Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Manutan

Formal name
Manutan B.V.
CoC Number
30053885
Subscription
TIM M
Sector
C31 - Manufacture of furniture
Verification
Moderate assurance
Publication date
Dec 11, 2020

Organization

About Manutan

Manutan BV biedt een scala aan eenvoudige en snelle oplossingen op basis van geselecteerde producten en diensten, zodat onze klanten zich op hun corebusiness kunnen concentreren. Ons aanbod: ongeëvenaard in Europa
Van kantoorartikelen tot gereedschap, van kantoor- tot schoolmeubilair, van verbruiksartikelen tot producten voor verpakking, transport en opslag, van computerapparatuur tot kantoorinrichting en sportkleding... Ons assortiment telt meer dan 400.000 artikelen.

Ons productaanbod is erop gericht om aan alle wensen van ondernemingen en overheid tegemoet te komen, ongeacht hun organisatiestructuur of locatie.

Wij stellen dagelijks alles in het werk om producten en oplossingen te selecteren die concurrerend en betrouwbaar zijn.

Vision

Als een belangrijke speler in multichannel distributie, is Manutan zich bewust van zijn verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden.
De Groep heeft zich gecommenteerd aan een sociale, maatschappelijke en ecologische benadering die elke dag geïllustreerd wordt tijdens de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten
Het borgen van de balans tussen mens en omgeving vormt de kern van onze prioriteiten in onze professionele bedrijfsvoering.

Mission

Manutan verenigt vrouwen en mannen met een passie voor ondernemen. Bij de uitvoering van onze activiteiten laten we ons leiden door oprechtheid en verantwoordelijkheid. Op deze manier werken we aan de vooruitgang van ons allen om zo te ondernemen voor een betere Wereld.

Core Values

Bij Manutan doen we harde toezeggingen en stellen we alles in het werk om onze beloften na te komen.
Bij Manutan houden we het simpel en lossen we de problemen onmiddellijk op.
Bij Manutan leren en delen we voortdurend en blijven we ons ontwikkelen.
Bij Manutan staan we open, luisteren we aandachtig, zijn we hartelijk en communiceren we op basis van gelijkwaardigheid.
Bij Manutan kennen we onze sterke punten, kunnen we om onszelf lachen en weten we onze successen te vieren.
Bij Manutan zijn we ons bewust dat ondernemingen met tevreden klanten het langst voortbestaan.

View on CSR

In de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid hanteert Manutan B.V. het “3P-denken” als uitgangspunt; het continue streven naar een juiste balans tussen People (mens–sociaal-ethische aspecten), Planet (milieuaspecten) en Profit (marge-verantwoord winst behalen). Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op het creëren van waarde voor onze aandeelhouders en alle andere relevante “stakeholders” (belanghebbenden zoals klanten, investeerders, medewerkers, partners, leveranciers, lokale overheden en vervoerders).

CSR Statement

Company Details

Scope for this report
Business to business groothandelsactiviteiten voor de inrichting van kantoor, magazijn, werkplaats en terrein door Manutan B.V. (Kamer van Koophandel 30053885) gevestigd in Nederland. Moedermaatschappij, Manutan S.A. (Frankrijk), en activiteiten van al haar andere (buitenlandse) dochterondernemingen zijn niet in scope.
Total FTE in scope
189
Annual Turnover
€ 142,986,000
Company Ownership
Manutan BV is een 100% dochter van Manovert B.V. en Manovert B.V. is een 100% dochter van Manutan International SA. Manutan S.A., is een Franse, beursgenoteerde onderneming.

Company Contact

 
Frans van de Kerkhof
 
Frans.vandekerkhof@manutan.nl
Company Website
WWW.Manutan.nl
CSR Website
www.manutan.nl
Info email
n/a

Visitor Address

 
Elandlaan 2
 
3734CP Den Dolder
 
Utrecht
 
Netherlands

CSR Program

Management Approach

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

De Manutan groep streeft er naar om werkgelegenheid te scheppen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Één van de strategieën van het personeelsbeleid van de Manutan groep is het respect voor elk individu voor wie ze zijn.

