Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Dekker Zevenhuizen B.V.

Formal name
Dekker Zevenhuizen B.V.
CoC Number
29017462
Sector
C31 - Manufacture of furniture
Verification
Moderate assurance
Publication date
Mar 16, 2023

Organisatie

Over Dekker Zevenhuizen B.V.

Dekker Zevenhuizen B.V. is een familiebedrijf dat is opgericht in 1930, en is al jarenlang toonaangevend in de Nederlandse woonmarkt. Het bedrijf is verregaand gespecialiseerd in het bewerken van hoogwaardige materialen tot maatwerkbladen en meubeldelen voor het interieur. Daarnaast heeft het bedrijf een ruim assortiment van innovatieve, betrouwbare keuken- en sanitairproducten, zoals badkamermeubelen, spoelbakken, kranen en verlichting. Dekker Zevenhuizen heeft niet alleen een compleet assortiment, maar is als marktleider ook trendsetter. Het signaleert de ontwikkelingen in de branche om vervolgens producten en kleuren te ontwikkelen die niet alleen up-to-date en onderscheidend zijn, maar ook zijn afgestemd op de diverse Europese markten. Door het innovatieve vermogen, de hoogwaardige steen- en laminaatproductie en de geavanceerde fabrieken te combineren met verregaande service en klantgerichtheid, is Dekker Zevenhuizen een totaalleverancier die van ontwerp tot after sales ontzorgt.

Visie

Voor het familiebedrijf Dekker Zevenhuizen geldt dat de continuïteit en duurzame ontwikkeling van de onderneming de primaire doelstelling is. Winst is een noodzakelijke voorwaarde om de continuïteit op de lange termijn te borgen. Dekker Zevenhuizen wil investeren in klantenrelaties, middelen, competenties, duurzame, circulaire innovaties en medewerkers om de continuïteit te waarborgen. Het bedrijf voert een conservatief financieringsbeleid om de financiële onafhankelijkheid en de daarmee verbonden beslissingsvrijheid voor de onderneming zo lang mogelijk te kunnen behouden. Dekker Zevenhuizen ontwikkelt en waarborgt de unieke mix van resources, vaardigheden en competenties om meerwaarde te creëren voor zijn klanten en een zinvol concurrentievoordeel te genereren.

Kernwaarden

Dekker Zevenhuizen staat voor kwaliteit, duurzame, circulaire innovatie en samenwerking. De normen en waarden van het bedrijf worden uitstekend samengevat in het begrip duurzaam ondernemen. ‘Gewoon doen’ is het motto van Dekker Zevenhuizen, en dat weerspiegelt zowel zijn daadkracht als cultuur.
De persoonlijke inzet en betrokkenheid van de medewerkers garandeert dat een klant kiest voor Dekker Zevenhuizen. Hun gedrag richting klanten, leveranciers en andere medewerkers is open, vriendelijk en probleemoplossend.

Dekker Zevenhuizen neemt verantwoordelijkheid voor de zorg van zijn medewerkers. Het bedrijf beloont fair, en biedt zijn medewerkers de mogelijkheid zich naar hun kunnen te ontwikkelen. Het verwacht van zijn medewerkers dat zij zich naar hun kunnen inzetten voor de continue verbetering en vernieuwing van de producten, activiteiten en organisatie.

Visie op MVO

Voor Dekker Zevenhuizen, als familiebedrijf met de primaire doelstelling continuïteit, is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. Niet gericht op kortetermijnwinsten en –opbrengsten maar tegemoetkomen aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Hierbij wordt niet alleen gelet op milieuaspecten maar gaat het om de gehele context van ondernemen, dus ook menselijke, sociale en economische facetten. Die loyaliteit naar de toekomst komt tot uiting in het ontwikkelen van circulaire producten en geldt ook voor de inrichting van het productieproces, en voor de omgang met het personeel, de handelsketen en de directe omgeving. Ook hiervoor geldt “gewoon doen”.

MVO-verklaring

Bestuur

MVO is als verantwoordelijkheid belegd bij de algemeen directeur Leo van de Velde van Dekker Zevenhuizen. Binnen de Raad van Commissarissen wordt de portefeuille MVO beheerd door Victor Gilsing.

Elementen behorende tot MVO maken deel uit van de continue cyclus in het kader van het kwaliteits-, milieu- en arbobeleid.
Evaluerend worden nieuwe en bestaande kansen en/of bedreigingen vastgesteld. Afhankelijk van de impact, beïnvloeding en/of acceptatie worden acties geformuleerd en uitgevoerd.
Tweejaarlijks wordt deze risico-analyse opgemaakt / geactualiseerd en gepresenteerd aan de RvC.
Een strategisch meerjarenplan, opgemaakt door directie i.s.m. RvC, wordt in jaarplannen, inclusief doelstellingen, en acties omgezet.

Naast de vertrouwenspersoon voor de medewerkers is ook de directie laagdrempelig toegankelijk voor alle stakeholders.
Een vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers. Klokkenluidersregeling is opgenomen in het personeelshandboek.

Organisatieschema

Relevante functies MVO

Algemeen directeur
Draagt de eindverantwoordelijkheid van de gehele organisatie. In de eigen portefeuille zitten o.a. de afdelingen sales en marketing & communicatie, alsmede MVO.
Financieel directeur
Draagt de eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, personeel en organisatie en contractmanagement. Belangrijke onderdelen hierin zijn personeelsmangement en inkoopbeheer.
Operationeel directeur
Draagt de eindverantwoordelijkheid van de productie van maatwerkbladen. Naast leverbetrouwbaarheid en productkwaliteit zijn de inzet van medewerkers en machines en verantwoord gebruik van grondstoffen en materialen belangrijke aandachtsgebied.
Manager Procurement
Verantwoordelijk voor inkoop, inclusief monitoring van MVO criteria voor leveranciers.
Manager HR
Verantwoordelijk voor personeelsmanagement. Werving en selectie, opleidingsprogramma en verzuimbegeleiding vallen hieronder.
KAM coördinator
Coördinatie van veiligheid, gezondheid gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen op milieugebied. Verificatie van compliance op de gebieden milieu en arbo en certificering ISO 14001 en ISO 9001.
Logistiek Manager
Verantwoordelijk voor de werkzaamheden op de afdleingen en bespreekbaar maken en uitdragen van relevant CSR-onderwerpen onder het personeel van de afdelingen
Lid van RvC
Besluiten dienen binnen het kader van het familiestatuut genomen te worden. Leden van de RvC hebben persoonlijk een verklaring ondertekend zich te houden aan het Familiestatuut.
MVO manager
Ontwikkeling, inplementatie en onderhoud van het MVO managementsysteem.
MVO Commissaris
RvC lid met o.a. portefeuille MVO
Manager productmanagement & marketing
Projectleider MVO, aansturing externe adviseurs, verslaglegging, contactpersoon voor de deelname aan TrueStone.

Commissies

Management Team
MVO aspecten borgen in de processen van de organisatie
Ondernemingsraad (OR)
OR is een werknemersvertegenwoordiging die de belangen van zowel de werknemers als de werkgever behartigd. Periodiek zitten zij met (een deel) van de directie aan tafel.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport
Productie en verkoop van houten en stenen keuken- en werkbladen, alsmede de verkoop van keukenaccessoires door Dekker Zevenhuizen B.V. (Kamer van Koophandel 29017462) gevestigd in Nederland.
Aantal FTE in scope
179
Jaarlijkse omzet (euro's)
n/a
Eigendomsstructuur
Dekker Zevenhuizen B.V. is een familiebedrijf, de aandelen zijn in handen van Dekker Groep B.V.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Ben van Elk
 
b.van.elk@dznet.nl
 
06 51 58 74 39
Bedrijfswebsite
http://www.dekkerzevenhuizen.nl
MVO website
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/over-ons/duurzaam_dekker/
Emailadres voor informatie
info@dznet.nl

Bezoekadres

 
Nijverheidscentrum 2
 
2761 JP Zevenhuizen
 
Zuid Holland
 
Netherlands

Business context

Waardeketen

Leveranciersketen

 • Plaatmateriaal
 • Laminaten
 • Handelsartikelen
 • Hulpstoffen
 • Verpakkingsmateriaal
 • Faciliteiten
 • Vervoer en Transport

Dekker Zevenhuizen B.V.

