Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Rexel Nederland B.V.

Formal name
Rexel Nederland B.V.
CoC Number
24267850
Sector
G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
Verification
Moderate assurance
Publication date
Nov 11, 2022

Organisatie

Over Rexel Nederland B.V.

Rexel is wereldwijd een belangrijke partner in de distributie van elektrotechnische materialen voor professionals. Rexel Nederland B.V. ondersteunt haar klanten in het efficiënter zakendoen door een breed scala van duurzame en innovatieve producten en diensten aan te bieden op het gebied van elektrotechniek, procesoptimalisatie en energiemanagement.

Visie

Het is onze visie om als innovatieve distributeur van duurzame elektrotechnische materialen de verbindende factor in de wereld van energie te zijn.

Missie

Rexel Nederland is de partner in het creëren van energie-reducerende oplossingen. Het is onze missie om klanten optimaal te ondersteunen bij het creëren van toegevoegde waarde en bij het efficiënter zakendoen. Wij bieden een breed assortiment van duurzame, energiebesparende en innovatieve producten en diensten aan op het gebied van procesoptimalisatie, techniek en energiemanagement.

Kernwaarden

- De beste klantbeleving
- Onze krachten bundelen om successen te boeken
- Innovatie promoten
- Medewerkers betrekken om hun talenten te ontwikkelen
- Onderling vertrouwen stimuleren
- Jezelf ontwikkelen om verschil te maken

MVO-verklaring

Visie op MVO

Rexel Nederland BV geeft inhoud aan MVO vanuit de volgende pijlers:
- 'Duurzaam' door de energietransitie te verankeren in onze producten en diensten.
- Vitale medewerkers: Wij promoten een gezonde leefstijl op gebied van vitaliteit, geestelijke gezondheid en werk/ prive balans. Waar nodig ondersteunen wij medewerkers met coaching, trainingen of opleidingen ter verbetering van vakkennis of van persoonlijke kwaliteiten.
- Milieubewuste bedrijfsvoering: Wij scheiden ons afval en recyclen waar mogelijk. De huisvesting is gericht op energiezuinige bedrijfspanden. En in onze vervoersbewegingen minimaliseren wij de CO2 uitstoot door transport te optimaliseren en lease van elektrische auto's te promoten.
- Maatschappelijke betrokkenheid: Wij stellen bijv. oude IT apparatuur beschikbaar voor hergebruik door een organisatie, die daarmee mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt helpt naar werk.

De 'ethische handleiding' van Rexel biedt handvatten voor het consequent uitdragen van de normen van respect, loyaliteit, integriteit en transparantie. Het onderhouden van hoge ethische normen beïnvloedt de reputatie van Rexel als een verantwoordelijk bedrijf op een positieve manier en draagt op die manier bij aan het succes van de onderneming.

Daarnaast bevat de handleiding de klokkenluidersregeling om te zorgen dat iedere werknemer of stakeholder werkzaam binnen Rexel in staat is een ernstig en onacceptabel ethische handeling te melden en op deze manier kan bijdragen aan de normen van de groep.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport
Handelsactiviteiten in elektrotechnische materialen en aanverwante dienstverlening voor elektrotechnische installateurs en industriële klanten door Rexel Nederland B.V. (Kamer van Koophandel 24267850) gevestigd in Nederland. Corporate, Rexel S.A. (Frankrijk), en activiteiten van al haar andere (buitenlandse) werkmaatschappijen zijn niet in scope.
Aantal FTE in scope
407
Eigendomsstructuur
Rexel Nederland B.V is een 100% dochteronderneming van Rexel S.A. (France) waarvan de aandelen genoteerd staan aan de aandelenbeurs van Parijs.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Kees Smeele
 
kees.smeele@rexel.nl
 
0631698100
Bedrijfswebsite
www.rexel.nl
MVO website
https://over.rexel.nl/mvo

Bezoekadres

 
Bleiswijkseweg 35
 
2712 PB Zoetermeer
 
Zuid Holland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Reductie energie gebruik en groene energie

Ambitie

Wij willen bij de verbouwing en (her)inrichting van panden alle mogelijke energiebesparende maatregelen nemen die binnen de invloedssfeer van Rexel Nederland liggen. Enerzijds doen wij dit vanuit onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Anderzijds om onze vestigingen als showroom te laten fungeren voor onze klanten, omdat wij hen bewust willen maken van de mogelijkheden van de duurzame producten uit ons assortiment. In onze bedrijfsvoering sturen wij op energiereductie en gebruik van schone energie. Dit door kritisch te zijn op gebruik van papier en verpakkingsmaterialen en met een duidelijke CO2 reductie doelstelling. Als onderdeel van de Rexel groep conformeert Rexel Nederland B.V. zich aan de groepsdoelstelling tot CO2 reductie (scope 1 en 2) met 40% in 2025 en 60% in 2030. De uitstoot in 2016 (909 tCO2) is het ijkpunt. In onze leaseregeling stimuleren wij het gebruik van hybride en volledige elektrische auto's voor het personenvervoer.

Doelen

CO2 reductie

De 2022 doelstelling voor CO2 reductie (scope 1 en 2) is om de uitstoot te verlagen van 714 tCO2 (2021) tot 676 tCO2.

Review ambities

We zijn tevreden over de genomen maatregelen. Ondanks toename in omzet en volumes zien we een positieve trend in reductie van CO2 uitstoot in het algemeen en van papier, verpakking, afval, watergebruik, en brandstof in het bijzonder. Het laatste komt mede door het substantieel deel van elektrische auto's in onze leasevloot.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Circulaire economie

Ambitie

Wij willen ‘circulair’ integreren in ons business-model door bruikbare elektrotechnische materialen uit de demontage van gebouwen (urban mining) terug in de keten brengen, in plaats van dit als afval te beschouwen. Rexel Nederland B.V. heeft de ambitie om als ketenregisseur te werken binnen dit circulaire model.