Objectives

Afstand tot arbeidsmarkt
Manutan BV heeft zich ten doel gesteld om minimaal 1% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Management Review

Hiermee voldoet Manutan aan de doelstelling om minimaal 1% van haar personeelsbestand te laten bestaan uit medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt

Priority for improvement
No

Core Subject Labour Practices

Health & Safety at Work

Ambition

Milieu en veiligheid heeft een prominente rol in de bedrijfsvoering van Manutan B.V. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering, gezondheid, milieu en veiligheid een essentieel onderdeel is. Dit voor zowel eigen medewerkers, uitzendkrachten als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de veiligheid en milieuomstandigheden en het voorkomen van onveilige situaties, milieu vervuiling een belangrijke randvoorwaarde.

Objectives

Ongevallen en bijna ongevallen
De ambitie is om het aantal bijna ongevallen en ongevallen te verlagen naar nul.
Verzuim
Manutan BV heeft de ambitie om het ziekteverzuim te verminderen < 4%.

Management Review

De veiligheid op de werkvloer is op het gewenste niveau.

Priority for improvement
No

Employability & Human Development

Ambition

Bij Manutan leren, kennis delen en altijd verbeteren maken deel uit van onze bedrijfscultuur. Het leerbeleid is bedoeld om het leren en ontwikkelen van vaardigheden voor alle werknemers te stimuleren en te ondersteunen door een gunstig klimaat te creëren.

Management Review

De opleiding en training van medewerkers is op het gewenste niveau.

Priority for improvement
No

Core Subject Environment

Circular Economy

Ambition

Als distributeur verbruikt Manutan geen grondstoffen. De markt voor duurzame producten blijft groeien als gevolg van het toenemend aantal B2B-klanten die de voorkeur geven aan producten die veilig zijn, niet-toxische materialen bevatten; minder impact hebben op het milieu en duurzaam zijn verpakt en een geschikte end-of-life-oplossing hebben. Deze producten worden gelabeld op de markt gebracht, zodat de koper voldoende informatie heeft om weloverwogen beslissingen te nemen. Manutan heeft de intentie om geleidelijk meer duurzame producten in het assortiment op te nemen en duurzame verpakkingen te gebruiken om aan de vraag van klanten te voldoen.

Management Review

De Manutan groep is een CSR project gestart waaraan alle vestigingen van Manutan deelnemen. Het doel van het project is om vast te stellen op welke CSR onderwerpen Manutan zich verder wil gaan ontwikkelen. De belangrijkste doelstelling is om het assortiment successievelijk uit te breiden met duurzame producten . Om dit te bewerkstelligen heeft de Manutangroep een Duurzaamheidsmanager aangesteld.

Priority for improvement
Yes, Het uitbreiden van het assortiment met duurzame producten zal de komende jaren één van de belangrijkste doelstellingen zijn van de groep. Targets moeten echter nog vastgesteld worden

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

De uitdaging voor de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen van de groep is een prioriteit. De drie belangrijkste elementen van het energieverbruik (in wezen elektriciteit en gas) zijn verlichting en verwarming voor kantoren en magazijnen, en het opladen van de batterijen van het rollend materieel gebruikt voor het verplaatsen van producten. Manutan BV heeft de ambitie om volledig op zonne-energie over te gaan voor al onze magazijnen. Manutan BV is voor het transporteren van goederen naar hun klanten afhankelijk van vervoerders De ambitie van Manutan is om samen met de vervoerders en leveranciers het transport van producten zo efficiënt mogelijke te laat plaatsvinden waardoor de impact op het milieu wordt verlaagd.

Management Review

De maatregelen die genomen zijn op het gebied van het reduceren van het energieverbruik voldoen.

Priority for improvement
No

Core Subject Fair Practices

Fair Pricing in the Supply Chain

Ambition

Manutan wil samenwerken met leveranciers met een morele en ethische benadering en in het bijzonder met leveranciers die eerlijk en sociaal handelen en de internationale normen met betrekking tot de fundamentele rechten van de mens, de rechten van kinderen en de arbeidsomstandigheden naleven.

Sustainable Procurement

Ambition

Manutan wil samenwerken met leveranciers met een morele en ethische benadering en in het bijzonder met leveranciers die eerlijk en sociaal handelen en de internationale normen met betrekking tot de fundamentele rechten van de mens, de rechten van kinderen en de arbeidsomstandigheden naleven. Dit ter voorkoming van dwangarbeid , zwartwerk en kinderarbeid, discriminatie en intimidatie op de werkplek. Als onderdeel van de business relatie verzoekt Manutan de leveranciers hun verantwoordelijk te nemen op het hoofdstuk ethiek en de fundamentele rechten van de mens. Formalisering van dit onderdeel van de businessrelatie is de ondertekening van de Manutan Code of Conduct waarmee de leverancier zich akkoord verklaart op naleving hiervan.