 • Verkoop
 • Inkoop
 • Orderverwerking
 • Productie
 • Expeditie
 • Service
 • Productontwikkeling
 • Ondersteunende diensten

Producten en diensten

 • Werkbladen
 • Meubeldelen
 • Maatwerk wastafels
 • Handelsartikelen keuken en sanitair

Impact matrix

De impactanalyse geeft aan of issues relevant zijn voor de toeleveringsketen, het bedrijf, of zijn producten of diensten. Issues die niet relevant zijn, worden niet in het rapport vermeld.

Shared value
 • Circulaire economie
Opportunities
 • Werk voor kwetsbare groepen (social return)
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Lonen en sociale arbeidsvoorwaarden voor personeel
 • Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
 • Sociale dialoog - ondernemingsraad
 • Reductie energiegebruik en groene energie
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Klachten- en geschillenafhandeling
 • Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Maatschappelijke investeringen
Risks
 • Vervuiling door productie
 • Respecteer de natuurlijke omgeving in de leveranciersketen
Future impact
 • Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen
Limited impact
 • Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
 • Klimaatverandering
 • Duurzaam gebruik van hulpbronnen
 • Anti-corruptie & Business integriteit
 • Eerlijke concurrentie
 • Vitaliteit eindgebruikers
 • Consumenten dataprotectie
No impact
 • Leveranciersketen
 • Dekker Zevenhuizen B.V.
 • Producten en diensten

Materialiteitsmatrix

Relevantie voor stakeholders
 • Circulaire economie
 • Werk voor kwetsbare groepen (social return)
 • Klachten- en geschillenafhandeling
 • Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
 • Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Maatschappelijke investeringen
 • Respecteer de natuurlijke omgeving in de leveranciersketen
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Reductie energiegebruik en groene energie
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Vervuiling door productie
 • Lonen en sociale arbeidsvoorwaarden voor personeel
 • Sociale dialoog - ondernemingsraad
Relevantie voor Dekker Zevenhuizen B.V.
 • Leveranciersketen
 • Dekker Zevenhuizen B.V.
 • Producten en diensten

Overwegingen bij materialiteit

Mensenrechten

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Werk voor kwetsbare groepen (social return)
Bedrijf
Belang
4 /5
Relevant als werkgever in het kader van wet- en regelgeving alsmede het voorkomen van discriminatie en ongewenst gedrag op de werkvloer, het creëren van gelijke kansen en het ambiëren van goed werkgeverschap.
Belang
4 /5
Indirect wordt het creëren van werk voor kwetsbare groepen een steeds belangrijker onderwerp voor klantgroepen in de keten. Voor medewerkers is vooral van belang dat er diversiteit is in het aangeboden werk, zodat verschillende groepen mensen kansen krijgen binnen het bedrijf.

Arbeidspraktijk

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
Bedrijf
Belang
4 /5
Dekker Zevenhuizen wil een aantrekkelijke werkgever zijn en hecht aan een langdurige relatie met medewerkers. Mogelijkheden voor professionele en persoonlijke groei zijn daarbij belangrijk. Om met ontwikkelingen in de markt mee te kunnen bewegen, wordt verwacht dat medewerkers daarin meegroeien.
Belang
4 /5
Belangrijk voor medewerkers, in het kader van duurzame inzetbaarheid is dat zij zich ontwikkelen, zodat ze inzetbaar blijven voor de eigen en andere organisaties. Met name voor kantoorpersoneel zijn doorgroeimogelijkheden ook van evident belang.
Gezondheid en veiligheid op het werk
Bedrijf
Belang
4 /5
Relevant met betrekking tot veilige en gezonde werkomstandigheden, zowel in de productie als op de kantoren. Daarnaast is de groeiende relevantie met betrekking tot werkdruk en vitaliteit van alle medewerkers van belang.
Belang
3 /5
Belangrijk voor medewerkers in het kader van veiligheid. Ook vitaliteit wordt belangrijk gevonden, al is het voor medewerkers belangrijk dat hierin wel de persoonlijke keuze wordt gerespecteerd.
Lonen en sociale arbeidsvoorwaarden voor personeel
Bedrijf
Belang
4 /5
Dekker Zevenhuizen wil een aantrekkelijke werkgever zijn en hecht aan een langdurige relatie met medewerkers die werkzekerheid biedt. Het bieden van goede arbeidsomstandigheden en met name een goede werkomgeving en voorzieningen, is daar een onderdeel van.
Belang
1 /5
Belangrijk voor de aandeelhouder en medewerkers, vooral in het kader van werkzekerheid en fair belonen. Geen onderwerp met significante MVO-risico's of kansen.
Sociale dialoog - ondernemingsraad
Bedrijf
Belang
4 /5
Dekker Zevenhuizen wil een aantrekkelijke werkgever zijn en hecht aan een langdurige relatie met medewerkers. De verhouding tussen werkgever en werknemer is daarbij belangrijk. Dekker Zevenhuizen verwacht ook dat medewerkers actief bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf en de producten.
Belang
1 /5
Dit onderwerp is niet expliciet aan de orde met stakeholders. Sommige werknemers geven het belang hiervan wel aan.
Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
Bedrijf
Belang
1 /5
Dekker Zevenhuizen wil een aantrekkelijke werkgever zijn en hecht aan een langdurige relatie met medewerkers die werkzekerheid biedt. De arbeidsrelatie is daarbij heel belangrijk, zoals ook tot uitdrukking komt in het familiestatuut. Impact staat geregistreerd onder Conditions of work. Dekker Zevenhuizen ziet door de aard van de bedrijfsvoering geen belangrijke risico's als het gaat om legale arbeidsrelaties.
Belang
1 /5
Belangrijk voor medewerkers in het kader van werkzekerheid, maar geen onderwerp van gesprek zolang dit naar behoren geregeld is.

Milieu

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Circulaire economie
Bedrijf
Belang
5 /5
Relevant met betrekking tot het soort materialen dat gebruikt wordt (duurzame herkomst) en optimalisatie van de verwerking (zo min mogelijk verlies). Zowel de stenen als de houten bladen bieden mogelijkheid voor hergebruik.
Belang
5 /5
Het circulair maken van producten wordt steeds belangrijker voor klanten, die hiertoe ook weer vanuit de overheid worden aangespoord. Met name de vraag 'wat gebeurt er aan het einde van de levensduur van producten' is van evident belang omdat een deel van de grondstoffen eindig is. Het ontmantelen van producten aan het eind van de levenscyclus moet meegenomen worden in de kostprijs van het product.
Reductie energiegebruik en groene energie
Bedrijf
Belang
4 /5
Relevant met betrekking tot het energieverbruik van de productielocatie. Transport wordt ingekocht bij een derde partij. Dekker Zevenhuizen ziet geringe mogelijkheden om het energieverbruik van de eigen locatie nog verder te optimaliseren.
Belang
3 /5
Met name relevant voor projectklanten en de overheid en ook voor werknemers in relatie tot het leasewagenpark. Ook onderwerp van gesprek met de transporteur.
Respecteer de natuurlijke omgeving in de leveranciersketen
Toeleveringsketen
Belang
3 /5
Hout is een belangrijke grondstof voor Dekker Zevenhuizen. De herkomst daarvan in het kader van het beschermen van oerbossen en het voorkomen van ontbossing is daarom zeer relevant. Ook relevant is de herkomst van natuursteen en de mijnbouwactiviteiten, dagwinning, die van negatieve invloed kunnen zijn op lokale ecosystemen.
Belang
3 /5
Regelmatig contact met leveranciers van cascomaterialen en laminaten hierover om deze materialen volledig FSC-gecertificeerd te krijgen. Essentieel voor de belangrijkste afnemers en hun klanten in de keten. Daarnaast een grote maatschappelijke relevantie (overheid en belangengroepen).
Vervuiling door productie
Bedrijf
Belang
3 /5
Vooral relevant met betrekking tot de productielocatie. Belangrijkste risico's zijn afval, geluid van de installaties, de verbrandingsemissies van de biomassacentrale en de uitstoot van fijnstof die vrijkomt bij transport. Er wordt slechts in zeer beperkte mate gebruikgemaakt van milieugevaarlijke stoffen (lijmen en schoonmaakmiddelen).
Belang
1 /5
Belangrijk voor de overheid, maar Dekker Zevenhuizen is niet aangemerkt voor een milieuvergunning. Met name relevant vanwege de houtgestookte verwarmingsinstallatie. Sommige afnemers vragen wel om een milieucertificaat, maar komen niet met specifieke vragen of eisen op dit onderwerp.
Klimaatverandering
Toeleveringsketen
Belang
1 /5
Met name relevant voor het transport dat we inkopen. Impact staat geregistreerd onder Company. Tevens is het verwarmen van de fabrieksruimten en belendende percelen interessant. De keuze van de wijze waarop dit plaats vindt is door Dekker te beïnvloeden.
Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld
Duurzaam gebruik van hulpbronnen
Toeleveringsketen
Belang
1 /5
Verantwoord en efficiënt gebruik van hulpbronnen door onze leveranciers vindt Dekker Zevenhuizen een belangrijk onderwerp. De ontwikkeling van duurzame alternatieven kan ook alleen in samenwerking met leveranciers. Impact wordt geregistreerd onder Company.
Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Eerlijk zakendoen

