Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Welten Groep

Formal name
Welten Holding B.V.
CoC Number
17087859
Sector
P85 - Education
Verification
Moderate assurance
Publication date
Apr 25, 2023

Organisatie

Over Welten Groep

Welten Groep is toonaangevend partner op het gebied van capaciteit, opleiding en financieel klantcontact voor professionals en financiële instellingen. Centraal staat de ontwikkeling van vakmanschap met een doorvertaling naar innovatieve oplossingen. Bij Welten Groep zijn bijna 750 professionals werkzaam die vorm en inhoud geven aan het ontwikkelen, tijdelijk inzetten, supporten, toetsen en borgen van vakmanschap.
Zowel de opleidingstrajecten van Dukers & Baelemans als de interim-professionals van Welten/Bold/Carrierecafe zijn gericht op het gebied van zakelijk en particulier bankieren, verzekeringen en pensioenen.

Visie

Welten Groep gelooft in een financiële sector die van betekenis blijft. Technologische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe marktpartijen, aangepaste businessmodellen en een veranderend consumentengedrag zorgen ervoor dat financiële organisaties en professionals zich moeten blijven aanpassen. Het is onze missie om klanten en professionals relevant te houden en te helpen hun adaptiviteit, vitaliteit, flexibiliteit en vindingrijkheid te ontwikkelen.

Missie

Wij leveren een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de financiële dienstverlening.

Kernwaarden

Ondernemend
Ontwikkeling
Openheid
Optimistisch
Originaliteit

MVO-verklaring

Visie op MVO

De inspanningen en het commitment van Welten Groep zijn gebundeld in het duurzaamheidsbeleid. Elk jaar wordt onze MVO-strategie geactualiseerd en de aanpak aangescherpt. Directie en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. In 2022 en 2023 wordt er met een professioneel MVO-team gefocust verschillende thema’s

Gedragscodes voor alle onderdelen van Welten Groep. Deze gedragscode is bedoeld om duidelijke kaders en normen, qua gedrag, te stellen waarbinnen de medewerkers hun werkzaamheden binnen de financiële sector dienen uit te voeren. Hierbij streven we naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag in onze beroepsuitoefening. Daarnaast wordt onze gedetacheerde medewerkers door de financiële instellingen gevraagd om de bankierseed af te leggen. Dit gebeurt iedere keer dat zij bij een nieuwe opdrachtgever aan de slag gaan.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport
Opleiding en interim-professionals voor de financiële dienstverlening door Welten Holding B.V. (Kamer van Koophandel 17087859) gevestigd in Nederland. Werkmaatschappijen Bold People B.V., Carrierecafe Detachering B.V., Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V., en Welten Detachering B.V. zijn ook in scope.
Aantal FTE in scope
746
Jaarlijkse omzet (euro's)
€ 73.299.000
Eigendomsstructuur
Welten Holding is houdstermaatschappij van diverse B.V.'s: Welten Detachering B.V. Bold People B.V. Carrierecafe Detachering B.V. Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Sanne van Run
 
s.vanrun@welten.eu
 
088-8288788
Bedrijfswebsite
www.welten.nl www.bold-people.nl www.carrierecafe.nl www.dukers-baelemans.nl
MVO website
https://welten.nl/over-welten/
Emailadres voor informatie
contact@welten.nl

Bezoekadres

 
Magistratenlaan 2
 
5223 MD 's-Hertogenbosch
 
Noord Brabant
 
Netherlands

Business context

Waardeketen

Leveranciersketen

 • Hotels
 • Opleidingslocaties
 • Wagenpark
 • Faciliteiten
 • Mankracht

Welten Groep

 • Klantenservice
 • Recruitment
 • Matching
 • Relatie- en accountmanagement
 • Employee Journey
 • Opleiding & Ontwikkeling

Producten en diensten

 • Assessments en examens
 • Detachering
 • Opleiding, training en ontwikkeling

Financiële materialiteit

NB: De financiële analyse geeft aan of MVO issues relevant zijn voor het bedrijf, of producten of diensten. Issues die niet relevant zijn, worden niet in het rapport vermeld.

Prioriteit
 • Loopbaanontwikkeling.
 • Inclusieve arbeidsmarkt
 • Partnerships voor vergroten impact
Significante impact
 • Vitaliteit op de werkvloer
 • Ontwikkelen toekomstbestendige arbeidspool
 • MVO ingebed in het curriculum
Relevante impact
 • Klimaat & energie.
 • Contracten en sociale verplichtingen
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen
Toekomstige impact
Beperkte impact
 • Respect voor eigendomsrechten
 • Corruptie en omkoping
 • Bescherming consumentengezondheid en veiligheid
 • Eerlijke en inclusieve marketing
No impact
 • Leveranciersketen
 • Welten Groep
 • Producten en diensten

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Klimaat & energie.