Management Review

Voldoet (zie Annual Report 2018-2019 sector 3)

Priority for improvement
No

Promoting Social Responsibility to Clients

Ambition

Om meer bedrijven zover te krijgen dat ze meer duurzame producten kopen, heeft Manutan BV de ambitie om het assortiment successievelijk uit te breiden met producten die duurzaam zijn.Om deze categorie producten beter onder de aandacht te brengen bij klanten zal de productinformatie van deze duurzame artikelen worden uitgebreid met informatie over de wijze waarop het product geproduceerd is (werkomstandigheden) en de impact van het product op het milieu.

Management Review

De Manutan groep is een CSR project gestart waaraan alle vestigingen van Manutan aan deelnemen. Het doel van het project is om vast te stellen op welke CSR onderwerpen Manutan zich verder wil gaan ontwikkelen. Zodra de onderwerpen bekend zijn en doelstellingen zijn geformuleerd zullen er plannen opgesteld worden die bij moeten dragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Priority for improvement
No

Policies

Arbo beleid

Manutan Arbobeleid. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, maken het verschil tussen een gemiddeld en een goed bedrijf. Manutan wil alle medewerkers het recht bieden op een gezonde en veilige werkplek. Samen met de werknemers zijn wij verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Dat vergt investeringen in tijd en geld. Maar de inzetbaarheid van medewerkers is beter en ze zullen zich minder snel ziek melden.

Code of conduct

Ethische gedragscode voor de medewerkers van Manutan. Ook van toepassing op leveranciers.

Code of conduct Suppliers

In overeenstemming met haar bedrijfsplan, wil Manutan BV haar leveranciers associëren met een morele en ethische benadering, in het bijzonder met betrekking tot eerlijke sociale praktijken.
In dit opzicht bevordert Manutan BV , dat leveranciers en hun onderaannemers de fundamentele mensenrechten, de rechten van kinderen en arbeidsomstandigheden respecteren.

Emergency response plan

Voorbereid zijn op een noodsituatie betekend dat er een getraind BHV-team binnen de organisatie aanwezig is en er een bedrijfsnoodplan klaar ligt. En niet alleen dat: een bedrijfsnoodplan moet ook regelmatig in de praktijk worden getoetst op de praktische werking ervan. Periodieke training is dan ook essentieel, om slagvaardig ingrijpen mogelijk te maken bij (de dreiging van) een noodsituatie. Dit plan is opgesteld met de filosofie dat het bedrijfsnoodplan een beknopt en helder document moet zijn, zodat
betrokkenen niet te maken hebben met een stortvloed aan documenten maar met simpele instructies.

Energie

Het energie beleid van Manutan BV is erop gericht om het energieverbruik te reduceren en daarnaast meer gebruik te gaan maken van natuurlijke energiebronnen zoals Zon en Wind energie. Manutan BV maakt inmiddels gebruik van groene stroom (opgewekt door windmolens) en is gestart met een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen voor eigen gebruik.

Opleiding en training

Manutan is actief in een zich snel ontwikkelende, veeleisende omgeving waarin we ons voortdurend moeten aanpassen.
Dat kan alleen als we onze vaardigheden blijven ontwikkelen.
In deze context van steeds veranderende taken moeten we
ons allemaal actief inzetten om onszelf te ontwikkelen, ons aan te passen en te groeien .Manutan BV promoot en ondersteunt
opleiding en training in de organisatie.

Measures

Afval scheiden

Vanuit ons warenhuis worden de volgende afvalstromen gescheiden ingezameld en aangeboden aan de afvalverwerking:
- Hout (oude pallets);
- Karton;
- Papier;
- Plastic.
Maatregelen worden genomen om dit afval zo compact mogelijk aan te bieden zodat de afvalverwerker minder vaak langs hoeft te komen. Een van de speerpunten van het nieuwe MVO beleid van Manutan Group zal gericht zijn op het reduceren van verpakkingsmaterialen.