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Toeleveringsketen
Belang
4 /5
Dekker Zevenhuizen is zich ervan bewust dat er MVO-risico's zijn in zijn leveranciersketen, met name bij niet-Europese leveranciers van materialen, en in de toeleveranciersketen van handelsartikelen. Het bedrijf ziet kansen om deze MVO-risico's in kaart te brengen en waar nodig aan de orde te stellen met leveranciers. Het bieden van eerlijke prijzen aan leveranciers: ook zij moeten continuïteit kunnen waarborgen, dus Dekker Zevenhuizen wil niet de laagste prijs, maar een eerlijke prijs.
Belang
3 /5
Bewustzijn inzake sociale en milieu-omstandigheden in de keten groeit intern en bij afnemers, en wordt door stakeholders steeds belangrijker gevonden. Inkopers vragen om kaders en handvaten om inkoopkeuzes te kunnen doen. Daarom wordt dit ook steeds vaker onderwerp van gesprek met leveranciers.
Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen
Bedrijf
Belang
2 /5
Dekker Zevenhuizen ziet kansen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de eigen branche, met name als het gaat om circulair gebruik van hulpbronnen: hoe komen de materialen weer bij ons terug zodat we ze zouden kunnen hergebruiken. Dit kan alleen in brancheverband worden gerealiseerd.
Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld
Anti-corruptie & Business integriteit
Bedrijf
Belang
1 /5
Dekker Zevenhuizen vindt het belangrijk om op een integere wijze zaken te doen. Echter, risico's op omkoping of andere vormen van onethisch handelen zijn vanwege de aard en schaal van onze activiteiten zeer beperkt.
Belang
1 /5
Belangrijk voor interne stakeholders, maar er worden geen belangrijke risico's gezien.
Eerlijke concurrentie
Bedrijf
Belang
1 /5
Dekker Zevenhuizen is in Nederland de grootste leverancier van keukenbladen. We zijn ons bewust dat deze positie risico's met zich mee zou kunnen brengen op dit onderwerp richting leveranciers en branchegenoten, maar niet op een manier die MVO-relevant zou zijn.
Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Consumenten

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Klachten- en geschillenafhandeling
Producten/Diensten
Belang
4 /5
Relevant met betrekking tot het leveren van goede producten en diensten aan klanten, ook waar het de kwaliteit van producten betreft die Dekker Zevenhuizen betrekt van derden.
Belang
4 /5
Afnemers verwachten producten en dienstverlening van de hoogste kwaliteit.
Vitaliteit eindgebruikers
Producten/Diensten
Belang
1 /5
Met name relevant voor werkbladen die worden gebruikt in ziekenhuizen en andere omgevingen met verhoogde gezondheidsrisico's. MVO impact is beperkt.
Belang
1 /5
Voor onze afnemers is het van belang dat onze producten voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied. Voorheen ging dit bijvoorbeeld over de afgifte van formaldehyde. Nu is het vooral van belang voor oplossingen voor ziekenhuizen en laboratoria. Ook van toepassing voor accessoires. Er zijn echter geen significante scenario's die in het kader van MVO van belang zijn.
Consumenten dataprotectie
Producten/Diensten
Belang
1 /5
Adequate bescherming van bedrijfs- en klantgegevens is relevant, maar er zijn geen belangrijke risico's in het kader van onze bedrijfsvoering.
Belang
1 /5
Relevant voor afnemers in het kader van wet- en regelgeving, maar er is geen sprake van consumentenbelangen. Werknemers verwachten dat dit goed is afgedicht voor de HR dossiers.

Maatschappij

Issue Dekker Zevenhuizen B.V. Stakeholders
Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden
Bedrijf
Belang
4 /5
Zeer relevant vanwege de huidige leeftijdsopbouw van het medewerkerbestand van Dekker Zevenhuizen en het garanderen van voldoende jongen nieuwe medewerkers voor de toekomst.
Belang
4 /5
Belangrijk voor interne stakeholders (aandeelhouder, werknemers) als het gaat om kennis delen met scholieren en het creëren van leer/werkplekken.
Betrokkenheid bij de gemeenschap
Bedrijf
Belang
4 /5
Dekker Zevenhuizen vindt het belangrijk om te investeren in en rekening te houden met de directe leefomgeving (Zevenhuizen).
Belang
4 /5
De aandeelhouder van Dekker Zevenhuizen vindt het van belang om samen te werken met andere bedrijven uit de omgeving en stichtingen, verenigingen en sociale instellingen te ondersteunen. Sociale betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is een van de kernwaarden.
Maatschappelijke investeringen
Bedrijf
Belang
4 /5
Naast investeren in de lokale omgeving vindt Dekker Zevenhuizen het belangrijk om ook breder maatschappelijke doelen te ondersteunen.
Belang
4 /5
Belangrijk voor aandeelhouder en medewerkers en een deel van de klanten.

Stakeholders

Stakeholder matrix

Mate van belang
 • Branchedeskundigen, kennisinstituten
 • Strategische samenwerkingsverbanden
 • Leveranciers
 • Klanten project
 • Werknemers
 • Aandeelhouder
 • Eindgebruikers / Consumenten
 • Overheid / Regelgevers
 • Klanten retail
 • Concurrenten
 • Financiële instellingen
Mate van invloed

Stakeholder management

Stakeholder groep Engagement methode Frequentie Status
Aandeelhouder

In het familiestatuut liggen de MVO gedachten verankerd en behoren tot de kernwaarden van het gedachtegoed. Maandelijks is er dialoog met de eigenaar over de ontwikkelingen.

Monthly Reguliere invulling.
Branchedeskundigen, kennisinstituten

Dekker Zevenhuizen is lid van de centrale brancheorganisatie Meubel ,de werkgeversorganisatie. Eén van de medewerkers / directieleden zit in de vakraad als onderhandelaar met de vakbonden over alle aspecten van werkgelegenheid en CAO. Dekker Zevenhuizen is ook lid van Inretail, de brancheorganisatie voor onder andere de woningretail en denkt in werkgroepen mee over onderwerpen als eerlijk zakendoen en aanbetalingen door consumenten in de keukenbranche. Hierin is ook CBW geschillencommissie opgenomen.

Klanten project

Continue intensieve samenwerking op het gebied van productontwikkeling en bedrijfsvoering. Afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Semi-Annually Middels het CRM worden de klanten periodiek benaderd. Frequentie is afhankelijk van de verkoopstatus van een klant en de potentie die de klant in zich heeft.
Klanten retail

Periodieke, geplande overleggen, minimaal vier keer per jaar. Afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Quarterly Middels het CRM worden de klanten periodiek benaderd. Frequentie is afhankelijk van de verkoopstatus van een klant en de potentie die de klant in zich heeft.
Leveranciers

Dialoog, bezoeken en telefonisch onderhoud. Met alle belangrijke leveranciers regelmatig afstemming, worden allemaal minimaal 1x per jaar bezocht. Afspraken, ook over strategische ontwikkelingen, worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Annually Van de contactmomenten worden verslagen opgemaakt. Met belangrijke leveranciers worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.
Overheid / Regelgevers

Bezoeken door bijvoorbeeld Omgevingsdienst Midden-Holland. Eén van de medewerkers neemt deel aan de IMVO werkgroepen van de SER voor natuursteen (TruStone) en duurzaam hout.

Annually Na de oplevering en in werking stellen van de kachel (stookinstallatie) is de ODMH meerdere malen komen controleren. Alle bezoeken zijn naar tevredenheid verlopen.
Werknemers

De directie gaat tenminste vier keer per jaar in dialoog met de verschillende medewerkersgroepen zoals kantoor, magazijn en productiepersoneel. Hierin wordt open gesproken over de status van alle relevante zaken met betrekking tot medewerkers, klanten, winst, kwaliteit, investeringen. Daarnaast maandelijkse overleggen met de ondernemingsraad.

Monthly Iedere maand overleg tussen (een delegatie van ) de ondernemingsraad en de directie. Naast structurele terugkerende agenda punten, worden ook ad-hoc zaken op de agenda geplaatst.