Review ambities

Een volledige omslag naar circulair ondernemen is voor Rexel nog niet mogelijk. Wij zetten nu vooral in op het hybride bouwen en renoveren, waarbij wij hergebruikte materialen samen met nieuwe materialen aanbieden aan onze klanten. Helaas is de adoptie graad van deze verduurzaming nog laag bij onze afnemers.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

Rexel Nederland wil haar medewerkers een werkplek aanbieden, waarin zij kunnen werken zonder risico’s voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het stimuleren van onderling vertrouwen is daarom een van de zes kernwaarden binnen Rexel. Het is de ambitie van Rexel om alles te doen wat in onze invloedsfeer ligt om uitval van medewerkers te voorkomen.

Doelen

Veilig werken in het disitributie centrum

Geen bedrijfsongevallen.

Ziekteverzuim percentage

Ziekte verzuim targets voor 2021: 3,6 voor 2020: 3,6

Review ambities

Het ziekteverzuim is een belangrijke KPI voor het welzijn van medewerkers. De maatregelen bleken effectief. Ondanks de bezwarende omstandigheden in 2021 door COVID en krapte op de arbeidsmarkt (werkdruk) steeg het ziekteverzuims slechts licht t.o.v. 2020. Daarnaast blijft het aantal bedrijfsongevallen onveranderd beperkt en van lichte aard. De tevredenheid van werknemers over Rexel blijft onveranderd hoog, zoals uit de Medewerkers tevredenheids onderzoeken blijkt: 94% van de medewerkers vindt Rexel een prettig bedrijf om voor te werken.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel

Ambitie

Rexel Nederland hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. We vinden het als organisatie belangrijk dat de medewerker zelf vorm geeft aan de manier van ontwikkelen. Het is onze ambitie om medewerkers te motiveren en te stimuleren om opleidingsfaciliteiten en opleidingsbudget te benutten. We vinden het als organisatie ook belangrijk dat de medewerker met zijn leidinggevende jaarlijks ontwikkeldoelen vaststelt en door zijn leidinggevende gecoacht wordt bij de realisatie van die doelen.

Doelen

Naleven ethische normen

100% van de medewerkers van Rexel Nederland B.V. zijn geïnformeerd en getraind op verplichte onderwerpen: - omkoping en reductie - AVG/ bescherming persoonsgegevens

Coaching en beoordelings cyclus

100% van de medewerkers van Rexel Nederland B.V. doorlopen elk jaar de volledige coaching en beoordelingscyclus.

Review ambities

We zijn tevreden met de genomen maatregelen. Opleidingsfaciliteiten worden goed benut en medewerkerstevredenheid metingen laten goede uitkomsten zien. Het formaliseren van thuiswerken d.m.v. het 'Thuiswerkbeleid' is goed ontvangen door medewerkers en draagt bij aan een goede werk-privé balans.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Mensenrechten

Werk voor kwetsbare groepen (social return)

Ambitie

Rexel wil stagiairs en mensen kansen bieden om werkervaring op te doen in onze organisatie. Het beleid van Rexel is er daarom op gericht om, organisatiebreed, kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar stellen voor stagiaires van verschillende opleidingen. Daarnaast stelt Rexel oude IT apparatuur beschikbaar aan stichting ECOWARE, ter ondersteuning van de ambitie van deze stichting om mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.

Review ambities

Zoals bij de maatregelen 'Stagiairs' en 'Hergebruik computer apparatuur' is aangegeven, hebben wij afgelopen jaren naar onze tevredenheid stagiaires kansen geboden om werkervaring op te doen. Tevens konden wij een flink aantal IT apparaten doneren aan stichting ECOWARE.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Eerlijk zakendoen

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

Rexel deelt met haar partners een verantwoordelijkheid voor de duurzame ontwikkeling van de energiesector. Wij verwachten van onze leveranciers, dat zij zich verbinden aan de principes van het Handvest Duurzame Leveranciers. Dit vermeldt de betrokkenheid die wij van hen verwachten ten aanzien van ethiek, respect voor mensenrechten, bescherming van de rechten van haar medewerkers, respect voor het milieu en naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Doelen

Handvest Duurzame leveranciers

Met ingang van 2022 wil Rexel dat haar strategische leveranciers zich schriftelijk hebben geconformeerd aan de inhoud van ons Handvest Duurzame leveranciers.

Review ambities

We zijn tevreden met de huidige resultaten over de genomen maatregelen. Medio 2022 is 84% van onze inkoopwaarde afkomstig van leveranciers die zich geconformeerd hebben aan ons Handvest Duurzame Leveranciers.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor klanten

Ambitie

Het is onze ambitie om in alles wat Rexel Nederland B.V. doet , de energietransitie mee te nemen en uit te dragen naar onze klanten. Dit doen wij vanuit onze core business uiteraard met een assortiment aan duurzame artikelen en diensten die bijdragen aan reductie van energiegebruik en inzet van duurzame energie. Rexel onderhoudt relaties met de juiste brancheorganisaties en kennisinstituten om kennis uit te wisselen. Wij zorgen dat de kennis van onze producten en diensten beschikbaar is voor onze klanten en dat daarmee het kennisniveau van onze klanten wordt aangevuld. Zo treden wij op als verbindende factor tussen klant en leverancier.