Ambitie

Welten Groep onderneemt actie om klimaatverandering tegen te gaan de CO2-uitstoot te verminderen. Dit doen we door zelf de juiste keuzes te maken, belangrijke onderwerpen hierin zijn: mobiliteit, afvalscheiding en huisvesting. Daarnaast draagt Welten Groep actief bij aan de energietransitie door medewerkers in de financiële dienstverlening hiervoor de juiste handvatten te geven door middel van verschillende (maatwerk) opleidingen, masterclasses en samenwerkingen met andere partijen.

Review ambities

Welten Groep is tevreden met de voortgang op deze ambitie. De huisvesting is op orde (beiden kantoren hebben energielabel A), het hybride werken beleid is aangescherpt, het gebruik van papieren producten is tot een minimum gereduceerd én wordt gecompenseerd middels het planten van bomen (zoekmachine Ecosia). Wel heeft Welten Groep de ambitie om een carbon footprint op te stellen. 2024 hebben we hiervoor als doel gesteld.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Contracten en sociale verplichtingen

Ambitie

Welten Groep streeft naar goed werkgeverschap. Het doel is hierbij de bestaande wet- en regelgeving te respecteren. Welten Groep wil ook voldoen aan de wettelijke eisen daar waar het gaat om de contracten voor zowel medewerkers als ingehuurd personeel, inclusief werkvergunningen, pensioenbetalingen en verzekeringen.

Review ambities

Welten Groep is tevreden met het beleid en de aanpak op dit gebied.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Vitaliteit op de werkvloer

Ambitie

Welten Groep vindt de gezondheid van haar medewerkers belangrijk. Hierin heeft Welten Groep twee doelgroepen: interne collega’s en interim professionals bij opdrachtgevers. Wij dragen er actief aan bij om de gezondheid te bevorderen. Daarbij zorgen we allereerst voor de veiligheid van onze medewerkers op het werk. Ook dragen we actief bij aan de vitaliteit van onze medewerkers, zowel fysiek als mentaal.

Doelen

Verzuim

Doelstelling op verzuim is 3% over de hele Welten Groep heen. We beseffen ons dat dit zeer ambititeus is, maar leggen de lat graag hoog. In 2022 was het verzuimpercentage 3,7%.

Doel jaar
2022
Status
Afgerond
Vitaliteit

Doelstelling op het onderwerp Vitaliteit - te meten in het (twee)jaarlijkse Medewerkerstevredenheidsonderzoek is voor 2023 een 7,0.

Tijdsbestek
Korte termijn
Doel jaar
2023
Status
Lopend

Review ambities

Welten Groep heeft sinds 2020 een aantal mooie stappen gezet voor verbetering van de gezondheid en arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Zo is er vanuit het Vitaliteitsprogramma regelmatig aandacht voor gezonde lifestyle en zijn er diverse activiteiten ontplooid. Met de verhuizing naar Den Bosch is het verbeterplan 'Nieuwe huisvesting' gerealiseerd, met vele voordelen voor de arbeidsomstandigheden. Er zijn een aantal nieuwe beleidstukken toegevoegd in 2022, zoals het ADM beleid. Dit jaar en ook de komende jaren zullen wij focus houden op de onderwerp die passen bij deze ambitie.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Loopbaanontwikkeling.

Ambitie

Welten Groep vindt de ontwikkeling van haar eigen medewerkers belangrijk. Door het vergroten van kennis en het continu ontwikkelen van vaardigheden en competenties zorgen we ervoor dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven, binnen en buiten de organisatie. Ook dragen we zorg voor de ontwikkeling van medewerkers bij opdrachtgevers van Welten Groep.

Review ambities

Welten Groep is continue bezig met de ontwikkeling van (financieel) professionals, haar eigen medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. De update van het HR beleid, de doorontwikkeling van Carrière in Beeld (CiB) en de uitgebreide Employee Journey stellen de medewerker echt centraal. Ook het nieuwe stagebeleid draagt een steentje bij aan ontwikkeling over het hele spectrum.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Core Subject Mensenrechten

Inclusieve arbeidsmarkt

Ambitie

Welten Groep hecht grote waarde aan gelijke kansen voor iedereen. Welten Groep wil graag dat medewerkers zich geaccepteerd voelen in onze organisatie. We streven naar een gelijke verhouding mannen/vrouwen binnen het bedrijf en gendergelijkheid. Hieronder verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid. De doelstelling is als volgt: verdeling man/vrouw: 50/50 (met een afwijking van max. 10%) Ook streeft Welten Groep naar de aanname en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit vlak hebben wij een samenwerking met Emma at Work: zij ondersteunen jongeren met een fysieke aandoening naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. De doelstelling is als volgt: aannemen/plaats voor minimaal 2 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het coachen van minimaal 4 jongeren per jaar in hun zoektocht naar een plaats op de arbeidsmarkt.

Doelen

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

De doelstelling is als volgt: aannemen/plaats voor minimaal 2 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het coachen van minimaal 4 jongeren per jaar in hun zoektocht naar een plaats op de arbeidsmarkt.