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Mensenrechten

Werk voor kwetsbare groepen (social return)

Ambitie

Dekker Zevenhuizen streeft naar een personeelsverdeling die een afspiegeling is van de samenleving, met aandacht voor de ouder wordende bevolking. Het bedrijf houdt er niet van om mensen te labelen, maar wil voor iedereen werkgever zijn en goed voor zijn mensen zorgen. Dekker Zevenhuizen kijkt hoe iedereen naar vermogen kan (blijven) werken in de organisatie. Gezien de groeiende aandacht voor social return zal het wel meer zichtbaar moeten maken hoe het daaraan invulling geeft.

Doelen

Aandeel werk voor kwetsbare groepen

>3% van de fte's in dienst

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022
Koppelen Kengetal
Inzet Kwetsbare Groepen

Review ambities

Het bestaande beleid en de invulling ervan voldoet aan onze uitgangspunten, maar de afgelopen jaren halen we onze doelstellingen niet op dit onderwerp, mede doordat we mensen vanuit het Robedrijf in dienst hebben genomen. We zullen onze definitie op dit onderwerp herzien om hen wel mee te kunnen tellen en ook onze BOL- en BBL-stagiairs mogen worden meegerekend.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Core Subject Arbeidspraktijk

Lonen en sociale arbeidsvoorwaarden voor personeel

Ambitie

Dekker Zevenhuizen gelooft dat goed werkgeverschap cruciaal is voor de continuïteit van het bedrijf. Zijn ambitie is dus om de medewerkers mee te laten delen in de resultaten van het bedrijf. Delen met en investeren in mensen is hiervoor nodig.

Review ambities

De directie is tevreden met de resultaten op dit onderwerp. De basisgedachte van delen met en investeren in mensen voortkomende uit het gedachtegoed van de familie Dekker is duidelijk omarmd en in de organisatie terug te zien.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Sociale dialoog - ondernemingsraad

Ambitie

Dekker Zevenhuizen streeft naar een open cultuur: vrije communicatie en niet teveel hiërarchie zorgen ervoor dat belangrijke signalen snel bij de directie terechtkomen ter verbetering van de organisatie. Dekker Zevenhuizen gelooft dat deze continue open communicatie beter werkt dan een jaarlijkse anonieme enquête.

Review ambities

De directie is tevreden met de resultaten op dit onderwerp. De basisgedachte van delen met en investeren in mensen voortkomende uit het gedachtegoed van de familie Dekker is duidelijk omarmd en in de organisatie terug te zien.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

Dekker Zevenhuizen wil ervoor zorgen dat mensen gezond en veilig kunnen werken. Dat beleid is pro-actief: zodra er signalen zijn van een mogelijk risico, wordt een onderzoek gestart. Zo worden incidenten voorkomen, en kan niet achteraf de conclusie worden getrokken dat het bedrijf signaleren genegeerd heeft. Periodiek, na interne veranderingen in werkzaamheden, machinepark of organisatie, wordt de algemene risico-inventarisatie en -evaluatie geactualiseerd; als toets of aan de criteria wordt voldaan.

Doelen

Verzuim

Het verzuimpercentage bedraagt op jaarbasis <4%.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022
Koppelen Kengetal
Verzuimpercentage
Incidenten

0 ernstige incidenten. Dit zijn incidenten die leiden tot blijvend letsel.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022
Koppelen Kengetal
Ernstige ongevallen

Review ambities

De directie is tevreden met het gevoerde beleid op dit onderwerp. De verzuimcijfers zijn nog niet helemaal terug op het niveau van voor COVID-19, maar de daling is ingezet. Ons veiligheidsbeleid werpt al jaren haar vruchten af waardoor niemand blijvend letsel heeft opgelopen in onze productiefaciliteiten.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel

Ambitie

Aangezien Dekker een aantrekkelijke werkgever is, leidt er toe dat Dekker langdurige dienstverbanden heeft. Dit geeft uitdagingen voor de ontwikkeling van medewerkers. Door de demografische ontwikkeling van de samenleving, in combinatie met langer doorwerken, hebben wij de uitdaging van een ouder wordend personeelsbestand. Onze ambitie is om voor al die medewerkers, een werkzaam leven lang, passend werk te bieden. Tevens moet Dekker jonge medewerkers de kans geven om in te stromen, en te ontwikkelen om het bedrijf vitaal te houden.

Review ambities

Tevreden over het gevoerde beleid.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Milieu

Vervuiling door productie

Ambitie

Het onevenredig belasten van het milieu moet te allen tijde voorkomen worden. Milieu-effecten minimaliseren door processen te optimaliseren, het machinepark adequaat te onderhouden, en moderne technieken toe te passen.

Doelen

Milieu tekortkomingen

0 tekortkomingen vanuit de milieucontroles door externe auditor en omgevingsdienst

Doel jaar
2022
Koppelen Kengetal
Milieu tekortkomingen

Review ambities

Adequaat, maar Dekker streeft naar continu vermindering van afvalstromen en emissies.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Circulaire economie

Ambitie

Dekker Zevenhuizen zet structureel in op het terugdringen van materiaalgebruik, het zoeken naar materialen die herbruikbaar zijn, die een lagere footprint hebben, en het ontwikkelen van nieuwe producten uit restmaterialen. Het ontwikkelen van circulaire concepten gebeurt met partners in de keten. Wij zijn slechts een ingrediënt in een eindproduct, de keuken. Dus samenwerking in de ontwikkeling van circulaire concepten en de vermarkting daarvan is cruciaal.

Doelen

50% totale markt lichtgewicht sandwichpaneel

Als percentage van het totaal verkochte houten werkbladen in 2022.

75% projectmarkt lichtgewicht sandwichpaneel

Als percentage van het totaal verkochte houten werkbladen binnen de projectmarkt in 2022.

Review ambities

We zijn tevreden met onze activiteiten op dit gebied. Toewerken naar volledig circulair materiaalgebruik zal, naast CO2-reductie, voorlopig de belangrijkste focus van ons duurzaamheidsbeleid blijven.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Reductie energiegebruik en groene energie

Ambitie

Dekker Zevenhuizen heeft de ambitie om CO2-neutraal te werken, en 100% groene energie te verbruiken.

Doelen

Energieverbuik per bladdeel

Het energieverbruik per bladdeel is ieder jaar lager dan het jaar ervoor.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022
Koppelen Kengetal
Energieverbruik per bladdeel
Groene energie

100% groene energie verbruiken

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022

Review ambities

Gerealiseerd met betrekking tot CO2 neutraliteit en verbruik van 100% groene energie. Aandacht blijft voor het verminderen van het energieverbruik. Het energieverbruik per bladdeel is verder gedaald, dus dat stemt tot tevredenheid.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Respecteer de natuurlijke omgeving in de leveranciersketen

Ambitie

Dekker Zevenhuizen ambieert om alleen FSC/PEFC-hout te gebruiken en ziet herbebossing als alternatief om CO2-neutraliteit te bereiken zolang andere alternatieven daarvoor nog niet mogelijk zijn.

Doelen

100% FSC/PEFC-hout

Voor alle houtproducten uitsluitend hout afkomstig van duurzaam beheerde bospercelen gebruiken.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022

Review ambities

We zijn tevreden met het gevoerde beleid.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Eerlijk zakendoen

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

Er is een groeiend bewustzijn om 'verbeter de wereld-begin bij jezelf' uit te dragen in de leveranciersketen. Daar hoort bij dat Dekker Zevenhuizen zelf de MVO-risico's in die keten goed in kaart heeft en waar nodig monitort en op acteert. Wij streven ernaar dat de criteria herleidbaar worden nagestreefd door de belangrijkste leveranciers, bijvoorbeeld doordat zij een MVO verklaring hebben.

Doelen

Leveranciers met MVO verklaring

70% van het inkoopvolume komt van leveranciers met een MVO verklaring in 2022.

Tijdsbestek
Lange termijn
Doel jaar
2022

Review ambities

Gezien het groeiende belang van dit onderwerp zijn er stappen genomen om maatschappelijk verantwoord inkopen meer gestructureerd vorm te geven en meer aantoonbaar plaats te laten vinden. Gezien de complexiteit van dit onderwerp zullen we hier de komende jaren prioriteit aan blijven geven.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Core Subject Consumenten

Klachten- en geschillenafhandeling

Ambitie

Van uit de continuïteitsgedachte zijn klanttevredenheid en het adequaat afhandelen van klachten essentieel voor ons voortbestaan.

