Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Formal name
Snoeren Bouwmanagement B.V.
CoC Number
18112408
Sector
F41 - Construction of buildings

Organisatie

Over Snoeren Bouwmanagement B.V.

Snoeren Bouwmanagement is een zelfstandig allround bouwkundig adviesbureau opgericht in 1990.
Het gehele advies- en coördinatietraject omtrent een bouwproject behoort tot ons takenpakket: van planinitiatief tot de ingebruikneming en daarna het in stand houden. De opdrachtgever geeft daarbij aan of wij het gehele traject begeleiden of juist bij facetten ervan ingeschakeld worden.

Visie

Bouwen is naast techniek voor een belangrijk deel ook samenwerken. Samenwerken met professionals die op een open, verantwoorde en transparante manier hun doelen bereiken door kennis in te brengen, te delen, van elkaar te leren en te excelleren.

Als bouwkundig adviesbureau staan wij dan ook voor een gezonde bedrijfsvoering en streven wij naar een doelmatige deskundige aanpak van projecten waarbij onze opdrachtgevers in financieel, functioneel, duurzaamheid en esthetisch opzicht tevreden zijn met het resultaat.

De toekomst van de onderneming, haar medewerkers en gelieerde stakeholders ligt in de geleverde gezamenlijke resultaten van vandaag.

Missie

Beloven en waarmaken en bouwen met beleid dat is waar Snoeren Bouwmanagement voor staat! Binnen ons werkgebied dat zich uitstrekt over het gehele land zijn we actief in alle drie bouwfases; ontwikkeling, uitvoering en de nazorg. Als totaaladviseur creëren we meerwaarde tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Dat doen wij door mee te denken, vooruit te kijken en onze verantwoordelijkheid te nemen.

Door het bouwen aan constructieve relaties met onze opdrachtgevers en medewerkers staan we garant voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid op de lange termijn. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn daarbij onze kernwaarden.

Kernwaarden

Het is simpelweg iets waar de markt steeds meer om vraagt.

Bij Snoeren Bouwmanagement beschikken we over de juiste
capaciteit aan mensen die in kunnen spelen op de behoefte
vanuit de markt. We hebben een middelgrote organisatie, maar
qua kennis en competenties een hoogwaardig personeelsbestand.
Daardoor werken we altijd met een hoogwaardige kwaliteit en zijn
we flexibel waar nodig.

Kortom: met onderscheidend vermogen staan we voorop en
werken we altijd vanuit onze eigen kracht!

MVO-verklaring

Visie op MVO

Onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in hun kennis en kunde. Omdat ontwikkeling bijdraagt aan de gezondheid van de mens, gaan bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Hierdoor kunnen medewerkers met veel plezier (blijven) werken.

Wij zijn actief betrokken bij de kennisontwikkeling binnen de bouw als erkend leerbedrijf. Onderdeel hiervan is onze inzet bij Bouwteam (onderdeel van Bouwschool Breda). Bouwteam is dé partner voor hbo-onderwijs in de bouwsector en heeft hiervoor de mooiste bouwbedrijven uit de regio gebundeld tot een ‘adviesraad’ Groot, klein, ambachtelijk en innovatief. Snoeren Bouwmanagement ondersteunt Bouwteam bij het vormgeven van het onderwijs doormiddel van gastlessen en neemt zitting in werkgroepen ter verbetering van hbo-opleidingen. Daarnaast bieden wij goede stageplekken met een ruime mogelijkheid voor praktijkgerichte opdrachten die aansluiten bij de studie. Door nauw samen te werken, vergroten we niet alleen de instroom in de hbo-opleiding Bouwkunde, we verbeteren ook de aansluiting van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Consultancy, management en coördinatie van bouwprojecten door Snoeren Bouwmanagement B.V. (Kamer van Koophandel 18112408) gevestigd in Nederland.

Aantal FTE in scope
6

Eigendomsstructuur

Snoeren Bouwmanagement B.V. is in eigendom van De Gussem B.V. welke in privaat eigendom is.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Jochem van den Heijkant
 
jochem@snoeren.nl
Bedrijfswebsite
www.snoeren.nl
MVO website
www.bouwmanagement.nl

Bezoekadres

 
Sluisweg 1D
 
5102 VA Dongen
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Klimaat & energie van eigen organisatie

Ambitie

40% Papierreductie door middel van digitalisering.