Review ambities

We zijn tevreden over de resultaten van de genomen maatregelen. Dit blijkt o.a. uit de omzet groei in onze productgroep 'Duurzaam' en de uitbreiding in 2022 van ons service aanbod met de 'Laadnet' propositie, waarmee wij onze klanten meer en betere mogelijkheden bieden om hun rol te pakken in de elektrificatie van het vervoer.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Code of conduct Suppliers

Het 'Handvest Duurzame Leveranciers' vermeldt de principes van Rexel t.a.v. duurzaam inkopen. Rexel vraagt haar kernleveranciers om zicht te conformeren aan de uitgangspunten van het handvest.

Energietransitie

Rexel richt onder de noemer '100% elektrisch' het transitiebeleid op drie speerpunten voor ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande producten en diensten:
- PV: zonne energie
- EV : E-mobility
- W: de elektrificatie van warmte (uitfaseren gas)

Environmental Charter

Binnen de Rexel Groep zijn we ervan overtuigd dat streven naar milieuvriendelijke prestaties efficiënte werkprocessen zal opleveren ten bate van het milieu, onze klanten en ons bedrijf.
Deze charter is bedoeld om onze partners te informeren over ons standpunt en alle medewerkers hier dagelijks bij te betrekken. Dit om onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu volledig te integreren in de manier waarop we zaken doen.

MVO beleid

Rexel Nederland onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit document geeft inzicht in de peilers waarop het MVO beleid rust:
- Duurzaam als onderdeel van onze producten en diensten;
- Vitale medewerkers;
- Bedrijfsvoering met oog op het milieu;
- Maatschappelijke betrokkenheid.

Rookbeleid

Rexel Nederland B.V. voert, overeenkomstig de Tabakswet, het beleid dat medewerkers hun werkzaamheden moeten kunnen verrichten zonder hinder of overlast van collega's die roken. Binnen alle locaties van Rexel Nederland B.V. geldt een rookverbod, met uitzondering van die locaties waar een aparte, goed geventileerde rookruimte is gecreëerd. Indien er geen rookruimte aanwezig is, dan mag er alleen buiten gerookt worden.

Stagebeleid

We bieden stagiairs de kans om werkervaring op te doen in onze organisatie. Dit leidt tot voordelen voor de organisatie, de stagiair en de stagebegeleider. We leren van elkaar. Zo doet de stagiair werkervaring op die nodig zijn voor zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
De stagebegeleider kan zijn kennis, vaardigheden en talenten delen en zich ontwikkelen op het begeleiden en coachen van medewerkers.
Als organisatie kunnen we van de stagiair leren, doordat de stagiair de meest actuele kennis en inzichten meeneemt, evenals een frisse blik en energie, die we kunnen benutten in de voortdurende opgave om Rexel Nederland mooier te maken.
Het doel van het stagebeleid voor Rexel Nederland is dat organisatie breed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar worden gesteld.

Studiekosten reglement

Rexel Nederland B.V. wil de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderen en stelt daar budget voor beschikbaar.
Jaarlijks vindt een inventarisatie plaats naar de opleidingsbehoeften binnen de afdelingen. Indien de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, wordt een opleidingsbudget naar rato toegewezen.
Rexel Nederland B.V. verstrekt –binnen de budget- een tegemoetkoming in de kosten voor studies/opleidingen. Voorwaarde is wel dat een studie of opleiding aantoonbaar verband houdt met de professionele ontwikkeling van een medewerker ten behoeve van zijn huidige dan wel toekomstige functie.

Thuiswerk beleid, Flexibel werken bij Rexel

In de Corona periode is, gegeven de situatie, door een groot deel van de medewerkers thuis gewerkt. Dit bleek voordelen te hebben op het gebied van een betere werk/privé balans, meer efficiëntie en productiviteit, aantrekkelijkheid van Rexel als werkgever in de markt en het terugbrengen van CO2 uitstoot. Naar aanleiding van deze voordelen is beleid ontwikkeld rond het flexibiliseren van werken binnen Rexel.

Veilig werken

Rexel Nederland B.V. heeft werkvoorschriften opgesteld, waarmee risico's tijdens de uitvoer van werkzaamheden zoveel als mogelijk is worden beperkt. Naast de voorschriften is er ook beleid om medewerkers van goede werkkleding en hulpmiddelen te voorzien, ter beperking van gezondheid en/ of ongevallen risico's (denk bijv. aan veiligheidsschoenen en beeldschermbrillen)

Maatregelen

Beoordeling en ontwikkeling van medewerkers

Rexel coacht, stimuleert en beoordeelt de ontwikkelkracht van medewerkers op verschillende manieren. HR ondersteunt dit met Succesfactors, een instrument om het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers te faciliteren. Succesfactors kent 3 fases: 1) Werknemer en leidinggevende spreken ontwikkeldoelen en prestatie indicatoren voor het komende jaar af. 2) Tussentijds functioneringsgesprek 3) Eindbeoordeling per jaareinde.

Het logistiek personeel zonder computer gebruikt een beoordelingsformulier dat met de leidinggevende wordt ingevuld, inclusief de ontwikkeldoelen.

Rexel voorziet in ontwikkelbehoeftes en groeipaden voor medewerkers. Hiervoor zijn e-learnings beschikbaar via de Rexel Academy op ons intranet. Waar nodig of wenselijk is er budget voor medewerkers voor opleidingen of trainingen via externe opleiders.

Per februari 2022 heeft iedereen van het kantoorpersoneel de Succesfactor cyclus-2021 doorlopen.