Doelen

First time right

97% van het totaal aantal orders

Klachtkosten

3% van de omzet (omvat alle kosten van materialen, inzet personeel, derden partijen, vergoedingen en garanties om onze klachten op te lossen)

Review ambities

Het bedrijf is op dit moment tevreden met de resultaten van het kwaliteistmanagement systeem. Onze doelstelling van 97% orders 'First time right' blijkt ambitieus, maar we denken nog steeds dat het haalbaar is. Hiervoor zijn geen additionele maatregelen nodig.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Maatschappij

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Ambitie

Iedereen kan in z'n eigen regio het verschil maken om de samenleving leefbaarder te maken. Als familiebedrijf streeft Dekker Zevenhuizen daar ook naar. Structureel door lokaal cultureel erfgoed te ondersteunen en incidenteel lokale evenementen en initiatieven van medewerkers.

Review ambities

Dekker is tevreden met het gevoerde beleid op dit onderwerp.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden

Ambitie

Dekker Zevenhuizen wil als erkend leerbedrijf bijdragen aan het opleiden van studenten en het creëren van werkervaringsplekken.

Review ambities

Dekker is tevreden met het gevoerde beleid op dit onderwerp.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Maatschappelijke investeringen

Ambitie

Dekker Zevenhuizen ondersteunt zowel structureel als incidenteel een aantal algemene nationale alsmede lokale goede doelen.

Review ambities

Dekker is tevreden met het gevoerde beleid op dit onderwerp.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Beleidsverklaring Internationaal MVO

In het kader van de deelname aan het TruStone convenant om te werken aan een verantwoorde keten van natuursteen is een beleidsverklaring opgesteld waarin de intentie en doelstellingen van Dekker Zevenhuizen is opgenomen om niet alleen voor natuursteen, maar voor alle ingekochte materialen en accessoires, een verantwoorde leveranciersketen te realiseren.

Beleidsverklaring milieu-kwaliteit

Binnen de context van het kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem worden diverse normen aangehouden. De normen verplichten de organisatie een verklaring over de deelgebieden te hebben. De verklaring geldt voor iedereen binnen de organisatie en is van algemene aard.

Code of conduct

Ethische gedragsregels voor de medewerkers van Dekker Zevenhuizen.

Code of conduct Suppliers

MVO-criteria voor de leveranciers van Dekker Zevenhuizen.

Het familiestatuut

In dit document zijn de kernwaarden voor de organisatie uiteengezet. Sinds 1970 al binnen de organisatie aanwezig, in 2014 geformaliseerd in een statuut.

Werken in Detail

Het bedrijfsreglement waarin allerhande organisatorische en werkgerelateerde aspecten zijn vastgelegd, inclusief regels voor ethisch gedrag van medewerkers.

Winstdelingsregeling Dekker Zevenhuizen

Verdeelsleutel voor de winstdeling met werknemers.

Maatregelen

Afvalscheiding en voorkomen milieuvervuiling

De volgende afvalstromen worden apart afgevoerd:
- Resthout (blijft op eigen terrein voor de biomassacentrale)
- Metalen, waaronder staal, rvs, koper en aluminium
- Papier en karton
- Plastic (verpakkingsmaterialen)
- Kleding (gebruikte; aparte inzameling)
- Hout met aluminium (bladdelen)
- Hout vervuild met krammen en spijkers (krathout)
- Steenproducten (bladdelen)
- Kunststofproducten (bladdelen)
- Minerale oliën
- Batterijen en accu's
- Lijm- en kitkokers
- Tl-verlichting
- Emballage van gevaarlijke stoffen, waaronder reinigings- en ontvettingsmiddelen
- Elektronica waaronder computers en ICT-producten
- Restafval (huishoudelijk afval)
In 2019 is hier nog de gescheiden afvoer van as uit de houtverbranding bijgekomen.

Door het scheiden van het afval kunnen veel materialen herbruikt worden of worden ingezet voor het opwekken van groene of grijze energie. Scheiding van afval is al sinds enige jaren geoptimaliseerd. Voor komende jaren kan de ambitie verschoven worden naar reductie van de verschillende afvalstromen.

In 2021 zijn we overgestapt op een nieuwe afvalverwerker. Het volume restafval is in 2021 toegenomen (74,1 ton ten opzichte van 72,7 ton het jaar ervoor), maar gerelateerd aan het totale volume afval is er sprake van een afname (16,3% ten opzichte van 20,4% in 2020). De gegevens voor 2022 zijn nog niet bekend.

Overige milieurisico's van de bedrijfsvoering zijn gering, beperkt tot de emissies van de houtkachel en gelimiteerd gebruik van chemicaliën. Beheersing van deze risico's is opgenomen in het milieumanagementsysteem. Er zijn het afgelopen jaar geen tekortkomingen geconstateerd en ook de controle door de ODMH was goed.

Het voorkomen van milieuvervuiling is cruciaal vanuit zorg voor onze omgeving en omdat onze klanten dit van ons verwachten. De investeringen in milieuzorg zijn derhalve goed voor onze bedrijfscontinuïteit.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Dekker Zevenhuizen is gevestigd binnen de contouren van de gemeente Zuidplas, voorheen Zevenhuizen/Moerkapelle. De inwoners van de gemeente zijn op meerdere manieren verbonden aan Dekker Zevenhuizen. Als werknemer, als leverancier of als belanghebbende in combinatie met maatschappelijke ondersteuning van diverse projecten binnen de gemeente. Zo ondersteunt Dekker Zevenhuizen lokaal cultureel erfgoed door de kosten voor onderhoud, energie en huur voor het molenmuseum van de Vereniging Molenvrienden Rottemeren en het Museum Historisch Centrum Ons Verleden van de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle voor rekening te nemen. Daarnaast is er budget beschikbaar voor incidentele lokale activiteiten en door medewerkers geïnitieerde initatieven, zoals:
Verzorgingstehuis de Zevenster
Roparun
Cool 4 ALS
Toneelclub Zevenhuizen jubileum
Muziekvereniging de Kleine Trompetter
Tennisclub jubileum viering
Voleybalclub Zevenhuizen jeugd
Chantykoor Zevenhuizen

Dekker Zevenhuizen is een relatief grote werkgever binnen de gemeente. De betrokkenheid met de gemeente is behoorlijk te noemen.

Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is voor ons als familiebedrijf heel belangrijk. Veel van onze medewerkers wonen in de buurt en onze aandeelhouder is zeer betrokken bij lokale initiatieven.

CO2 neutrale werkwijze

Dekker Zevenhuizen streeft naar een CO2-neutrale werkwijze. Dit komt tot uiting in energiemaatregelen, het inkopen van groene stroom, de verwarming van de panden middels biomassa, en aandacht voor transport en mobiliteit.

Voor 2017 is op deze wijze 37,3 ton CO2 gecompenseerd via Trees for All. In 2018 is Dekker Zevenhuizen Bospartner geworden van Trees for All en doneert daarmee jaarlijks EUR 15.000 aan deze organisatie voor het planten van bomen om klimaatopwarming tegen te gaan. Dit is ruim driemaal meer dan nodig om de CO2 uitstoot op jaarbasis te compenseren.

Cruciaal voor de toekomstbestendigheid van ons bedrijf op de lange termijn. Wij geloven dat over afzienbare tijd CO2 neutraal ondernemen de norm zal zijn, niet de uitzondering. Dekker Zevenhuizen speelt graag een pioniersrol op dit onderwerp, ook als voorbeeld voor anderen in onze branche.

Deelname TruStone

Dekker Zevenhuizen ondertekende op 19 mei 2019 het IMVO-initiatief TruStone voor eerlijke en duurzame handel in natuursteen. Het convenant geeft Dekker een handvat om van leveranciers te vragen zich in te zetten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat is nodig omdat de natuursteensector een relatief ondoorzichtige branche is. Natuursteen komt onder meer uit steengroeves in China, India, Italië en Portugal. Vervolgens wordt het vaak via tussenhandelaren elders verwerkt. Voor ondernemers die in Nederland bijvoorbeeld natuurstenen werkbladen verkopen en/of produceren, is het lastig zicht te krijgen op de arbeids- en milieuomstandigheden aan het begin van de keten. De belangrijkste problemen in de natuursteenketen zijn kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, gebrek aan veilige en gezonde werkomstandigheden en milieuschade.

TruStone is een initiatief van het IMVO-convenant. Dit zijn convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief kwam tot stand onder leiding van de Sociaal Economische Raad. In mei 2019 werd het TruStone convenant getekend door zowel Nederlandse als Vlaamse partijen die zich willen inzetten voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Eerste stap is het inzichtelijk maken van de hele keten, van groeve tot blokverwerking (platen zagen en polijsten).