Gescheiden aanleveren van afval zorgt ervoor dat de afvalverwerker de materialen gemakkelijker kan recyclen. Mede als gevolg van de gemaakte afspraken met leveranciers ten aanzien van verpakkingen en het gebruik van europallets en plastics kunnen we stellen dat dit een substantiële bijdrage heeft geleverd aan vermindering van de verschillende afvalstromen 37.200kg minder afval in boekjaar 2019-2020 ten opzichte van 2018-2019.

Groene stroom

Sinds 1 januari 2019 wordt de elektriciteit die nodig is voor het kantoor en de magazijnen van de Manutan vestiging in Den Dolder groen ingekocht.

Minder CO2 uitstoot door gebruik te maken van energie uit duurzame opwekking.

Manutan is zeer content over deze duurzame oplossing en heeft de intentie om ook de komende jaren gebruik te maken van energie uit duurzame opweking.

Maatregelen om energie verbruik te reduceren

Manutan heeft in 2018 de traditionele verlichting in de panden vervangen door LED verlichting.Tevens is Manutan een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om zonnepanelen op de daken van de logistieke centra te plaatsen.

Het vervangen van de traditionele verlichting voor ledverlichting heeft een substantiële bijdrage geleverd aan vermindering van het elektra verbruik in 2020. Besparing meer dan 177.000 KWH ( t.o.v. 2019), of 21,3%.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

De samenstelling van het productassortiment en de inkoop daarvan wordt uitgevoerd door de organisatie in Frankrijk. Als distributeur heeft de Manutan Groep een benadering van sociale verantwoordelijkheid die verder gaat dan interne praktijken en omvat ook de bijbehorende risico's en uitdagingen naar de supply chain.
De Manutan Group streeft ernaar om zijn producten te kopen bij leveranciers die de fundamentele bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie respecteren.
Er worden audits uitgevoerd door middel van regelmatige inspecties van productielocaties door de inkoop manager.

De inkoopteams van Manutan bezoeken met enige regelmaat producenten en leveranciers om vast te stellen of de leveranciers de fundamentele bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie respecteren.

Manutan is tevreden over de wijze waarop dit geborgd is in de organisatie mede gezien het feit dat er jaarlijks een onafhankelijke assessment van ons jaarverslag door een derde onafhankelijke partij plaatsvindt.

Opleiding en training

Manutan is actief in een zich snel ontwikkelende, veeleisende omgeving waarin we ons voortdurend moeten aanpassen.
Dat kan alleen als we onze vaardigheden blijven ontwikkelen.
In deze context van steeds veranderende taken moeten we
ons allemaal actief inzetten om onszelf te ontwikkelen, ons aan te passen en te groeien.Medewerkers van Manutan BV dienen tijdens de jaarlijkse functionerings- gesprekken aan te geven op welke gebieden men zich verder wil ontwikkelen. Minimaal dient iedere medewerker per jaar 1 werkdag te besteden aan het volgen van een interne of externe cursus, of seminaar. Om te zorgen dat dit ook werkelijk gebeurd dienen de medewerkers de hieraan bestede tijd te registreren. Managers en personeelszaken zien er op toe dat dit ook plaatsvindt.

Opleiding en training draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers passen zich hierdoor bij veranderde werkomstandigheden makkelijker aan . Ook kunnen ze vanuit eigen beweging of als het noodzakelijk is een succesvolle overstap naar een andere functie maken, in de eigen organisatie of daarbuiten.

In 2020 zijn er 11 vacatures ingevuld, waarvan 5 intern (45,0%). Hiermee behoudt Manutan BV de expertise van deze medewerkers en bespaart Manutan BV op de werving en selectiekosten. Als gevolg van de Corona crisis zijn er in 2020 maar beperkt aantal opleidingen en trainingen gevolgd

Veilig werken

Veiligheid op de werkvloer is een speerpunt van het arbobeleid van Manutan. In 2015 is een RI&E uitgevoerd waaruit een actieplan is samengesteld om voor alle medewerkers gezondheid en veiligheid te bevorderen. In het arbobeleid is per functie opgenomen welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt. De teamleiders in het magazijn doen minimaal eens per kwartaal een ronde om te controleren of aan alle veiligheidsmaatregelen wordt voldaan, zoals dat nooduitgangen niet worden geblokkeerd, dat valhekken dicht zijn, etc. Alleen medewerkers met een diploma mogen op de heftruck rijden. Daarnaast heeft een aantal medewerkers die meer risicovol werk doen, zoals stellingbouw, een VCA diploma. Er zijn ook veiligheidsinstructies voor bezoekers en chauffeurs. Tevens zijn er bij Manutan twee medewerker in dienst die in het bezit zijn van het PSG15 certificaat, voor het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen.