Het logistiek personeel doorloopt de cyclus met gebruik van word formats om ontwikkeling en beoordeling van de medewerkers te monitoren.

De maatregel draagt bij aan het draagvlak bij onze medewerkers en het ontwikkelen en binden van talent.

De medewerkers tevredenheid blijft onveranderd hoog. Verloop en verzuim zijn in 2021 op aanvaardbaar niveau gebleven, ondanks de bijzondere omstandigheden zoals Covid en verdere bedrijfgroei,.

Circulair/ Het nieuwe bouwen

Rexel Nederland BV draagt bij aan verduurzaming van vastgoed met proposities rond 'Het nieuwe bouwen'. Dit omvat de thema's Circulair, Energie neutraal en Lean bouwen. Op gebied van 'Circulair' brengt Rexel Nederland B.V. haar kennis en diensten in bij samenwerkingsverbanden met strategische partners.

Sinds november 2016 werkt Rexel samen met New Horizon. New Horizon is specialist op gebied van ‘urban mining’, het terugwinnen van herbruikbare materialen bij sloop en renovatie van panden. New Horizon verwerft de projecten waaruit Rexel de herbruikbare, elektrotechnische materialen oogst. Rexel verzorgt de logistiek en vermarkting van ‘geoogste’ materialen via haar webshop.

In december 2017 hebben Rexel Nederland BV en Ballast Nedam een raamovereenkomst gesloten, met als doel om de krachten te bundelen voor de verduurzaming van vastgoed en gebiedsontwikkeling.

De afzet van circulaire producten blijft nog beperkt. In 2021 bedroeg de omzet ca. € 2.500.

Rexel onderscheidt zich met 'Circulair' t.o.v. van de concurrentie en komt tegemoet aan verwachtingen van MVO-bewuste klanten.

Duurzame producten en diensten

Rexel brengt 'duurzaam' op verschillende manieren onder de aandacht bij haar klanten:
- Organisatorisch: Onze productmanagers, commerciële en technisch 'Multi Energy' consultants ondersteunen klanten bij hun duurzame uitdagingen.
- Assortiment: Een belangrijk deel van onze omzet bestaat uit ‘duurzaam’: de verkoop van PV, EV en HVAC (wooncomfort) artikelen die bijdragen aan de energietransitie.
- Informatie: Via internet en intranet informeren wij klanten en medewerkers op het gebied van 'duurzaam'. Daarnaast is Rexel standhouder op Solar-Solutions, de PV-beurs waar recente ontwikkelingen en innovaties worden getoond.
- Kennis: Rexel organiseert, dikwijls in samenwerking met producenten/ leveranciers, trainingen voor klanten en personeel. Deze trainingen zijn gericht op toepasbaarheid en werking van duurzame producten en diensten.

Met haar producten en diensten draagt Rexel bij aan de energietransitie waar Nederland voor staat. De omzet van 'duurzaam' vormt een siginificant deel van de totale omzet: 2021: 19,4% ; 2020: 20,5% ; 2019: 21,0% ; 2018: 19,1% .

Met ons 'duurzame' assortiment komen wij tegemoet aan de groeiende klantvraag naar duurzame oplossingen.

Energiezuinige Rexel vestigingen

Rexel Nederland volgt het CO2 reductiebeleid van de internationale Rexel-groep. Dit bepaalt dat Rexel bij het betrekken van nieuwe panden of het verbouwen van bestaande panden voorrang geeft aan energiezuinige toepassingen.

In navolging an de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) laat Rexel sinds 2020 energieaudits uitvoeren, gericht op verdere energiebesparing en verduurzaming binnen ons bedrijf.

Van totaal 23 locaties hebben het hoofdkantoor en 10 vestigingen het 'energielabel A'.

Rexel maakt aantoonbaar dat de CO2 uitstoot van haar gasverbruik gecompenseerd wordt en dat stroom duurzaam wordt opgewekt. AFS Energy B.V. vertrekt hiervoor zogenaamde Vergroeningscertificaten.

De effecten hiervan dragen bij aan reductie van milieu-belasting.

Naast het milieuaspect leidt energiebesparing ook tot kostenreductie.

Ethisch gedrag

Rexel Nederland stuurt haar medewerkers actief op naleven van ethische normen. Onze digitale Rexel Academy-portal is een belangrijk instrument om dit te realiseren. De portal is voor elke medewerker toegankelijk en bevat een aantal (verplichte) trainingen op ethische onderwerpen: omkoping en corruptie / mededingingsrecht/ Bescherming persoonsgegevens (AVG). De HR afdeling bewaakt het succesvolle verloop van de trainingen, die door vrijwel alle medewerkers zijn gevolgd.

Trainingen m.b.t. omkoping & Corruptie en bescherming persoonsgegevens zijn verplicht voor elke medewerker. HR bewaakt de naleving hiervan.

Aantal gevolgde trainingen per verplichte E-learning (stand per 6 augustus 2020):
- Voorkom omkoping en corruptie: 635 deelnemers.
- AVG: 546 deelnemers.
(Dit zijn cumulatieve cijfers, inclusief medewerkers die sinds begin van de meting uit dienst zijn. Hierdoor is het resultaat als percentages van het actuele personeelsbestand niet weer te geven)

Door nadruk te leggen op gewenst ethisch gedrag toont Rexel zich als verantwoorde onderneming.

Fair tea foundation

Rexel Nederland B.V. heeft een kleine stap gezet in de richting van maatschappelijk verantwoord inkopen. Sinds 2017 wordt de thee betrokken van een leverancier die inkoopt bij Tea Brothers. Tea Brothers werkt samen met Fair Tea Foundation, een onafhankelijke, non-profit organisatie die samenwerkt met theeplantages in Sri Lanka. Zij zorgen voor verbetering van de gezondheidscondities en leefomstandigheden van mensen die wonen en werken op theeplantages in Sri Lanka.