Sinds 2022 is Dekker Zevenhuizen lid van de werkgroep Leefbaar loon India van TruStone.

Dekker Zevenhuizen wil niet profiteren van mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling of slechte arbeidsomstandigheden in de toeleveranciersketen. Tegelijkertijd is de invloedssfeer om hieraan concreet bij te dragen beperkt. Deelname aan een initiatief als TrueStone helpt ons om inzicht te krijgen en kennis over hoe we invloed kunnen uitoefenen in de keten.

Dienstverlening en klachtafhandeling

In de verkoopdocumentatie van Dekker is de afhandeling van service aanvragen beschreven, inclusief beslisboom. Met grotere klanten worden specifieke Service Level Agreements gemaakt, deze worden per kwartaal geanalyseerd en gezamenlijk geëvalueerd. Dekker geeft in haar verkoopvoorwaarden aan te participeren in de geschillencommissie van de brancheorganisatie Inretail. In de verkoopdocumentatie staat informatie ten aanzien van deze geschillencommissie en de voorwaarden opgenomen. In de ISO 9001 procedure van het bedrijf is de werkwijze opgenomen voor het behandelen en afwikkelen van een klacht.
Structurele analyse en verbetering, mede naar aanleiding van de klachtenanalyse, vinden circa 6 maal per jaar multidisciplinair overleggen plaats per productgroep (werkbladen, handelsartikelen keuken en handelsartikelen sanitair) waarbij commerciële binnendienst, service, productmanagement, productie, en inkoop aanwezig zijn.

De afgelopen jaren is het gelukt binnen de doelstelling voor kwaliteitskosten te blijven. Al een aantal jaren wordt de onze doelstelling van 97% orders 'First time right' dicht benaderd.

Investeren in kwaliteit voor onze klanten is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van Dekker Zevenhuizen. Het houdt onze klanten tevreden en zorgt ervoor dat de faalkosten beperkt blijven.

Energiebesparende maatregelen

Het beheersen van energieverbruik zit vastgeklonken in de visie van de organisatie. Gebouwbeheer en beheer van het machinepark zijn continu onder de aandacht. Dit heeft geresulteerd in diverse maatregelen, namelijk:
- daglichtafhankelijke lichtschakelingen
- aanwezigheidsdetectie in kantoorruimten
- tijdsschakeling op productieruimten
- lichtkoepels in het dak
- standaard tl-verlichting door HF-verlichting
- dakisolatie
- vraaggestuurde capaciteitsbepaling van centrale afzuiginstallatie t.b.v. houtstof
- verminderen gebruik krimpfolie-inpakmachine
- luchtcompressoren vervangen door frequentiegestuurde modellen

Sinds referentiejaar 2009 is het verbruik t.b.v. Nijverheidscentrum 2 (kantoren en magazijn) met 13,7% gedaald. Voor Nijverheidscentrum 9 (productieafdelingen) is dit met 20% toegenomen. Echter, in 2016/2017 is de productie uitgerust met een nieuwe profileer- en postformeerlijn. Voorheen was dit een uitbestede activiteit, nu wordt deze dus zichtbaar in het energieverbruik van Dekker Zevenhuizen. Dit had een stijging van 15% tot gevolg. In 2015 lag het energieverbruik nog 10% lager ten opzichte van 2009. Bovendien is de productie van werkbladen met 22,7% toegenomen ten opzichte van 2009. Als we kijken naar het energieverbruik per werkblad, dan is dat over deze periode afgenomen met 11%.

Het terugdringen van energieverbruik is, zeker in deze tijden, ook van belang voor de winstgevendheid van de organisatie. In de komende jaren zal dan ook verder in worden ingezet op reductie. De mogelijkheden zijn echter beperkt doordat we al veel maatregelen hebben genomen.

FSC en PEFC

Hout is een belangrijke grondstof voor diverse producten: dit betreft circa 75% van de orders. Dekker Zevenhuizen kiest ervoor om hiervoor 100% gecertificeerde houtproducten in te kopen; FSC of PEFC. Door te kiezen voor een verantwoorde houtkap wordt aandacht besteed aan een duurzame manier van oogsten, verwerken en aanplanten. Bovendien monitoren deze certificaten ook de arbeidsomstandigheden in de bosbouw.

Door een gefaseerde introductie van FSC-materiaal voor de verschillende productgroepen wordt het gehele assortiment (100%), zowel plaatmateriaal voor werkbladen als het materiaal voor projecten, voorzien van hout afkomstig van verantwoorde houtkap.

Hout is de belangrijkste grondstof voor onze producten. Vanuit ons lange termijn perspectief is het voor Dekker Zevenhuizen vanzelfsprekend dat wij daarvoor verantwoord geproduceerd hout gebruiken, ook als onze klanten daar niet om vragen. De FSC of PEFC certificering zorgt ervoor dat we dit niet zelf hoeven te controleren en verzekert ons ook van adequate arbeidsomstandigheden in de toeleveranciersketen.

Fair belonen

De organisatie staat voor fair belonen. Iedere medewerker draait mee in de winstdeling en de relatief gunstige primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. De winstdeling is beschikbaar voor alle medewerkers. De mate van fair belonen wordt vijfjaarlijks gemonitord door een externe partij.

Uit het externe onderzoek uit 2017 bleek dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden scoren boven conform. In het najaar van 2022 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd, maar het eindresultaat is nog niet beschikbaar.

Dekker Zevenhuizen opereert in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden is cruciaal om goede mensen te krijgen en te behouden.

Greengridz

In 2012 heeft Dekker Zevenhuizen in samenwerking met leveranciers lichtgewicht sandwichpaneel ontwikkeld. Dit is een eigen ontwerp van een drager (basis) voor werk- en keukenbladen. De massieve dragers van bijvoorbeeld multiplex en spaanplaat zijn vervangen door HDF met een open rasterstructuur aan de binnenzijde. Door het nieuwe ontwerp is een lichtere drager ontstaan, waarvoor circa 60% minder hout c.q. grondstof (bij een dikte van 38 mm) gebruikt is. Het lichte gewicht heeft niet alleen een positief effect op de arbeidsomstandigheden, het heeft ook impact op het transportgewicht. Transportverbruik en -emissies liggen lager t.o.v. massieve bladen. In 2015 heeft Dekker Zevenhuizen de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen gewonnen voor dit product.
Bij de ontwikkeling van het product is de naam Greenpanel (R) gevoerd. Vanaf 2020 wordt de naam Greengridz gehanteerd.

Dekker Zevenhuizen heeft de impact laten toetsen door KEMA, dat uitkomt op een vermindering van 59% van de CO2-uitstoot vergeleken met een regulier multiplex blad.

Dezelfde techniek wordt nu ook gebruikt voor het vervaardigen van inpakmateriaal voor de stenen werkbladen van andere onderdelen van de Dekker Groep en ook voor de versteviging van opstaande randen van deze werkbladen.

In 2022 bedroeg het aandeel Greengridz in de projectmarkt 43,7%, een lichte toename ten opzichte van de 41,3% in 2021.

In 2022 is Dekker Zevenhuizen mede-eigenaar geworden van Greenmarking te Deventer, waar de productie van Greengridz plaatvindt. In 2025 zal Dekker 100% eigenaar zijn. Bovendien hebben we een overeenkomst gesloten met Act & Sorb, die onze retourgenomen Greengridz panelen aan het einde van de levensduur innemen en recyclen naar 100% actief koolstof dat gebruikt kan worden in water- en luchtfilters. Hiervoor loopt nu een pilot met onze grootste afnemer van keukenbladen.

Zie ook https://www.triboo.nl/blog/greengridz-bureau-tafel-en-keukenbladen-veranderen-in-water-en-luchtfilters en https://actandsorb.com/

Greenguard (R)

Greenguard vertegenwoordigt een gezondheidslabel voor het binnenklimaat. Binnenklimaat vervuilende stoffen worden niet of zeer summier toegepast, waardoor eventuele emissies onder de grenswaarden liggen.

Binnenklimaat vervuilende stoffen worden in deze producten niet of zeer summier toegepast: Corian(R), HiMacs(R), Lapitec(R), Fenix(R) NTM en Evora(R) Quartz Composietsteen.

Medewerkerontwikkeling en stagiairs

Het beleid is sterk gericht op de ontwikkeling van de medewerkers. Hiertoe worden verschillende middelen ingezet, namelijk een ruim scholingsbudget, een diversiteit aan scholingsmogelijkheden, zowel vrijwillige als verplichte functiegebonden scholing en een jaargesprek.
De betrokkenheid van de medewerker met zijn/haar werk staat hierbij centraal. Dekker Zevenhuizen participeert in het programma 'Schaven aan je toekomst' van de branchevereniging CBM en biedt medewerkers de gelegenheid om een opleiding vrijwillig te volgen. Op meerdere afdelingen zijn medewerkers opgenomen in een ontwikkelings-/scholings-/ roulatieprogramma, met het doel om de werknemers multi-inzetbaar te maken. Er wordt niet met een specifiek scholingsbudget gewerkt.

Jaarlijkse gesprekken tussen leidinggevende en medewerker vinden structureel plaats. De opvolging van de aandachtspunten wordt door de afdeling P&O geregistreerd. P&O houdt ook toezicht op de opvolging. Binnen de productieafdelingen zijn nagenoeg alle werknemers op meerdere werkplekken inzetbaar. Nieuwe werknemers worden afhankelijk van het werkvolume hierin geschoold. In 2018 is er tevens plaats geboden aan 5 stagiairs, in 2019 aan 3 stagiairs. In 2020 zijn er, mede door corona, geen stagiairs opgeleid. In 2021 is plaats geboden aan 5 stagiairs, in 2022 waren het er 6.

Bijdragen aan de kennis en werkervaring van jonge vaklieden is cruciaal voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt voor onze sector.

Medewerkers betrekken

Jaarlijks evalueren medewerkers het jaar met hun leidinggevende en kijken ze samen vooruit doormiddel van het eindejaar gesprek. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van een evaluatieformulier dat na afloop van het gesprek wordt ondertekend en ingeleverd bij P&O. Het formulier geeft ruimte om verbeteringen voor de organisatie aan te geven en of arbeidsomstandigheden te bespreken. Ook of iemand tevreden is in zijn/haar functie, ambities, ontwikkelpunten en wat medewerker daarbij nodig heeft.
P&O verzamelt de formulieren vanuit de leidinggevenden voor in het personeelsdossier en signaleert de zaken die opvallen, welke ieder jaar worden bijgehouden in een overzicht.
Dit overzicht geeft de aandachtspunten aan waar leidinggevende of P&O wat mee moet of die goed zijn om te weten. P&O coördineert dat de formulieren retour komen.

De belangrijkste aandachtspunten die uit deze formulieren komen hebben betrekking op verbeteringen van het werk, communicatie en onderlinge samenwerking. Daarnaast komen opleidingswensen aan bod en ook opmerkingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, met name ergonomie, werkdruk en thuiswerken.

Uit bovenstaande aandachtspunten volgen acties voor P&O, waaronder de volgende voorbeelden.
- Beleid voor thuiswerken
- Ontwikkelen van een leiderschapsstijl programma voor de werkvloer, waarbij we willen bijdragen aan het wendbaar maken van leidinggevenden. En hen helpen in het ontwikkelen op het gebied van motiveren, mensen boeien en binden en het verbeteren van processen en draagvlak hiervoor creëren.
- Gefaseerd vindt er een verbouwing plaats van de kantoorruimtes waarbij de bureaus worden vervangen door zit-sta-bureaus

Het betrekken van medewerkers is cruciaal voor de lange termijn continuïteit van Dekker Zevenhuizen. Mensen kunnen gemakkelijk elders aan de slag, dus het is voor ons belangrijk naar hen te luisteren en hun feedback te gebruiken om ons bedrijf te verbeteren.

Monitoren van leveranciers op MVO

Bij leveranciers met een verhoogd MVO-risico monitoren we hierop middels bedrijfsbezoeken. In 2017 is het eerste bedrijf bezocht, een steengroeve in India en is een audit uitgevoerd bij een bedrijf in China. Vanwege de coronacrisis zijn er de afgelopen jaren geen bedrijfsbezoeken uitgevoerd buiten Europa. Wel laten wij door Xertifix periodiek onaangekondigd audits uitvoeren bij onze leveranciers van natuursteen in India om te controleren op arbeidsomstandigheden. Binnen Europa zijn wel bedrijfsbezoeken uitgevoerd bij leveranciers. Hierbij komt ook MVO aan de orde.

Wij vragen al onze leveranciers om onze gedragscode voor leveranciers te onderschrijven. Dit is sinds 2021 vast onderdeel van de contractprocedures en derhalve geldig voor alle leveranciers. Daarnaast vragen we of zij in het bezit zijn van een MVO rapport en zo niet, om daar op korte termijn mee te komen.

Met de bedrijfsaudits wil Dekker Zevenhuizen inzicht krijgen in de sociale en milieu-omstandigheden van leveranciers met een verhoogd MVO-risico en borgen dat de arbeidsomstandigheden acceptabel zijn. Via de Xertifix audits worden aandachtspunten geïdentificeerd voor verbetering. Van een groeve die geen medewerking verleende aan de audit hebben we afscheid genomen.

65,4% van de inkoopwaarde van 2021 was afkomstig van leveranciers met een MVO rapport. De komende jaren zullen we de informatie in deze rapporten gaan gebruiken voor het afdekken van de belangrijkste MVO risico's in de keten.

Dekker Zevenhuizen wil niet profiteren van mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling of slechte arbeidsomstandigheden in de toeleveranciersketen. Bovendien willen we optimaal profiteren van verduurzamingskansen die vanuit de leveranciersketen voor ons mogelijk worden. We zijn ervan overtuigd dat het gesprek met leveranciers hierover bijdraagt aan onze toekomstbestendigheid.

Ondersteuning goede doelen

Vast ondersteunt Dekker Zevenhuizen een aantal algemene goede doelen:
Ronald MacDonald
Familiehuis Daniel de Hoed
Clinic clowns
Villa pardoes\Stichting opkikker
Rode kruis
ALS
Hospice IJsselthuis (lokaal)
Lokale sportvereniging vv Groeneweg
Oogstfeest Zevenhuizen
Zevenhuizen Oranjevereniging
Daarnaast worden er incidenteel andere goede doelen ondersteund.

Met deze bijdragen steunt Dekker Zevenhuizen doelen met een breder maatschappelijk belang.

Sustonable keukenbladen uit petflessen

Dekker Zevenhuizen werkt samen met Sustonable uit Spanje, die een duurzaam alternatief heeft ontwikkeld voor natuursteen: Sustonable. Dit materiaal is gemaakt uit petflessen gemengd met quartz, heeft dezelfde uitstraling al natuursteen en kan volledig gerecyceld worden. Sustonable is volop in ontwikkeling. Dekker Zevenhuizen participeert in deze ontwikkeling en de verwerking van de Sustonable maatwerkbladen zodat we in de toekomst Sustonable bladen op maat kunnen leveren voor de keuken, badkamer of het interieur.

In Nijmegen is de eerste circulair ingerichte sociale huurwoning van Nederland te vinden. De Modelwoning circulaire economie is een sociale huurwoning die is ingericht met circulaire producten en diensten. De woning moet inwoners inspireren en informeren op het gebied van duurzaamheid. De circulaire economie is gebaseerd op het reduceren, hergebruiken en recyclen van grondstoffen en op nieuwe businessmodellen. In de modelwoning zijn daar allerlei voorbeelden van te zien zoals het Sustonable keukenblad dat vervaardigd is door Dekker Zevenhuizen.

Naar verwachting komen de Sustonable keukenbladen in 2023 beschikbaar voor klanten.

Op termijn wil Dekker Zevenhuizen alleen nog producten maken van duurzame materialen. Investeren in de ontwikkeling daarvan is daarvan een logische gevolg. Onze bijdrage aan de ontwikkeling van Greengridz heeft laten zien dat wij daardoor in een vroeg stadium duurzame materialen kunnen bieden in een markt die daarvoor steeds meer openstaat. Dit geeft ons concurrentievoordeel.

Transport en vervoer

Dekker Zevenhuizen heeft de distributie naar klanten uitbesteed. Zijn leverancier is Lean en Green-gecertificeerd. Dit betekent dat er wordt gereden met Euro 5- en 6-vrachtwagens en dat de beladingsgraad en transportroutes zo efficiënt mogelijk worden ingepland. De distributie verloopt volgens een wekelijks schema. Hierdoor worden optimalisatieslagen gemaakt. Het eigen wagenpark van Dekker Zevenhuizen bestaat uit circa 15 personenwagens. Er is sprake van een beperkte hoeveelheid vliegreizen.

Met de inzet van transportmiddelen die Euro 6 zijn, levert de distributie een beheerste en verminderde uitstoot van NOx en fijnstof (PM). Ten opzichte van Euro 5 is dat 80% minder NOx en 50% minder fijnstof.

Transport en mobiliteit maken deel uit van de grote milieuvraagstukken van onze tijd: klimaatopwarming, stikstof en andere vormen van milieuvervuiling. Het past in onze lange termijnvisie om te kiezen voor zo schoon mogelijk. Onze impact is echter beperkt op dit onderwerp, dus het heeft niet onze grootste prioriteit.

Veilig en gezond werken

Het streven naar een werkomgeving waarin de medewerker, ook voor langere tijd, kan en wil werken, staat centraal. Belasting en belastbaarheid zijn uitgangspunten voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ziek worden door arbeid is een signaal om een onderzoek te starten.
Leidinggevenden zijn procesverantwoordelijk om misstanden te voorkomen. De preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon en de arbocoördinator vormen een compleet vangnet binnen de organisatie voor veiligheid en gezondheidsvraagstukken.
De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt gebruikt om de arbeidsrisico's te identificeren, te monitoren en te minimaliseren. Het veilig omgaan met machines is vastgelegd in veiligheidsinstructies, 1-puntslessen.
Daarnaast zijn diverse werkplekonderzoeken, c.q. -metingen (houtstof, geluid, gassen/dampen) uitgevoerd.
Bij eventuele noodsituaties (incidenten op de werkvloer, brand, e.d.) wordt de goed voorbereide bhv-organisatie ingeschakeld.

Alle veiligheidsincidenten worden geregistreerd bij P&O, voor ieder incident wordt een rapport opgemaakt. Periodiek worden met KAM coördinator en Arbo dienst besproken en maatregelen, indien nodig, genomen. Er hebben zich sinds 2016 geen ernstige ongevallen voorgedaan. Verzuimcijfers waren jaren ruim onder de doelstelling, maar zijn in 2020 en 2021 opgelopen door COVID-19. Het verzuimcijfer was in 2022 alweer ruim lager dan het jaar ervoor. We verwachten dat dit zich weer zal normaliseren in de komende jaren.

Zorgdragen voor een veilige werkomgeving is, vooral voor onze medewerkers in de productie cruciaal. Inzetten op ergonomie en duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker vanwege de vergrijzing en het krappe aanbod van jonge vaklieden.

Warmte-opwekking door biomassacentrale

Al in 1998 heeft Dekker Zevenhuizen ervoor gekozen om in de warmtevoorziening voor kantoren, productieruimten en panden van derden te voorzien met een eigen biomassa-installatie voor resthout uit de fabriek. Door restanten plaatmateriaal op de eigen locatie als brandstof te gebruiken, is er geen aanvullend transport voor het verwijderen ervan nodig. Houtverbranding voor verwarming wordt als CO2-neutraal aangemerkt. In 2018 is de kachel vervangen. Dit zorgt voor meer efficiency, waardoor er minder capaciteit nodig is en het aantal aangesloten bedrijfspanden uitgebreid kan worden.

Met de lokale houtverbranding wordt 50.000 m2 bedrijfspand inclusief kantoren voorzien van warmte (en geen gasverbruik; besparing van 640.000 m3 overeenkomstig met 427 huishoudens op jaarbasis).

Onze keuze voor verwarming met de biomassacentrale is ooit ingegeven door de wens om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. De energiecrisis toont aan dat onafhankelijk zijn van marktgestuurde energieprijzen ook heel goed kan zijn voor de bedrijfsresultaten.

Werk voor kwetsbare groepen

De inzetbaarheid van mensen met een beperking of een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt is volledig geaccepteerd en geïntegreerd. Voor functies en/of taken waarin het kan, worden deze mensen ingezet.

In de fabriek, op diverse afdelingen, zijn medewerkers vanuit het Robedrijf (het sociale werkbedrijf van de gemeente Rotterdam) werkzaam, in 2018 was dat 4,6% van de medewerkers van Dekker Zevenhuizen. In 2019 was dat 3,75%.

Sinds 2020 is het percentage werk voor kwetsbare groepen onder onze doelstelling van 3% uitgekomen. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt en het toegenomen werktempo in de fabriek.

Kengetallen

Kengetal Jaar Streefwaarde Actuele waarde
Inzet Kwetsbare Groepen 2022   1.8 %
2021 > 3 1.8 %
2020 > 3 1.4 %
2019 > 3 3.75 %
2018 > 3 4.6 %
Ernstige ongevallen 2022 = 0 0 
2021 = 0 0 
2020 = 0 0 
2019 = 0 0 
2019 = 0 0 
Verzuimpercentage 2022 < 4 4.2 %
2021 < 4 5.9 %
2020 < 4 4.6 %
2019 < 4 2.8 %
2018 < 4 3.3 %
Milieu tekortkomingen 2022 = 0 0 incidenten
Restafval 2022  75 73.6 Ton
2021   74.1 Ton
2020   72.7 Ton
2019   72.3 Ton
2018   75 Ton
Energieverbruik per bladdeel 2022  9 8.58 kWh
2021 < 9.75 8.94 kWh
2020  9.75 9.27 kWh
2019  9.75 9.59 kWh
2018   9.49 kWh
First time right 2022  97 95.2 %
2021  97 95.6 %
2020  97 95.2 %
2019  97 95.9 %
2018  97 96.5 %
Klachtkosten 2022  2.9 2.94 %
2021  2.9 2.86 %
2019  3 3.22 %
2018 < 3 3.82 %
2017  3 3 %
Aantal stagiairs per jaar 2022   6 
2021   5 
2020   0 
2019   3 
2018   5 

Verbeterplannen

Circulair plaatmateriaal

In samenwerking met partners nieuw materiaal ontwikkelen dat naast de traditionele materialen zoals hout en steen toegepast kan worden. Zo is bijvoorbeeld onderzocht of er in plaats van HDF ook andere microvezels kunnen worden gebruikt als basismateriaal voor Greengridz, bijvoorbeeld uit ingezameld karton. Helaas is het afgelopen jaar gebleken dat dit niet mogelijk is. We zullen dit vanzelfsprekend blijven onderzoeken.

Tijdsbestek
Dec 31, 2022
Status
Afgerond

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

ISO 14001

Aan Dekker Zevenhuizen B.V. voor het Innoveren, produceren, verkopen en distribueren van hoogwaardige maatwerkbladen en akoestische wanden; het verhandelen en distribueren van keuken- en sanitairaccessoires en aanverwante artikelen.

Geldig tot
Oct 1, 2024

ISO 9001

Aan Dekker Zevenhuizen B.V. voor het Innoveren, produceren, verkopen en distribueren van hoogwaardige maatwerkbladen en akoestische wanden; het verhandelen en distribueren van keuken- en sanitairaccessoires en aanverwante artikelen.

Geldig tot
Oct 1, 2024

TIM Meting (5 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
n/a

Forest Stewardship Council (FSC)

Product

Plaatmateriaal, waaronder multiplex, spaanplaat, Greengridz en de laminaten.

Inkoop van plaatmaterialen (FSC 100%, FSC Mix) en CPL (FSC Mix, FSC Controlled Wood), (uitbestede) productie en verkoop van werkbladen (FSC Mix) onder het transfersysteem en het percentagesysteem.

Geldig tot
Jan 12, 2026

Nordic Swan

Product

010 Construction and facade panels

-

Geldig tot
Jun 30, 2023

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Compliancecontrole ODMH

Periodiek (minimaal jaarlijks) bezoekt de ODMH het bedrijf om steekproefsgewijs naleving van milieugerelateerde wetgeving te verifiëren.

Erkend leerbedrijf

Dekker Zevenhuizen is voor meerdere functies geregistreerd als erkend leerbedrijf. Zie https://stagemarkt.nl/leerbedrijven/?Termen=Dekker+Zevenhuizen&PlaatsPostcode=&Straal=0&Land=e883076c-11d5-11d4-90d3-009027dcddb5&ZoekenIn=A&Page=1&Longitude=&Latitude=&Regio=&Plaats=&Niveau=&SBI=&Kwalificatie=&Sector=&RandomSeed=471&Leerweg=&Bedrijfsgrootte=&Internationaal=&Beschikbaarheid=&AlleWerkprocessenUitvoerbaar=&LeerplaatsGewijzigd=&Sortering=0&Bron=ORG&Focus=&LeerplaatsKenmerk=&OrganisatieKenmerk=