Doelen

Papierreductie

Minder papiergebruik door digitalisering

Review ambities

Wij zijn tevreden met de behaalde resultaten op het gebied van klimaat en energie binnen de organisatie.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Klimaat & gebouwen

Ambitie

Snoeren Bouwmanagement heeft de ambitie om energieneutraal bouwen te stimuleren door middel van advisering.

Doelen

Energieneutraliteit meenemen in nieuwe ontwikkelingen

Review ambities

We zijn tevreden met de huidige situatie. We verwachten dat door de stimulering vanuit de overheid de vraag naar energieneutraal bouwen zal toenemen. Het aantal EPA keuringen is gekoppeld aan bouwaanvragen. Deze zijn in de coronajaren 2020 en 2021 afgenomen. Door de verplichting van een energielabel bij verkoop van een woning/ bedrijfspand neemt het aantal aanvragen voor energielabels in de woningbouw in het laatste jaar toe. Daarnaast verwachten wij en zien wij door de verplichting van de overheid van minimaal labelklasse C voor kantoorgebouwen per 1-1-2023 een toename in de energieadviezen in de utiliteitssector. Deze gaan zo mogelijk ook gepaard met verbeteradviezen indien deze drempel niet gehaald wordt. De verbeteradviezen staan deels vermeld op de energielabels die we afmelden. Daarnaast merken wij een groei in de vraag naar energetische verduurzamingsmaatregelen. Wij zijn tevreden met deze ontwikkeling.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Circulaire economie

Ambitie

Snoeren Bouwmanagement heeft de kennis in huis om opdrachtgevers te stimuleren op circulair te bouwen.

Doelen

Stimuleren gebruik duurzame materialen.

Bij uitvoeringsprojecten in de bouwvoorbereiding adviseren wij richting de gebouwontwerpers om duurzame materialen toe te passen. Hieronder vallen ook maatregelen, keuringseisen die leiden tot een verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Circulariteit opnemen met nieuwe ontwikkelingen

Als er een kans is dan wordt die opgepakt.

Review ambities

Snoeren Bouwmanagement probeert binnen haar mogelijkheden het gebruik van duurzame materialen te stimuleren. Dit doen we door bij nieuwbouwontwikkelingen aandacht hiervoor te vragen in materiaalkeuze. Daarnaast proberen wij in onze onderhoudsplannen onze klanten te adviseren over het gebruik van duurzame verbeteringen aan hun gebouw. Door op logische vervangmomenten van materialen de klant de keuze te bieden voor een extra investering waarmee het gebouw eenvoudig is te upgraden naar een hoger energetisch niveau, dan laten Snoeren Bouwmanagement dat zeker niet na. Doordat het duurzaamheidsthema steeds breder in de maatschappij geworteld raakt, groeit de vraag op dit onderwerp vanuit klanten. Wij zijn tevreden met deze ontwikkeling.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

Snoeren Bouwmanagement wil medewerkers stimuleren om bewust bezig te zijn met hun gezondheid. Medewerkers zijn getraind om veiligheidsrisico's in te kunnen schatten op de bouwplaats en daar naar te handelen.

Doelen

100% VCA-VOL

Alle medewerkers die op bouwplaatsen komen hebben VCA-VOL

Incidenten

0 incidenten per jaar. In het afgelopen jaar hebben zich geen incidenten plaatsgevonden op de bouwplaatsen waar wij directievoering dan wel toezicht houden.

Review ambities

We zijn tevreden met de huidige status. Alle medewerkers hebben VCA-VOL, inclusief de nieuwe medewerkers die zijn aangenomen in 2022. Verder hebben er in het afgelopen jaar geen incidenten plaatsgevonden op projecten waarbij wij betrokken zijn.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Loopbaanontwikkeling.

Ambitie

Door te weten waar medewerkers goed in zijn, welke competenties zij hebben in combinatie met fysieke mogelijkheden is Snoeren Bouwmanagement in staat om tevreden en gemotiveerde medewerkers voor een langere tijd te binden op de juiste plek.

Beleid

Behoorlijk bestuur

De directeur van Snoeren Bouwmanagement is eindverantwoordelijk voor MVO en Jochem van den Heijkant check operationeel de voortgang. De directeur is daarom ook verantwoordelijk voor de ambities en doelstellingen en geeft hier jaarlijks input op.

Huishoudelijk en personeelsreglement Snoeren Bouwmanagement

Overzicht van procedures op het gebied van arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gewenst gedrag.

Maatregelen

AED geplaatst/ AED cursus

In 2019 is aan de buitenzijde van het gebouw is een AED geplaatst. Daarnaast hebben in 2019 alle medewerkers een AED cursus gevolgd.

De directe omgeving is 24 uur per dag gedekt door middel van een toegankelijke AED. Alle medewerkers hebben een basisopleiding gevolgd om op een juiste manier te handelen in geval van reanimatie.

100% medewerkers kennen de positie van de AED en weten hoe deze te gebruiken in geval van nood.

Aandacht voor verduurzaming, keuze materialen bij nieuwbouw

Bij nieuwe ontwikkelingen vragen wij aandacht voor de gevraagde prestatie-eisen van het gebouw om het gebied van duurzaamheid, milieu en de daarbij gepaard gaande materiaalkeuzes.

Veelal worden de materiaalkeuzes bij nieuwbouwontwikkelingen bepaald door derden, zoals architecten en aannemers. Waar wij kunnen, proberen wij het bewustzijn te verhogen bij relaties van materiaalkeuzes in relatie tot duurzaamheid.

Bij bouwontwikkelingen is de keuze voor de juiste bouwmaterialen erg belangrijk. Ze geven uitstraling aan een gebouw, maar bepalen bijvoorbeeld ook de onderhoudsbehoefte. Binnen Snoeren Bouwmanagement verdiepen we ons in de materiaalkeuze, waardoor het bewustzijn van de keuze vergroot wordt. Hierdoor zijn we beter in staat om onze klanten te adviseren over het gebruik van materialen in relatie tot duurzaamheid, onderhoud en milieu.

Advisering energieprestatie

Na bepalen van de huidige situatie kan Snoeren Bouwmanagement verbetervoorstellen doen op het gebied van energiebesparing. Door middel van scenario's te omschrijven worden deze vooraf doorgerekend. Na daadwerkelijke uitvoering kan Snoeren Bouwmanagement de impact van het maatregelenpakket daadwerkelijk vastleggen na controle in het werk.
Daarnaast kan Snoeren Bouwmanagement ook bij het opstellen van mjop's meedenken met de opdrachtgever door op natuurlijke vervangingsmomenten verduurzamingsmaatregelen toe te passen.

Snoeren Bouwmanagement adviseert klanten op het gebied van energieprestatie en duurzaamheid.

Bijdrage aan Europese en Nederlandse duurzaamheidsambitie en actieve bewustwording hiervan. Door de actieve bewustwording denkt je mee met de klant over verduurzaming, te bereiken kostenbesparingen op de langere termijn. Dit verhoogt niet alleen de klanttevredenheid maar zorgt ook voor draagvlak voor dit thema bij medewerkers.

Bouwvergaderingen/ Bouwstanden

In onze rapportages worden bevinden ten aanzien van kwaliteit van het werk en bouwveiligheid standaard benoemd.

Het blijven bewust zijn van een goede bouwveiligheid. Betrokken bouwpartners blijven alert op een veilige omgeving. Doordat de betrokken partijen de bouwomgeving kennen, blijven eventuele gevaarlijke situaties goed hangen en wordt de kans op herhaling kleiner.

Bewust en alert blijven van bouwveiligheid en hierop acteren. Een schone veilige bouwplaats heeft een positief effect op de bouwplaatsmedewerkers. De opdrachtgever ziet dit terug in een hogere kwaliteit van het eindproduct, kostenbesparingen door het terugdringen van faalkosten.

Competenties bespreken in functioneringsgesprekken.

In de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt competenties besproken. Deels worden deze door directie geselecteerd, deels door de medewerker. Op deze manier wordt duidelijk waar men goed in is en waar ontwikkelmogelijkheden zijn.

Door goed inzicht in de aanwezige competenties binnen de organisatie, kunnen medewerkers optimaal worden ingezet en kan de klant door verbreding en verdieping van competenties wellicht nog beter worden geholpen door middel van advisering.

Binnen de organisatie ontstaat er meer bewustwording van de aanwezige competenties en ontwikkelmogelijkheden. Doorontwikkeling en verbetering van competenties kunnen leiden tot een bredere inzet, breder takenpakket of juist verdieping in een taak.

DMOP

In de duurzame meerjarenonderhoudsplannen adviseren wij onze klanten om op logische vervangmomenten van gebouwelementen te denken aan een upgrade van het gebouw, waardoor verduurzaming wordt gerealiseerd met beperkte aanvullende investeringen en minimaal benodigde sloopkosten, zodat afvalstromen worden beperkt.

Onze klanten worden geadviseerd over het efficiënt verduurzamen van gebouwen, waarbij we de investeringskosten en sloopkosten zoveel mogelijk proberen te beperken door gebruik te maken van natuurlijke vervangmomenten.

Door zich te verdiepen in de wens om te verduurzamen in combinatie met de actuele staat van onderhoud van het gebouw, zijn we ons binnen Snoeren Bouwmanagement bewust bezig om verduurzaming met zo min mogelijk overlast voor de maatschappij te verwezenlijken. Dit doen we vooral door het verduurzamingsmoment zo efficiënt mogelijk te plannen.

EPA advies

Snoeren Bouwmanagement heeft twee medewerkers gecertificeerd als EPA-adviseur voor woningbouw en utiliteitsbouw.
In verband met een wijziging in de regelgeving per 1-1-2021 hebben beide adviseurs een aanvullende cursus en examen gedaan. Beide zijn gediplomeerd voor het uitvoeren van EPA-adviezen conform de NTA 8800. (Basismethodiek)

Voor nieuwbouwprojecten (opgeleverd na 1-1-2021) dient een detailmethodiek te worden toegepast. Eén medewerker heeft in 2021 deze cursus gedaan en heeft hiervoor bewijs van vakbekwaamheid. Jaarlijks volgt een bijscholingscursus. Deze is door beide inspecteurs met goed gevolg afgelegd.

Naast de gediplomeerde epa-adviseurs hebben nog een medewerkers van SBM een EPA-cursus gevolgd ter kennismaking met de materie. Hiermee wordt de bewustwording van energieprestatie en verduurzaming breder uitgerold binnen de organisatie.

Draagt bij aan kennis over energieprestaties van gebouwen.
Aantal keuringen in 2023: 52 (tot juni 2023)
Aantal keuringen in 2022: 59 (tot juni 2022)
Aantal keuringen in 2021: 166 keuringen
Aantal keuringen in 2020: 80 keuringen

Daarnaast zijn enkele voorlopige energielabels opgesteld, welke nog niet zijn afgemeld en lopen er opdrachten om maatwerkadviseringen te begeleiden.

Vanwege de strenge accreditatie, het beperkt aantal adviseurs, in combinatie met de verplichting voor energielabels bij verkoop is de vraag naar energie-advisering toegenomen. Daarnaast zien wij een verschuiving naar advisering in utiliteitsbouw vanwege de verplichte label C voor kantoren per 1-1-2023 van overheidswege. Door kennisverbreding door twee medewerkers naast de bestaande adviseurs kennis te laten maken met de stof voor energieadvisering en de mogelijkheid tot advisering conform detailmethodiek kunnen wij op het gebied van energie-advies onze klanten blijven adviseren.

Kennis verbreden en uitbreiden

Een aantal medewerkers staan geregistreerd in het Sertum register. Jaarlijks wordt de kennis omtrent wet- en regelgeving geüpdate, waarbij wordt ingezoomd op wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen die momenteel spelen.

Door de up-to-date kennis blijven wij onze relaties goed adviseren, waarbij de advisering verder kan worden uitgebreid door nieuwe markten aan te boren als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Kennis binnen de organisatie blijft up-to-date en door de kennis van nieuwe ontwikkelingen ontstaan mogelijkheden om hier vanuit Snoeren Bouwmanagement een actieve rol in te gaan spelen.

LED verlichting

In 2020 is de kantoorverlichting vervangen door LED verlichting.

Door de verlichting te vervangen naar LED verlichting wordt een energiebesparing gerealiseerd. Daarnaast heeft het er toe geleid dat in 2021 twee andere huurders eveneens de verlichting naar LED hebben laten vervangen. Goed voorbeeld doet volgen!

Via de huisbaas hebben we in 2021 gehoord, dat de energielasten zo'n 60% lager zijn geworden.

Maatwerkadvies energieprestatie

Momenteel volgt een van de medewerkers een cursus voor maatwerkadvies bij energieprestatieberekeningen.

Door uitbreiding met maatwerkadvisering kunnen wij onze relaties beter bedienen in de advisering om een gewenst energetisch doel te bereiken.

Binnen de organisatie wordt kennis uitgebreid, waardoor naast het bepalen van de huidige energielabels beter kan worden ingespeeld op advisering om een energetisch doel te bereiken.

Minder fossiele brandstoffen.

In de wintermaanden wordt het kantoor in eerste instantie verwarmd door middel van de airco-systemen in plaats van door gebruik van radiatoren.

Door de hoeveelheid fossiele brandstoffen te verminderen heeft dit een gunstig effect op de maatschappij.

Door met elkaar af te spreken om in eerste instantie gebruik te maken van airco-systemen voor ruimteverwarming worden alle medewerkers zich bewust van een verbetering van het milieuaspect door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Papierreductie

Minder papiergebruik door digitaal werken

Als gevolg van het digitaal werken hebben we een aanzienlijke papierbesparing bereikt, waardoor we ons contractueel volume met ruim 48% hebben kunnen verlagen

Stimulans beloning bij ziektevrij jaar en familiedag

Bij een ziektevrij jaar worden medewerkers beloond met twee extra snipperdagen.
Daarnaast krijgen alle medewerkers jaarlijks een extra familiedag verlof.

Ook in 2022 zijn extra snipperdagen en een familiedag toegekend aan medewerkers. Alle familiedagen zijn in 2021 opgenomen.

Het ziekteverzuim binnen Snoeren Bouwmanagement is structureel laag.

VOL VCA voor alle medewerkers

In 2021 hebben alle bouwkundig medewerkers de VOL/VCA cursus gevolgd. Iedereen is geslaagd voor het afsluitend examen.
In augustus 2022 is er een nieuwe collega gekomen. Ook deze heeft met succes het VCA/VOL examen behaald.
In onze rol als toezichthouder signaleren we onveilige situaties, melden we deze en controleren we op naleving/opvolging.

Bijdrage aan kennis over veiligheid.
In 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn opdrachtgevers meerdere keren gewezen op onveilige situaties.
Door middel van het programma Snagstream worden onveilige situaties gemeld en wordt de status gemonitord. Nadat maatregelen door de verantwoordelijke partij zijn uitgevoerd, wordt de herstelmaatregel ter goedkeuring aangeboden, waarna wij de maatregel kunnen accorderen.

Alle bouwkundig medewerkers weten hoe te handelen bij onveilige situaties, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de veiligheid van de omgeving en personen in de omgeving.

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

ISO 9001

Dienstverlening op het gebied van integrale onroerende zaken in aanbouw zijnde, bestaand en nog te bouwen alsmede advisering aan de bouw gerelateerde zaken door Snoeren Bouwmanagement Dongen B.V. in Nederland.
ISO 9001:2015

Geldig tot
Jun 1, 2025

TIM Meting (4 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
Sep 27, 2023 Expired

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Erkend Leerbedrijf

Snoeren Bouwmanagement is erkend als leerbedrijf door het S-BB.

FSQS-NL Registered

Snoeren Bouwmanagement BV voldoet aan alle voorwaarden om volledig geregistreerd te zijn als gekwalificeerd leverancier voor deelnemende organisaties van het FSQL-NL.