Door 'Fair Tea' beschikbaar te stellen is het MVO-bewustzijn van de medewerkers verhoogd. Thee is een klein, maar praktisch, tastbaar en dagelijks voorbeeld MVO denken en doen.

Gescheiden afvalverwerking

Rexel Nederland BV biedt haar afval gescheiden aan voor verwerking door het ingehuurde afvalverwerkingbedrijf. De inzamel- en verwerkingstechnieken van de afvalverwerker leiden tot een verlaging van de impact van ons afval op het milieu.

Per 1 april 2021 is Rexel overgestapt naar een nieuwe afvalverwerker: RENEWI. Deze overstap is ook aangewend om de afvalinzameling in ons distributiecentrum te optimaliseren. Elke afvalstroom heeft zijn eigen kenmerkende inzamelmiddel, waardoor het voor de medewerkers zo eenvouding mogelijk is om afval direct bij het weggooien te scheiden.

Door afval gescheiden aan te bieden, kan de afvalverwerker het afval optimaal verwerken met de minste belasting op het milieu.

Het afval is in het 1e half jaar van 2022 in de volgende stromen gescheiden (x1000 kg):
- Papier/ Karton: 109K (2021: 168K)
- Hout: 94K (2021 157K)
- Overig: 5K (2021: 11K)
- Restafval: 81K (2021: 130K)

Door aantoonbaar verantwoord met afval om te gaan, toont Rexel zich als verantwoorde onderneming. Met name de klant-stakeholders leggen hier steeds meer nadruk op.

Handvest duurzame leveranciers

Met het 'Handvest duurzame leveranciers' geeft Rexel vorm aan haar ambitie om in de waardeketen te borgen dat arbeidsomstandigheden, milieu en ethiek worden gerespecteerd. Wij vragen daarom onze strategische leveranciers om zich te conformeren aan de principes uit het handvest.

De inkoop van Rexel speelt een belangrijke rol in de strategie van onze onderneming ten aanzien van duurzame ontwikkeling en draagt positief bij aan de economische, sociale, milieutechnische en maatschappelijke performance van haar partners.

Medio 2022 is 84% van de inkoopwaarde van onze omzet afkomstig van leveranciers die zich aan ons 'Handvest Duurzame Leveranciers' hebben geconformeerd.

Duurzaam inkopen draagt bij aan de klantverwachtingen en -eisen op gebied van het afnemen van MVO verantwoorde artikelen.

Hergebruik computer apparatuur

Rexel geeft haar afgedankte IT-apparatuur een tweede leven door dit aan bieden aan stichting ECOWARE die mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. Deze organisatie zorgt voor het definitief verwijderen van de data op het apparaat, waarna geschoonde IT-apparatuur ingezet wordt voor leer-werktrajecten.

Het doel van Rexel Nederland BV is om buiten gebruik gestelde computer apparatuur een tweede, maatschappelijk verantwoord leven te geven.

In 2015 zijn 319 apparaten gedoneerd.

In 2017/ 2018 zijn 8 PC's, 7 lap-tops, 24 harde schijven, 29 TFT schermen en diverse overige IT componenten gedoneerd.

In 2019 zijn 107 lap-tops, 123 PC's, 320 TFT schermen, 94 docking stations en diverse overige IT apparatuur gedoneerd.

In 2021 zijn 42 laptops, 15 PC's, 20 schermen en diverse overige IT apparatuur gedoneerd.

Hergebruik en recycling Tonercartridges

Rexel heeft een contract met Lexmark voor het hergebruiken en recyclen van toner cartridges.

In de periode van januari t/m mei 2022 zijn er 69 cartridges opgehaald en gerecycled. Volgens de berekeningen van onze leverancier heeft dit geleid tot 67 kg gerecycled materiaal, waarmee 213 kg CO2 uitstoot is voorkomen.

Door afname van het printergebruik zijn in 2021 geen cartridges ingeleverd en gerecycled.

Recycling leidt tot reductie van afvalstromen en afvalkosten.

Laadnet Charge Point Operator

Laadnet is een service propositie waarmee Rexel haar klanten ontzorgt bij het beheer van laadstations voor elektrische auto's. De Laadnet propositie betreft het volledige spectrum van installatie, technisch onderhoud, abonnementenbeheer en administratieve verwerking.

Met de Laadnet propositie draagt Rexel bij aan de adoptie en groei van de elektrificatie van auto's.

Voor Rexel is de Laadnet propositie naast een verdienmodel ook een middel om 'duurzaam' verder te integreren in het bedrijfsmodel.

Lean and Green transporteurs

Rexel heeft de distributie naar haar klanten uitbesteed. Tranporteur Simon Loos verzorgt elke nacht het vervoer van het centrale magazijn in Bleiswijk naar de verschillende distributie hubs in het land. Van daaruit vervoeren transporteurs Sluyter en GVT de bestellingen naar klanten. In de keuze van transporteurs is milieu een van de criteria. Het rijdend materiaal moet uiteraard aan de desbetreffende normen voldoen en transporteurs zijn Lean & Green gecertificeerd.

De transporteurs Simon Loos, GVT Transport & Logistics en Sluyter Logistics zijn Lean & Green deelnemers.

Met de inzet van Lean & Green transporteurs komt Rexel tegemoet aan toenemende verwachtingen van klanten om CO2 uitstoot in de supply chain te reduceren.