Sinds 2013 zijn er circa 2 ongevallen per jaar gemeld. Bovendien worden bijna ongevallen geregistreerd. Dat waren er 4 in 2018. In 2020 hebben er 2 bijna ongevallen plaatsgevonden zonder letsel schade en 2 ongevallen met lichte letselschade.

Werk voor kwetsbare groepen

Manutan streeft ernaar om ruimte te bieden aan mensen uit kwetsbare groepen.

Op de huidige 189 medewerkers zijn er 2 medewerkers die behoren tot deze groep( dit is 1,%.)

Doelstelling is hiermee behaald en zijn hier content mee. Neemt niet weg dat Manutan de intentie heeft om dit % te verhogen

Improvement Plans

Gebruik van plastic afvulmateriaal

Om schade tijdens het vervoer van producten te voorkomen worden in het geval de dozen waarin de producten vervoert worden groter zijn dan de totale omvang van de product(en) de doos afgevuld met plastic recyclebare luchtzakjes. Met ingang van oktober 2020 zijn deze plastic zakjes vervangen door een dunnere variant luchtzakje, Hierdoor wordt er minder plastic gebruikt bij het afvullen van de verpakkingen. De uiteindelijke doelstelling is om deze recyclebare luchtzakje te vervangen voor biologisch afbreekbare zakjes.

Timeframe
Sep 30, 0202

Het verminderen van verpakkingsmaterialen

Het doel is om de producten zodanig te verpakken dat schades aan producten wordt voorkomen, en dat de producten op een zodanige wijze verpakt worden dat zo min mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Het terugdringen en optimaliseren van afvalstoffen draagt bij om de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen en om de financiële risico's te beperken. Met ingang van 1-1-2020 is een extra kartonnen doos aan de verpakkingsmaterialen toegevoegd waarin kleine producten worden verpakt. De toevoeging van deze doos draagt potentieel bij aan minder gebruik van karton en minder verbruik van opvulmaterialen. Kwantificering van de besparing is niet inzichtelijk gezien het feit dat gedurende het jaar de voorraad van deze kleinere artikelen verplaatst is naar Manutan Frankrijk.

Timeframe
Feb 1, 2020

MVO beleid Manutan Group

In 2019 is Manutan Group begonnen met de inventarisatie van belangrijkste MVO onderwerpen en het opstellen van beleid hiervoor. Een eerste inventarisatie is gemaakt. Deze zal worden voorgelegd aan de stakeholders in de landen waar Manutan actief is en daaruit zal een overkoepelend MVO beleid worden geformuleerd. De verwachting is dat medio 2021 meer bekend wordt over de doelstellingen

Timeframe
Dec 31, 2021

Certificates and Awards

Certificates

ISO 14001

ISO 14001
Kiwa heeft vastgesteld dat het door
Manutan B.V.
gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 14001:2015 voor het toepassingsgebied:
B2B leverancier van artikelen voor de inrichting van kantoor, magazijn, werkplaats en terrein.

Valid until
Jan 15, 2022

ISO 9001

ISO 9001
Kiwa heeft vastgesteld dat het door
Manutan B.V.
gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:
B2B leverancier van artikelen voor de inrichting van kantoor, magazijn, werkplaats en terrein.

Valid until
Jan 15, 2022

Third-party Assessments

Risico inventarisatie en evaluatie

In mei 2015 is voor Manutan NL ingevolge artikel 5 Arbowet de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Voor het maken van de risico-inventarisatie zijn observaties gehouden en is een rondgang uitgevoerd langs de werkplekken en bedrijfsruimten. Tijdens de rondgang is gebleken dat Manutan NL een belangrijk deel van de arbeidsomstandigheden goed onder controle heeft. Manutan NL is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Het bedrijf heeft daardoor een gestructureerde organisatie.

In dit rapport wordt een beoordeling gegeven van de risico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en adviezen die kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden.