactief problemen identificeren, een flexibele aanpak hanteren, klantgerichte oplossingen bieden en continu streven naar maximale klanttevredenheid en operationele efficientie.
• Volhoudbaar
Volhoudbaar betekent dat in alles wat wij doen wij rekening houden met de gevolgen op lange termijn, dat wij in onze relaties met mensen, milieu en maatschappij zorgen dat wij de zaken zo organiseren dat wij op lange
termijn streven naar balans maar op z’n minst negatieve effecten minimaliseren.

MVO-verklaring

Visie op MVO

gAvilar B.V. omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wil waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Wij respecteren niet alleen wet- en regelgeving maar gaan verder en conformeren ons tevens aan de eisen van de normen die gecertificeerd zijn

Het lange termijn succes van gAvilar hangt af van ons vermogen om continu onze producten en diensten te verbeteren op basis van de wensen van de klant, waarbij we de medewerkers beschermen en werken aan de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Dit is een verplichting die in het belang is van onze medewerkers, onze klanten en onze aandeelhouders.

Verder is het MVO beleid op de volgende wijze verankerd in onze kernwaarde ‘volhoudbaarheid’ wat betekent dat in alles wat wij doen, wij rekening houden met de gevolgen op lange termijn, dat wij in onze relaties met mensen, milieu en maatschappij zorgen dat wij de zaken zo organiseren dat wij op lange termijn streven naar balans maar op z’n minst negatieve effecten minimaliseren.

MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Het ontwerpen en samenstellen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan, de serviceverlening van genoemde producten en handel in gas, warmte- en watermeters en onderdelen daarvan door gAvilar B.V. (Kamer van Koophandel 54911389) gevestigd in Nederland.

Aantal FTE in scope
53
Jaarlijkse omzet (euro's)
€ 13.491.000

Eigendomsstructuur

Besloten vennootschap met 1 aandeelhouder

Contactpersoon voor bedrijf

 
Mr. R. ten Hove
 
rob.tenhove@gavilar.nl
 
+31 (0)6 53786010
Bedrijfswebsite
www.gavilar.nl
MVO website
http://www.gavilar.nl/over_gavilar/32/5/57/mvo.html
Emailadres voor informatie
info@gavilar.nl

Bezoekadres

 
Kamerlingh Onnesweg 63
 
3316 GK Dordrecht
 
Zuid Holland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Reductie energiegebruik en duurzame energie

Ambitie

gAvilar is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en beoogt hiermee continu onderzoek te doen of maatregelen te nemen die het eigen energieverbruik enerzijds en de CO2-uitstoot anderzijds kunnen reduceren. Onze ambitie is om in 2027 onze CO2-uitstoot gereduceerd te hebben met 23-40 ton.

Doelen

Reductie elektriciteitsverbruik

Vervangen van 2 oude heaters door nieuwere types.

Tijdsbestek
Korte termijn
Doel jaar
2024
Status
Lopend
Reductie gasverbruik

Het verwarmen van het kantoor d.m.v. airco's in plaats van met een CV-ketel.

Tijdsbestek
Korte termijn
Doel jaar
2024
Status
Lopend
Elektrisch vervoer

Het vervangen van benzine/dieselwagens door elekrische types bij de service afdeling.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2027
Status
Nog niet gestart

Review ambities

We gebruiken groene stroom van Hollandse windmolens. We stimuleren het fietsen naar de zaak. Er zijn inmiddels 18 fietsen via het fietsenplan aangeschaft. Verder zijn er 19 personeelsleden die hun elektrische auto op de zaak laden. Ondanks dat we graag zonnepanelen op het dak of carport zouden plaatsen is dit voorlopig niet interessant, zeker nu teruglevering t.g.v. netcongestie niet mogelijk is.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Energietransitie

Ambitie

gAvilar wil nauw betrokken zijn bij de energietransitie en werkt hiervoor samen met de grote energiebedrijven zoals Eneco, Enexis en Liander. We maken onze producten geschikt voor toepassingen met Biogas en Waterstof en willen deelnemen in zo veel mogelijk projecten die bijdragen aan de energietransitie.

Doelen

Waterstof 2

Nieuwe innovatieve producten/projecten voor waterstof ontwikkelen om waterstoftransitie mogelijk te maken (min. 1 p jaar).

Tijdsbestek
Middellange termijn
Status
Lopend
Biogas

Nieuwe innovatieve producten/projecten voor biogasinvoeding ontwikkelen om mogelijk te maken dat het aandeel biogas in het gasnet stijgt conform Europese regelgeving (min. 1 p jaar)

Tijdsbestek
Middellange termijn
Status
Lopend
Waterstof 1

Alle bestaande gasproducten geschikt maken voor het gebruik met waterstof

Status
Afgerond

Review ambities

gAvilar levert al jaren BIO2grid installatie die de gaskwaliteit controleren van groen gas voordat het kan worden geinjecteerd op het bestaande gasnetwerk. Deze activiteit is groeiende zowel in Nederland als in het buitenland. Europese regels om het aandeel biogas in het net te verhogen helpen hierbij. Recentelijk zijn er ontwikkelingen waardoor er systemen nodig zijn die ruimte maken op het gasnet om Biogas in te kunnen voeden (boosters), gAvilar heeft inmiddels 2 van dergelijke installaties gebouwd. Deze installaties zijn nieuw en innovatief. Zie voor aanvulling de "Explanation" hieronder

Prioriteit voor verbetering
Ja, Om te leren hoe waterstof kan worden ingezet om woningen te verwarmen of gebruikt kan worden in de industrie zijn er steeds meer pilot projecten. gAvilar specialiseert zich in toenemende mate om waterstof te odoriseren (de traditionele gasgeur toevoegen). Inmiddels zijn twee projecten (Lochem en Wagenborgen) met succes uitgevoerd en wordt gewerkt aan enkele nieuwe initiatieven. gAvilar denkt mee met netbeheerders om het huidige gasnet waterstof ready te maken. Hiervoor is ook een test gedaan op de Greenvillage bij de TU Delft. Verder wordt een R&D project uitgevoerd om (waterstof)lekken te detecteren.

Vervuiling door productie

Ambitie

Milieuvervuiling minimaliseren en de maatregelen ter bescherming van het milieu continu verbeteren. gAvilar streeft ernaar de afvalstromen die ontstaan bij het uitvoeren van haar activiteiten te beperken, terwijl het afval dat geproduceerd wordt zoveel mogelijk gescheiden wordt in aparte afvalstromen waardoor recycling of hergebruik mogelijk is.

Doelen

Milieu overtredingen

Jaarlijks geen enkele milieu-overtreding.

Review ambities

Er wordt continu gekeken naar verbetermogelijkheden in relatie tot de strengere eisen die van toepassing worden. Het begint al met een goed ontwerp waarbij de milieubelasting een belangrijke factor is. Geen nieuwe acties noodzakelijk.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Circulaire economie

Ambitie

gAvilar streeft ernaar haar producten zo te ontwerpen dat de producten na hun technische levensduur eenvoudig zijn te scheiden in de basismaterialen, zodat deze voor recycling geschikt zijn. Ook verpakkingen worden zo gekozen dat de milieubelasting zo gering mogelijk is.

Review ambities

Onze producten gaan over het algemeen meer dan 30 jaar mee. Hierdoor zijn de onderdelen van deze producten bij vervanging niet meer geschikt voor hergebruik. Daarom ligt de focus bij ons op recycling van deze onderdelen. Onderdelen uit producten die worden afgekeurd tijdens productie worden wel waar mogelijk opnieuw ingezet. Veel van onze toegeleverde onderdelen bestaan uit basis metalen zoals staal, aluminium en messing. Tijdens de productie van deze metalen wordt ook een percentage schroot gebruikt dat dus gerecycled wordt.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

gAvilar wil verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers. Wij willen risico's beheersen en zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten.

Doelen

0 incidenten met langer verzuim

Geen incidenten die leiden tot verzuim van meer dan 5 dagen.

Review ambities

Arbeidsomstandigheden zijn bijzonder goed bij gAvilar. Orde, netheid en veiligheid voldoen aan de normen en er zijn procedures voor het tijdig onderkennen van risico’s op dit gebied. Geen nieuwe acties noodzakelijk.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Eerlijk zakendoen

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

gAvilar verwacht van haar leveranciers dat zij zich houden aan de MVO criteria zoals beschreven in de leverancierscode.

Review ambities

Na het versturen van vragenlijsten aan onze belangrijkste (qua omzet) nationale en internationale leverancier over een aantal MVO-onderwerpen kunnen we concluderen dat bij verschillende leveranciers MVO ook de aandacht heeft, maar dat er weinig mogelijkheden zijn om op dit gebied samen te werken.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Consumentenbelangen

Veilige producten

Ambitie

gAvilar produceert voornamelijk producten die gebruikt worden in aardgas netwerken. Hierdoor is het van groot belang dat de producten gasdicht zijn als ze worden geïnstalleerd en dat ze voldoen aan de eisen die horen bij de toegepaste werkdrukken. gAvilar streeft ernaar 100% veilige producten af te leveren aan haar klanten.

Review ambities

Er wordt continu gewerkt om processen te optimaliseren en meetmethoden te verbeteren om de kans op fouten te elimineren. Geen nieuwe acties noodzakelijk. - zijn de doelstellingen gehaald? - wat vindt het management van de resultaten? - Is het nodig om bij te sturen?

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Code of conduct Suppliers

Document waarmee onze leveranciers door ondertekening zich conformeren aan onze MVO-gedragscode.

Ouderenbeleid

Bij het toewijzen van werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de leeftijd van medewerkers. Zo zullen zware taken niet door ouderen worden uitgevoerd.

Regeling melden misstanden

Gelet op het belang dat gAvilar hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid is er een regeling voorhanden hoe om te gaan met het melden van (een vermoeden) van misstanden.

Regeling vertrouwenspersoon

Bij gAvilar zijn een aantal medewerkers aangewezen als vertrouwenspersoon waar collega's terecht kunnen met zowel werk- als privé problemen. Deze personen hebben hiervoor een training gevolgd

Zwangerenbeleid

Het beleid is erop gericht dat zwangeren tijdens werkzaamheden niet in contact komen met hulpstoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het ongeboren kind.

Maatregelen

Aanbieden van bronwater en werkfruit

gAvilar biedt aan haar medewerkers gratis (gekoeld) bronwater en werkfruit aan.

Voldoende water drinken en fruit eten heeft een positief effect op de gezondheid. De meeste fruit komt van lokale ondernemingen waardoor
transportafstanden zo klein mogelijk worden gehouden.

Om gezond gedrag te stimuleren hoopt gAvilar dat medewerkers minder snel gezondheidsklachten zullen krijgen en zich ziek zullen melden, waardoor extra kosten gemaakt moeten worden.

Afvalscheiding

gAvilar draagt zorg voor het zo veel mogelijk scheiden van haar afval in diverse afvalstromen zoals papier/karton, (lege verpakkingen van) gevaarlijke stoffen, (TL)lampen, batterijen, metalen, lege koffiebekers en transparant kunststof verpakkingsafval.
Ook afvalmetaal wordt gescheiden in o.a. staal, messing, RVS en Aluminium. Door deze scheiding wordt voorkomen dat alle materialen als restafval worden afgevoerd en dus bij de standaard afvalverwerking terecht komt. De meeste gescheiden materialen kunnen hierdoor worden hergebruikt.

Eind 2017 zijn we gestart met het inzamelen van klasse A hout. De afvoerkosten van dit hout is aanzienlijk lager als die voor huisvuil en het hout kan makkelijker gerecycled worden.
In 2018 heeft de afvalscheiding een kleine € 20000,- opgebracht aan rest metalen. In 2019 was dit ruim € 5000.-
Helaas levert het gescheiden afvoeren van karton en plastic afval niets meer op. Er moet nu ook voor betaald worden. Desondanks blijven we het toch scheiden van het restafval.
In 2020 heeft het afval metaal een kleine € 2000,- opgebracht. Afkeur van regelaars is sterk gereduceerd door optimalisatie van de productielijn, waardoor deze afvalstroom ook is afgenomen.
In 2021 heeft het afval metaal ca. € 9000,- opgebracht. Door de schaarste op de markt heeft de afvoer van Papier/karton weer wat opgebracht.
In 2022 heeft het afval metaal € 6000,- opgebracht. De inzameling van papier en karton leverde ruim € 200,- op.
In 2023 heeft het afval metaal € 12000,- opgebracht. Het tarief van het ingezamelde papier en karton was zo laag dat dit niets opgeleverd heeft.

Het scheiden van afval is voor gAvilar de normaalste zaak van de wereld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bepaalde afvalstoffen her te gebruiken en kunnen kosten gereduceerd worden omdat de afvoer van restafval over het algemeen duurder is. Het is tevens een van de voorwaarden om voor ISO 14001 gecertificeerd te kunnen worden.

CO2-reductie

gAvilar is al sinds zijn oprichting in mei 2012 bezig met het reduceren van zijn CO2-uitstoot. Inmiddels hebben we een voor de periode 2018-2022 een 2e reductie- doelstelling geformuleerd en wel een reductie van 3% op het elektriciteit verbruik en 5% op het gasverbruik. Daarnaast ook een reductiedoelstelling van 25% op de emissie ten gevolge van transport (auto- & vliegverkeer). Bovenstaande vertaald zich naar een emissiereductie van ruim 22 ton CO2 aan het eind van 2022.

De nieuwe CO2 reductiedoelstelling is gericht op het reduceren van de CO2-uistoot in 2027 met 23-40 ton CO2 t.o.v. 2023. Dit zal o.a. bereikt moeten worden door het verwarmen van het kantoor door elektriciteit i.p.v. gas en het wagenpark verder te elektrificeren.

In 2023 is onze CO2-emissie met ca. 10 ton gestegen, met name veroorzaakt door uitbreiding van de service activiteiten.

De drive om CO2 te reduceren komt enerzijds voort uit onze certificatie voor de CO2-prestatieladder en ISO14001 en de erkende maatregelen van de overheid en anderzijds om kosten te besparen door het verbruik van elektriciteit en gas te verminderen.

Deelname aan het H2@Home-initiatief

In 2019 is gAvilar actief deelnemer geworden aan het initiatief “H2@Home. Dit initiatief, gevestigd in Delft, onderzoekt met name de toepassing van waterstof in de bebouwde omgeving.
Inmiddels hebben we 2 certificaten van Kiwa ontvangen voor het toepassen van onze meterbeugels en regelaars in combinatie met H2. Zie ook "Third Party Assessments"
Het project is medio juli met positief resultaat afgerond (zie eindrapport).

Waterstof kan in de bebouwde omgeving op termijn het gebruik van aardgas gedeeltelijk vervangen waardoor de CO2-uitstoot gereduceerd wordt en de productie van aardgas uit Groningen verminderd kan worden.

Door onze producten aan te passen voor toepassingen met waterstof kan dit op termijn de daling in aardgasproducten compenseren. Tevens komen we door deelname aan dit project in contact met andere spelers die betrokken zijn bij de energietransitie.

Deelname aan het JINC-project

gAvilar organiseert in samenwerking met JINC Rotterdam korte introductie sessies (bliksemstages) voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze sessies komen o.a de beroepen aan bod die bij gAvilar aanwezig zijn en kunnen de leerlingen praktisch aan de slag in onze productieafdelingen.
In 2023 zijn er 2 JINC stage geweest en hebben we 1x een groep 8 van een Dortse basisschool op bezoek gehad voor een rondleiding door het bedrijf.

Door leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met o.a. de techniek en de mogelijkheden in deze branche kunnen ze gestimuleerd worden om in deze richting of ander richtingen door te leren.

Deelname aan het Westland CO2-project

Sinds 2005 levert gAvilar (voorheen Itron) gasstations voor het meten en afleveren van CO2 aan de tuinders in het Westland.
Deze CO2 is afkomstig van bedrijven uit de Botlek zoals de Shell raffinaderijen. Voorheen kwam deze CO2 in de lucht terecht. Tevens werd de, voor de groei benodigde CO2 in de kassen, geproduceerd door het verbranden van aardgas. Door het gebruiken van de door industriële processen veroorzaakte CO2 voor de groei van groenten en planten wordt de uitstoot van CO2 naar de lucht gereduceerd hetgeen ten goede komt aan het verminderen van het broeikaseffect.
Ook wordt er, met name in de zomermaanden, een besparing gerealiseerd op het verbruik van aardgas.

gAvilar heeft momenteel ruim 500 gasstations voor CO2 operationeel in het land die per jaar ca. 0,6 Megaton aan CO2 afleveren aan de tuinbouw. In 2022 zijn 10 nieuwe CO2-stations geleverd en in gebruik genomen.
In 2023 zijn er geen nieuwe CO2-stations geleverd.

Deelname aan keteninitiatief CO2-reductie

Wij nemen actief deel aan het keteninitiatief NL CO2-neutraal door het participeren in workshops en het bijwonen van plenaire sessies waar bedrijven en ((bekende) personen presentaties geven over onderwerpen die te maken hebben met CO2-reductie, duurzaamheid en MVO.

In de workshops, welke 4x per jaar worden gehouden, worden specifieke onderwerpen behandeld en ervaringen uitgewisseld op diverse gebieden van CO2-reductie, MVO en duurzaamheid.
Daarnaast wordt er tijdens de plenaire sessies updates gegeven over maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van CO2-reductie, MVO en de energietransitie. De gastsprekers zijn meestal direct betrokken bij deze onderwerpen.
In maart, juni en september 2023 hebben we deelgenomen aan de bijeenkomsten van het initiatief “Positieve Impact" (voorheen Nederland CO2-neutraal). Naast de plenaire sessies is er deelgenomen aan diverse workshops.

Deelname in het toepassen van biogas

Door vergisting van organische producten wordt biogas geproduceerd en toegevoegd aan het bestaande aardgasnetwerk. Hierdoor is er minder gewonnen aardgas nodig en wordt organisch afval hergebruikt. gAvilar heeft een gasstation ontwikkeld waarmee de kwaliteit van biogas wordt gemeten en het gas met de vereiste kwaliteit in het gasnet wordt gevoerd. Dit gasstation wordt bij onze klanten geplaatst tussen de vergister en het netwerk.

gAvilar heeft inmiddels 27 dergelijke gasstations bij klanten geplaatst waarmee in 2023 ruim 153 miljoen m3 gas in het netwerk is ingevoerd.
gAvilar draagt hiermee bij aan een meer duurzame energievoorziening.
Voor 2024 zijn er 4 nieuwe stations gepland om in gebruik genomen te worden. Daarnaast is er nog 1 in het offerte stadium. De biogasproductie kan daarmee groeien tot ca.191 miljoen m3 gas. Van de 28 verkochte stations zijn er 4 operationeel in België.

De verkoop van groen gas installaties zal de komende jaren een positief effect hebben op de omzet van ons bedrijf.

Duurzame mobiliteit

1) Het wagenpark van gAvilar bestaat uit 10 bedrijfswagens. Van de personenwagens zijn er inmiddels 4 full-elektrisch.

2) Begin 2018 is er een voorziening bij het bedrijf aangebracht voor het meten en corrigeren van de bandenspanning van personenauto's. Deze voorziening is gratis beschikbaar voor alle medewerkers.

3) gAvilar heeft in 2019 voor haar medewerkers een fietsenplan geïntroduceerd. Deelnemers aan dit plan kunnen enerzijds met belastingvoordeel een nieuwe fiets aanschaffen en anderzijds een renteloze lening voor de aanschaf aangaan.

1) Door het vergroenen van het wagenpark wordt er minder benzine/diesel getankt, wat ten goede komt van de CO2-emissie.

2) Door de banden op de juiste spanning te houden wordt het brandstofverbruik lager, is er minder uitstoot van CO2, fijn stof en uitlaatgassen, wordt de remweg korter en de grip op de weg beter, waardoor de banden minder snel slijten.

3) Door het stimuleren van fietsen naar het werk, wordt het autogebruik verminderd en de gezondheid van de medewerkers verbeterd.
Inmiddels zijn er 17 elektrische fietsen via het fietsenplan aangeschaft.

De omschreven maatregelen zorgen voor een groen imago bij zowel onze leveranciers als onze klanten.

Gelijkwaardigheid (social return)

We hebben begin 2021 een overeenkomst gesloten met een Wajong-er die bij ons 2 dagen in de week werkzaamheden uitvoert bij onze kwaliteitsafdeling. Zijn contract is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd.

Door het in dienst nemen van 1 persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen we ons (kleine) steentje bij aan het gelijkwaardigheids-principe.

Grondstoffenpaspoort

gAvilar is gestart met het in kaart brengen van de grondstoffen van de onderdelen die in onze producten zitten om te bepalen welke grondstoffen worden toegepast en welke impact deze hebben op het milieu, zowel bij de productie als aan het eind van de technische levensduur.

Doel van deze inventarisatie is om te onderzoeken in hoeverre onze producten of onderdelen hiervan geheel of gedeeltelijk kunnen worden gefabriceerd met gerecycelde materialen. Begin 2020 beschikken wij over 5 grondstoffenpaspoorten voor onze belangrijkste productgroepen.
In 2020 is er gestart met het onderzoeken in hoeverre onze leveranciers beschikken over grondstoffenpaspoorten van de producten die wij bij hen afnemen. Zie hiervoor ook het program "MVO prestaties leveranciers".
Helaas is gebleken dat er weinig mogelijkheden tot samenwerking zijn.

Inkoop groene stroom

gAvilar gebruikt 100% groene stroom geleverd door Engie. Deze stroom wordt door van Dorp Energie ingekocht.

De groene stroom wordt voor 100% opgewekt met behulp van Hollandse windmolens. Bij de opwekking worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.
In 2023 zijn er 168 garanties van oorsprong door CertiQ afgeboekt.

Ondanks dat groene stroom voor gAvilar extra kosten met zich mee brengt, weegt het groene imago dat we hierdoor krijgen zwaarder.

MVO prestaties leveranciers

In 2020 is er een start gemaakt met het opvragen van de MVO prestaties van leveranciers d.m.v. het versturen van een vragenlijst. Op de vragen lijst wordt o.a gevraagd of het bedrijf in het bezit is van grondstoffen paspoorten van hun producten en in hoeverre ze bereid zijn met ons samen te werken teneinde de milieu impact te verminderen. De vragenlijsten zijn gestuurd naar de belangrijkste (qua omzet) nationale en internationale leveranciers,
waarvan enigszins verwacht wordt dat ze op ons verzoek zullen reageren.
Inmiddels zijn er 11 reacties van nationale leveranciers en 9 reacties van internationale leveranciers teruggekomen.
Na inventarisatie moest er helaas geconcludeerd worden dat er weinig mogelijkheden tot samenwerking zijn. Het meest voor de hand liggende aspect is het gebruik van retour verpakkingen, echter doordat hiervoor vaak extra transporten voor nodig zijn is dit niet rendabel. Waar dit wel mogelijk is wordt al gebruik gemaakt van retour verpakkingen.

Er is besloten dat we in ieder geval kunststof vulmateriaal zoveel mogelijke willen gaan uitbannen. Hiervoor zal overleg plaatsvinden met betreffende leveranciers.
Na inventarisatie blijkt een groot deel van het kunststof vulmateriaal gemaakt te zijn van milieuvriendelijk materiaal (Bio kunststof). Dit materiaal wordt verzameld en door ons hergebruikt bij het verzenden van producten. Met de leverancier van de gasmeterkasten wordt gezocht naar een alternatief voor de kunststof beschermfolie.

Ondersteuning goede doelen

gAvilar is zakenvriend van het KWF en ondersteund het KWF met een jaarlijkse bijdrage van € 2400,-. Deze bijdrage wordt maandelijks gefactureerd.
Daarnaast heeft gAvilar in 2023 andere goede doelen ondersteund door middel van een bijdrage bij de aanschaf van kerstkaarten (Visio).
Verder heeft gAvilar in mei 2 EHBO-koffers geschonken aan een deelnemend team aan de Roparun 2024.

Ondersteuning aan het KWF draagt bij aan het onderzoek naar het genezen van kanker.

Productveiligheid

Om de veiligheid van onze producten te waarborgen nemen wij verschillende acties. Alle samengestelde producten zoals gasdrukregelaars, gasstations en veiligheden worden bij gAvilar 100% getest op goed functioneren en op lekkage. De testrapporten worden digitaal opgeslagen. Daarnaast is er een register waarin klachten van klanten worden verzameld en de afhandeling, waaronder corrigerende maatregelen, wordt beschreven.
Tijdens de management review (3x per jaar) worden de belangrijkste bevindingen t.a.v. klachten geëvalueerd. Klachten die gaan over het uitwendig lek zijn van producten en terecht zijn na onderzoek, worden via de 8D-methode onderzocht en afgehandeld. Corrigerende maatregelen worden vastgelegd.

Middels deze procedures streven wij ernaar dat alle producten gasdicht aan onze klanten worden geleverd, waardoor wordt voorkomen, mits de producten volgens de voorschriften worden geïnstalleerd, dat in het veld een gevaarlijke situatie kan ontstaan zoals ontploffingsgevaar.

Het is van vitaal belang dat we in de markt bekend staan voor het leveren van veilige producten. Daarom worden klachten zeer serieus genomen en zijn er doelstellingen geformuleerd om klachten te voorkomen.
Uiteraard houden wij het nieuws over ontploffingen in woningen nauwlettend in de gaten om er zeker van te zijn dat de oorzaak niet bij onze producten ligt. Tot op heden zijn er op dit gebied geen claims geweest.

Retourverpakkingen toegeleverde onderdelen

Voor de levering van verschillende toegeleverde onderdelen zoals draaidelen, pijpdelen en stansdelen worden verpakkingen gebruikt die kunnen worden hergebruikt zoals kunststof kratten of pallets met randen.

Door verpakkingen meerdere malen te gebruiken wordt voorkomen dat o.a. kartonnen verpakkingen, die slechts eenmalig worden gebruikt, bij het afval terecht komen.
In 2017 is een nieuwe project gelanceerd met hergebruik van kartonnen dozen afkomstig van leverancier l'Insigne. Voor het verzamelen is een speciaal rek gemaakt.

Door gebruik te maken van retour verpakkingen kunnen kosten voor toegeleverde onderdelen gereduceerd worden. Voorwaarde is wel dat voor de retour verpakkingen geen extra transport nodig is.

Stageplaatsen voor scholieren

gAvilar biedt sinds 2016 technische scholen de mogelijkheid om MBO- of HBO-studenten stage te laten lopen of een afstudeeropdracht uit te voeren. In 2023 is er weer een stage geweest welke begin 2024 is afgerond. In februari 2024 is er weer met een nieuwe stage begonnen.
Tevens hebben we 1 van de stagedeelnemers inmiddels in vaste dienst genomen.

Door stageplekken aan te bieden draagt gAvilar bij aan het ontwikkelen en het opdoen van ervaring van studenten die een technische opleiding volgen.

Studiemogelijkheden

gAvilar biedt haar personeel de mogelijkheid om studies te volgen. Deze worden afhankelijk van de aard van de studie (werkgerelateerd of niet) geheel of gedeeltelijk vergoed door het bedrijf.

Door het aanbieden van deze studie-mogelijkheid wordt de ontwikkeling van het personeel gestimuleerd.
In 2023 en 2024 ytd maart zijn er 12 cursussen/trainingen gevolgd met in totaal 113 cursusdagen.

Toepassen waterstof in de bebouwde omgeving

Door samenwerking in diverse waterstof projecten en de ontwikkeling van (bestaande) producten die overweg kunnen met waterstof gaan we de komende jaren enerzijds bijdragen aan de energietransitie en anderzijds trachten de afnemende vraag naar aardgasproducten te compenseren.
We zijn betrokken bij proefprojecten in Wagenborgen en Lochem.
Voor beide projecten levert gAvilar het waterstof reduceerstation.
Lochem:
https://www.remeha.nl/actueel/wereldprimeur-waterstof-via-bestaand-gasnet-lochem
Wagenborgen:
https://waterstofwijkwagenborgen.nl/

Het toepassen van waterstof in gebouwen die niet geschikt zijn voor andere gas-alternatieven zoals warmtepomp of stadverwarming, kunnen ook deze gebouwen aangepast worden en meewerken aan de energietransitie.

Door het produceren van waterstof stations kunnen we een deel van de dalende omzet in aardgasproducten compenseren en dragen we tevens bij aan de energietransitie.

Veiligheid voor het personeel

gAvilar investeert veel tijd en geld aan veiligheid voor haar personeel. Dat uit zich in het verstrekken van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, handschoenen, filtermaskers, (aangemeten)gehoorbeschermers en bedrijfskleding. Daarnaast worden er trainingen gevolgd op het gebied van BHV/EHBO en intern transport. Ook de veiligheid van machines, apparaten en gereedschap heeft continu de aandacht.

Sinds 2017 is er een beleid geformuleerd voor kwetsbare groepen zoals zwangeren en ouderen.

In 2020 is er in samenwerking met de BMD Advies Rijndelta een update uitgevoerd van de RI&E uit 2017. De meeste actiepunten die daaruit voort-kwamen zijn inmiddels uitgevoerd.

In 2020 hebben we voor een aantal medewerkers van de robotlijn aangemeten gehoorbeschermers aangeschaft. In 2022 komen hier nog 2 bij.

Door goede voorlichting en bescherming is er de afgelopen 11 jaren slechts 23 dagen verzuim geweest t.g.v. bedrijfsongevallen. In 2023 is er 1 gevaarlijke situatie geregistreerd en 3 kleine ongevallen zonder verzuim.

Door het aanbieden van een veilige werkomgeving o.a. door het verstrekken van diverse hulpmiddelen en veiligheidsmiddelen, kunnen we stellen dat het het werken bij gAvilar door het personeel als veilig wordt ervaren. Deze conclusie wordt gestaafd doordat er de afgelopen jaren niemand op eigen verzoek het bedrijf heeft verlaten en het verzuim t.g.v. werkgerelateerde ongevallen zeer laag is.

Voorkomen milieuvervuiling door gevaarlijke stoffen

gAvilar heeft een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem, gericht op het voorkomen van milieuvervuiling en het beheersen van risico's op dit gebied. Uit het milieu-aspectenregister komen de volgende risico's naar voren:
- Afval.
- Emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van het lakken van stations;
- Opslag en gebruik van chemicalieën.
Om milieurisico's te beheersen zijn maatregelen genomen voor afvalscheiding, het zoveel mogelijk beperken van de uitstoot van VOS en maatregelen voor veilig gebruik en opslag van milieugevaarlijke stoffen. Opslag van chemicaliën is geborgd in gecertificeerde kasten die ieder jaar worden gekeurd. De reinigingsinstallatie staat op een kunststof vloer zodat chemicaliën niet door de vloer in de grond terecht kunnen komen.
In 2019 een PGS-kast aangeschaft voor de opslag van Lithium batterijen.

In 2023 zijn geen milieuovertredingen begaan.
VOS emissie is in 2023 ruim 3% minder dan in 2022.

Het voorkomen van milieu delicten is van groot belang, enerzijds voor ons imago bij onze stakeholders en anderzijds om hoge kosten te voorkomen.

Verbeterplannen

Groen gas booster

Enexis zet vol in op groen gas en heeft gAvilar de opdracht gegeven voor het produceren van een tussenbooster in het Drentse Wijster.

Deze booster maakt het mogelijk om het lokale gas via hogedruk gasnetwerken naar meer klanten te transporteren. Dit is noodzakelijk wanneer de vraag naar gas lokaal lager is dan het aanbod, wat voornamelijk in de zomer het geval is.

Met deze booster kunnen producenten van groen gas jaarlijks ongeveer twee miljoen m³ groen gas extra invoeden. Dit is equivalent aan het gasverbruik van ongeveer 1.600 Drentse woningen.

gAvilar is door dit project opnieuw nauw betrokken bij de energietransitie.

Tijdsbestek
Jul 1, 2024
Status
Lopend

Uitbannen kunststof vulmateriaal

Door kunststof vulmateriaal te vervangen door b.v. papier of karton kunnen we afval dat niet recyclebaar is verminderen.

Tijdsbestek
Dec 31, 2024
Status
Lopend

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

CO2 Prestatieladder

Aan: gAvilar B.V. voor het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten. CO2 Prestatieladder niveau 3.

Geldig tot
Dec 1, 2024

ISO 14001

Aan gAvilar B.V. voor het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.

Geldig tot
Apr 15, 2026

ISO 9001

Aan: gAvilar B.V. voor het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.

Geldig tot
Apr 15, 2026

TIM Meting (4 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
n/a

VCA (*)

Aan: gAvilar voor het klantspecifiek samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.

Geldig tot
Jul 6, 2024 Expired

DIN 33821

Product

Production of High Pressure Regulator for natural gas and all-gas types VR75.

Production of Safety Relief devices for natural gas and all-gas types SRV 155D, 275D and 285D.

Production of Safety Shut-off devices for natural gas and all-gas types SSV SL-IZ.. and SSV 022.

Geldig tot
Jan 18, 2030

Gas Appliances Directive

Product

Production of Gas Appliances and associated equipment.

Certificate for a EC quality assurance system.

Geldig tot
May 22, 2028

Gastec QA

Product

The following products comply with the GASTEC QA Approval requirements 165:
- Aluminium gas meter bracket without a valve, with click quick connectors suitable for a gas meter G4/G6. Max. pressure 200 mbar.

- Gas meter bracket suitable for a gas meter G10 to G25; with or without pressure regulator; inlet connection size G 1½" or 2" union nut; and Outlet connection size R 1¼" or R 1½".

The following products comply with the GASTEC QA Approval requirements
11:
- Gas-Pressure regulators for service connections for inlet pressures up to 200 mbar“,

Based on pre-certification tests as well as periodic inspections by Kiwa Nederland, the mentioned products and marked with the GASTEC QA mark supplied by gAvilar B.V. comply with the GASTEC QA Approval requirements 11 and 165.

Geldig tot
n/a

PED

Product

SBV 155 D / SBV 275 D / SBV 285 D
SAV ...
VR75

Herstellung von Gasgeräten und zugehörigen Ausrüstungsteilen

Geldig tot
Jun 17, 2026

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

ATEX Product Certificatie

Gas Volume Energy Converter, type gAVC1200, van gAvilar voldoet aan Veiligheids- en Gezonheidseisen als gesteld in:
- EN 60079-0:2012+A11:2013; en
- EN 60079-11:2012.

DVGW

Product certificaten koppelingen gDC en gMC

Electronisch Volume HerleidingsInstrument (EVHI)

MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) toelating voor het ijken van EVHI's 1200 en 1200L module B en D.

KIWA

Certificaat voor onderstaande producten voor het gebruik met waterstof (H2) volgens keuringseis AR214:

Gas pressure regulators for domestic installations with an inlet pressure up to 200 mbar, nominal capacity of 80%CH4/20%H2 10 Sm3/h and 100% H2 30 Sm3/h – Type WMR

Gas meter brackets may, on delivery, be relied upon to comply with the GASTEC QA approval requirements 214, for “Fitness for admixtures up to and including 100% hydrogen gas”