Medewerkers tevredenheid

Elke 2 jaar laat Rexel een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de medewerkers tevredenheid. Begin 2019 is dit uitgevoerd volgens de 'Satisfaxion' aanpak van Towers-Watson, aansluitend bij de aanpak van Rexel-internationaal. De aanpak is steeds gebaseerd op 5 thema's*. Uitkomsten zijn hierdoor vergelijkbaar. (* Geloofwaardigheid / Respect / Eerlijkheid / Trots / Kameraadschap)

In 2020 is een verkorte tussenmeting uitgevoerd om te peilen hoe medewerkers de Corona beperkingen ervaren, zowel bij het thuiswerken als bij het werken op locatie.

In juni 2021 is weer een uitgebreide meting uitgevoerd.

De Uitkomsten worden gedeeld met alle lagen van de organisatie en gebruikt om tevredenheid verder te verhogen en om verbeterpunten te signaleren en te vertalen naar acties.

Medewerkers zijn tevreden over de werkomgeving en werkomstandigheden die Rexel biedt. De onderzochte thema's vertonen over het algemeen verbeteringen ten opzichte van de 2019 meting. Van de deelnemende medewerkers vind 94% dat Rexel een goede werkgever is (2019: 90%). Totaal 88% van de medewerker zou Rexel aan anderen aanbevelen als goede werkgever (2020:88% -2019: 79%)

Door medewerkerstevredenheid te meten bewaakt en verbetert Rexel het draagvlak bij het personeel.

De uitkomsten zijn met alle leidinggevenden gedeeld om dit verder te delen met hun teams. Aan leidinggevenden is input gevraagd voor verbetering van gesignaleerde aandachtspunten, als input voor het MT om hiermee aan de slag te gaan.

Milieu besparende maatregelen

Rexel Nederland neemt maatregelen om haar belasting van het milieu waar mogelijk te reduceren. Onder andere door het toepassen van groene stroom, verduurzaming van vestigingen bij verhuizing of verbouw en inzet van hybride en elektrische lease-auto’s. Rexel Nederland monitort haar milieubelastende activiteiten en rapporteert jaarlijks het gebruik van energie, water, wagenpark, verpakking, papier en afval aan de moedermaatschappij. Deze cijfers worden verwerkt in internationale groepsrapportages van onze moedermaatschappij. De cijfers worden ook gebruikt voor benchmarking binnen de groep.

Over de laatste 3 jaar ontwikkelt het verbruik zich als volgt:
- Energiegebruik (MWh) 2021: 3.178 | 2020: 2.883 | 2019: 3.238
- Brandstof (liter x 1.000) 2021: 167 | 2020: 180 | 2019: 285
- Water (m3) 2021: 2.327 | 2020: 2.386 | 2019: 2.810
- Verpakkingsmateriaal (kg-ton) 2021: 989 | 2020: 1.040 | 2019: 1.110
- Papierverbruik (kg-ton) 2021: 10 | 2020: 11 | 2019: 27
- Afval (kg-ton) 2021: 646 | 2020: 666 | 2019: 453

CO2 footprint (scope 1 & 2, in kg-ton): 2021: 776 | 2020: 763 | 2019: 1.071

Per juli 2022 bestaat het leasepark van Rexel uit 123 auto's. Hiervan zijn 39 auto's volledig elektrisch en 12 auto's hybride. (2021: 126/36/12)

De mogelijkheid van flexwerken (combi van thuis en op kantoor) leidde tot verdere verlaging van het brandstofverbruik. Bijeen toename van omzet en volumes zijn afvalstromen en verpakkingsmaterialen gedaald in 2021.

De maatregelen leiden voor Rexel ook tot kostenreductie.

Recycling afgedankte zonnepanelen

Rexel Nederland BV is een van de grootste distributeurs van PV-materialen (zonnepanelen, omvormers en toebehoren). Rexel was tot april 2021 verbonden aan de stichting Zonnepanelen Recycling Nederland (ZRN) om aan haar plicht tot het aannemen en laten recyclen van oude panelen te voldoen. Per april 2021 is de regelgeving rond recycling van e-waste gewijzigd en is Rexel op grond van een AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) verplicht aangesloten bij de stichting OPEN, die vanaf die datum de inzameling en recycling van e-waste (waaronder zonnepanelen) organiseert. OPEN staat voor Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland.

De retourstromen van afgedankte zonnepanelen is nog beperkt. Er is nog sprake van een groeimarkt en het huidige potentieel is nog niet aan het einde van de technische en economische levensduur. Via Rexel zijn tot nu toe de volgende aantallen voor recycling ingenomen:
- Tot 2019: ca. 100
- 2019: ca. 260
- 2020: 124
- 2021: 234
- 2022: 304

Met het innemen van afgedankte zonnepanelen ontzorgt Rexel haar klanten en verhoogt zo de klanttevredenheid.

Recycling straat

Op alle Rexel vestigingen in het land bieden wij klanten de gelegenheid om hun e-afval in te leveren voor verantwoorde verwerking door WeCycle (vnl. lampen) en STIBAT (batterijen).

In zowel 2017 als 2018 zijn er ca. 19.000 lampen ingeleverd, waarvan 92% van het materiaal opnieuw gebruikt kon worden. Helaas geeft WeCycle geen opgaven meer van ingezamelde aantallen en verwerkingsresultaten.

Het aantal-kg ingezamelde batterijen bedraagt:
- 2019: 475 kg
- 2020: 437 kg
- 2021: 425 kg

Klanten verwachten dat zij hun e-afval in kunnen leveren. Rexel vodoet hiermee aan klantverwachtingen en -eisen.

Reductie stroomverbruik Distributie centrum

In 2020 zijn interne EED audits uitgevoerd bij het centrale kantoor, het distributiecentrum en 3 vestigingen. Bevindingen zijn vastgelegd in een rapport, inclusief aanbevelingen voor verdere energiebesparing en verduurzaming. Een daarvan betrof ons centrale distributie centrum. In overleg met de gebouweigenaar hebben wij de mogelijkheid onderzocht om het distributie centrum volledig te voorzien van LED verlichting. Dit is inmiddels gebeurd en hiermee is een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd.

De vervanging van de TL verlichting door energiezuinige LED-verlichting leidt tot een aanzienlijke reductie (ca. 30%) van het stroomverbruik in het centrale magazijn.

Met deze energie besparende maatregel reduceert Rexel haar energiekosten.

Retourservice Kabel haspels

Een klein deel van de haspels, waarop elektriciteitskabel wordt geleverd, komt retour voor hergebruik. Dit is niet duurzaam en pas niet meer in deze tijd. Onder andere vanwege ons doel om afvalstromen te reduceren, maar ook vanwege stijgende grondstof prijzen en daardoor duurdere emballage. Hergebruik verdient verreweg de voorkeur.

Daarom is Rexel in 2022 een service gestart waarmee wij onze klanten stimuleren om kabel haspels vooral te retourneren voor hergebruik, in plaats van deze als afval te beschouwen.

De retourservice voor kabelhaspels leidt tot reductie van afvalstromen. Op dit moment zijn nog geen cijfers beschikbaar over aantallen en gewichten van haspels die voor hergebruik zijn ingeleverd.

Retourname en hergebruik leidt voor Rexel tot een reductie van emballagekosten en het komt tegemoet aan onze klantverwachtingen.

Rexel Academy

Rexel Nederland biedt medewerkers de mogelijkheid om on-line cursussen te volgen middels de Rexel Academy.
Er zijn binnen de verschillende thema's (o.a. persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid en welzijn, productkennis) ca 60 online cursussen beschikbaar.

Sinds 2020 is het trainingsaanbod uitgebreid met een koppeling naar het 'GoodHabitz' on-line training platform. Dit platform is een initiatief van SAM een initiatief van werkgever- en werknemer organisaties. De trainingen zijn voor iedereen beschikbaar die werkzaam is in de technische groothandel. Rexel medewerkers kunnen vrijwillig en op eigen initiatief van het on-line trainingsaanbod gebruik maken.

In 2021 is ingezet op een aantal verplichte trainingen om het bewustzijn van medewerkers te verhogen t.a.v. IT-security en compliancy t.a.v. mededingingsrecht en omkoping.

In 2021 is er per medewerker gemiddeld 15,4 uur besteed aan online en offline trainingen. (2020: 5,6 uur)

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers verhoogt de blijvende inzetbaarheid en medewerkerstevredenheid.

Rexel Energiek

Rexel Nederland B.V. stimuleert de vitaliteit van haar werknemers vanuit de pijlers Leefstijl; Werkvermogen (mentale weerbaarheid en fysieke belastbaarheid); Samenwerking. Onder de noemer 'Rexel Energiek geven we hier op verschillende manieren vorm aan:

- Het Rexel Energ!ek programma voor leidinggevenden, waarmee zij handvatten krijgen aangeboden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en uitval van medewerkers optimaal te voorkomen.
- Europees zeil kampioene Marit Bouwmeester is de ambassadrice van 'Rexel Energiek' , waarmee Rexel een gezonde leefstijl stimuleert bij de medewerkers. Dit gebeurt met tips & tricks op ons intranet.
- Rexel stimuleert medewerkers om sportief te zijn met wandelen, hardlopen en sportwedstrijden. Tevens sponsort Rexel de 'Ride for the Roses' wielertoer.
- Er is een 'fietsregeling', waarmee Rexel haar medewerkers stimuleert om te fietsen door middel van een fiscaal gunstige aanschafregeling.
- Korting op abonnementen voor fitness- en sportschool.

De maatregelen bleken effectief voor de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid van medewerkers. In relatie tot de gewijzigde werkomstandigheden door COVID en krapte op de arbeidsmarkt (werkdruk). steeg het verzuim in 2021 licht t.o.v. 2020.

In 2020 is gestart met het 'Fietsplan'. Dit is succesvol, in 2020 hebben 56 medewerkers hier aan deelgenomen en in 2021 37 medewerkers.

Focus op vitaliteit draagt bij aan reductie van uitval van personeel en daarmee tot reductie van verzuimkosten.

Samenwerking op het gebied van verduurzaming

Rexel Nederland B.V. heeft producten en diensten in haar assortiment die bijdragen aan de verduurzaming in de bouw en installatie-techniek. Rexel bundelt de krachten met klanten om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat.

Door samenwerking met grote klanten kunnen energie-efficiënte producten beter in de markt worden gezet. Naast de zakelijke voordelen levert de samenwerking een positieve bijdrage aan de energie transitie.

Door partnerships met klanten aan te gaan is Rexel beter in staat om haar marktaandeel in energie-efficiënte producten te vergroten. Bij de maatregel 'Duurzame producten en diensten' is toegelicht wat het effect van afzet van duurzame artikelen op onze omzet is.

Stagiaires

We bieden stagiairs de kans om werkervaring op te doen in onze organisatie. Dit leidt tot voordelen voor de organisatie, de stagiair en de stagebegeleider. We leren van elkaar.

Zo doet de stagiair werkervaringen op die nodig zijn voor zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Door een stage kan de student zich aan de arbeidsmarkt profileren als toekomstige medewerker. De stagebegeleider kan zijn kennis, vaardigheden en talenten delen en zich ontwikkelen op het begeleiden en coachen van medewerkers.

Als organisatie kunnen we van de stagiair leren, doordat de stagiair de meest actuele kennis en inzichten meeneemt, evenals een frisse blik en energie, die we kunnen benutten in de voortdurende opgave om Rexel Nederland mooier en beter te maken.

In 2021 heeft Rexel Nederland B.V. aan 23 stagiairs een stageplek of werkervaringsplek aangeboden.
(2020: 16/ 2019:14)

Met stageplekken kan Rexel nieuw talent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt.

Veilige werkomgeving in het Distributie Centrum

Rexel hecht een groot belang aan het voorkomen van bedrijfsongevallen. Met verschillende maatregelen maken we het werken in het distributiecentrum steeds veiliger.

De heftrucks zijn d.m.v. een pincode-beveiliging alleen door geautoriseerd personeel te gebruiken. Om een heftruck te kunnen starten moet de chauffeur vooraf een aantal random controles uitvoeren en bevestigen. Bij botsingen blokkeert de heftruck en kan, na schade inspectie, alleen door een teamleider worden vrijgegeven.

In 2017 en 2018 is geïnvesteerd in opslag van kabelhaspels en kabelsnijmachines. In 2017 zijn er stellingen geplaatst waarin kabelhaspels vast bevestigd worden, om te voorkomen dat zware haspels uit de stelling vallen bij bijvoorbeeld aanrijding door een heftruck. In 2017 en 2018 zijn er nieuwe kabelsnijmachines aangeschaft met verbeterde veiligheid. De machines werken bijv. alleen als toegangshekken (vaste machine) gesloten zijn en beschermingsbeugels (mobiele machines) neergeklapt zijn.

Het aantal bedrijfsongevallen is in 2022 t/m juli beperkt gebleven tot 5 en in heel 2021 tot 2. Het betroffen relatief lichte bedrijfsongevallen, zonder ernstige gevolgen en/ of langdurige uitval.

Veilig werken is belangrijk voor het beperken van uitval en verzuim en draagt daarmee bij aan kostenreductie en medewerkerstevredenheid.

Verbeterplannen

Digitaliseren pakbonnen

Klanten ontvangen fysieke pakbonnen bij elk levering van Rexel. Wij willen dit met ingang van 2023 digitaliseren. Enerzijds om de efficiency van het aflever proces te verhogen en anderzijds om het papierverbruik in dit proces aanzienlijk te verminderen. Nu gebruiken wij 3 dozen papier per dag. Volledige digitalisering hangt af van de adoptiegraad van onze afnemers om 'papierloos' te werken. Anders leidt papierreductie bij Rexel tot toename van papierverbruik verder in de keten.

Tijdsbestek
Jan 2, 2023
Status
Lopend

Doelstelling CO2 reductie

In internationaal Rexel groepsverband is er een doelstelling geformuleerd om de CO2 uitstoot stapsgewijs te reduceren. Het referentiepunt is de uitstoot in 2016. De doelstelling is om de uitstoot in 2025 met 40% te reduceren en in 2030 met 60%

Tijdsbestek
Dec 31, 2030
Status
Lopend

Laadpalen infrastructuur op de vestigingen

Bij beschikbaar budget willen wij in 2023 de laadpaal infrastructuur op onze vestigingen uitbreiden. Dit is een van de voorwaarden om het aandeel elektrische auto's in ons leasewagenpark te vergroten.

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Nog niet gestart

Verbreden inzet van het Energy Management Systeem

De zogenaamde 'slimme meters' van onze vestigingen, die daarover beschikken, willen we koppelen aan het Energy Management Systeem. Het doel hiervan is om het energieverbruik beter te monitoren en op basis van verzamelde data ('meten is weten') te analyseren waar bespaarmogelijkheden liggen.

Tijdsbestek
Jun 30, 2023
Status
Lopend

Vervanging gasheaters

het centrale magazijn wordt verwarmd met gasheaters. Deze bereiken in 2023 het eind van hun levensduur. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om samen met de verhuurder te kijken naar een energiezuinigere vervanging. Daarbij kijken we naar toepasbaarheid van andere verwarmingsvormen: gasloos en gericht op zones waar op een moment verwarmingsbehoefte is.

Tijdsbestek
Jun 30, 2024
Status
Nog niet gestart

Zonnepanelen op vestigingspanden

Met ingang van 2023 maken wij het plaatsen van zonnepanelen onderdeel van de huurafspraken bij verlenging van huur van bestaande panden of het betrekken van nieuwe huurpanden.

Tijdsbestek
Jan 2, 2023
Status
Nog niet gestart

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

ISO 9001

Kwaliteitsmanagement Systeem door Dekra gecertificeerd. Scope: Handelsactiviteiten en dienstverlening voor elektrotechnische installateurs en industriële klanten.

Geldig tot
Feb 1, 2024

Groene Post

Product

Certificaat CO2 neutrale postbezorging

De brieven en pakketten die Rexel via PostNL verstuurt, worden door PostNL op CO2 neutrale wijze bezorgd. Enerzijds door gebruik van schone brandstoffen tijdens de bezorging en anderzijds door compensatie van CO2 uitstoot, waar inzet van schone brandstoffen niet mogelijk is.

Geldig tot
Dec 31, 2022 Expired

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Erkend leerbedrijf

Accreditatie van Kenniscentrum handel als Erkend Leerbedrijf.