Tijdsbestek
Middellange termijn
Doel jaar
2023
Status
Lopend
Man-Vrouw verdeling

De doelstelling is als volgt: verdeling man/vrouw: 50/50 (met een afwijking van max. 10%)

Tijdsbestek
Middellange termijn
Doel jaar
2023
Status
Lopend

Review ambities

Welten hecht grote waarde aan gelijke kansen en diversiteit. Welten is blij met de aandacht voor inclusiviteit in alle lagen van de organisatie, de gelijke verdeling man-vrouw en het partnership met Emma at Work. Gekeken naar de samenwerking met deze laatstgenoemde: hier kunnen we nog veel meer uithalen. We hebben eind 2022 de contacten geïntensiveerd om in 2023 en verder hiervan de vluchten te kunnen plukken. Eind 2022 heeft Welten Groep afscheid genomen van haar samenwerking met De Kunners (UWV instroomtraject). In 2023 gaan wij op zoek naar een nieuwe partner die ons kan helpen met de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of vanuit een werkloosheidssituatie.

Prioriteit voor verbetering
Ja

Core Subject Maatschappelijke ontwikkeling

Partnerships voor vergroten impact

Ambitie

Om doelen te behalen moeten bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Welten Groep werkt op verschillende onderdelen samen met anderen. Bijvoorbeeld doormiddel van een sectorcollectief. Daarnaast beschikt Welten Groep over verschillende keurmerken en certificeringen om samen de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. We streven naar partnership, een transparante en constructieve samenwerking waarin we het allerbeste in elkaar en uit de situatie naar boven halen. De doelstelling bij deze ambitie is dat we minimaal 2 goed werkende partnership hebben. Deze doelstelling is op dit moment behaald: we werken samen met Stichting LEF, Emma at Work en het New Financial Forum.

Review ambities

Welten Groep is tevreden over haar aanpak, inrichting en samenwerking met haar partners. Het samenwerken met partners om samen doelen te behalen past bij de visie van Welten Groep. En om die reden is de uitbreiding met partner NFF en de intensiveren met partner Emma at Work een mooie behaalde doelstelling. En daarnaast is het interne sponsorbeleid weer nieuw leven ingeroepen per begin 2023. We kijken er naar uit om ook aan de kleinere initiatieven een bijdrage te kunnen leveren.

Prioriteit voor verbetering
Nee, Welten Groep ziet geen reden om een verbeterplan op te stellen voor dit onderwerp.

Ontwikkelen toekomstbestendige arbeidspool

Ambitie

Als Welten Groep hebben we de ambitie om onze organisatie, medewerkers, klanten en de samenleving wendbaarder en weerbaarder te maken. Welten Groep helpt haar professionals om zich te ontwikkelen in een wereld waarin verandering het nieuwe normaal is geworden, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Review ambities

Welten is continue bezig met het bieden van carrièrekansen. Primair aan net afgestudeerden, maar ook aan mensen in een werkloosheidsituatie, zij-instromers vanuit een andere branche en werknemers zonder relevante werkervaring. De medewerkers worden opgeleid en klaargestoomd voor hun eerste opdracht in de financiële sector.

Prioriteit voor verbetering
Nee, Welten sluit niet uit dat er nieuwe initiatieven, andere dienstverlening of aanpalende programma's worden ontwikkeld op dit gebied, maar ziet geen aanleiding om hiervoor een verbeterprogramma op te stellen.

Core Subject Eerlijk zakendoen

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

Welten Groep zorgt ervoor dat inkoopbeslissingen verantwoord worden gemaakt. Hierbij houden we rekening met mens, maatschappij en milieu.

Review ambities

Welten Groep heeft op dit vlak onvoldoende gerealiseerd in 2022. Ze wil haar inkoopproces verbeteren en duurzaamheid een groter onderdeel hiervan maken. Dit is in 2022, mede vanwege een aantal overnames, nog niet gerealiseerd.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Consumentenbelangen

MVO ingebed in het curriculum

Ambitie

Welten Groep streeft door middel van het ontwikkelen van nieuwe opleidingen naar het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen zoals Sustainable Impact en Bijzonder Beheer én de samenwerking met SEH omtrent het keurmerk Adviseur Duurzaam Wonen.

Review ambities

Welten Groep is nog steeds tevreden met de ontwikkeling van het duurzaamheidsprogramma van Dukers & Baelemans. Naast de e-learnings 'Duurzaam Wonen' en 'Duurzaam Beleggen' hebben we ook een programma voor opleiden van Energiecoaches. In 2022/2023 is het curriculum uitgebreid met drie opleidingen: PE SEH (2022 + 2023) en de opleiding Bijzonder Beheer Particulieren. Dukers & Baelemans zal continue blijven kijken naar uitbreiding van het curriculum op dit gebied.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

ADM beleid

In toenemende mate groeit het besef dat alcohol en drugs een negatieve invloed hebben op het functioneren en de gezondheid van medewerkers. Dat is de reden dat Welten Groep als werkgever een actief beleid wil voeren met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnengebruik, ook wel het ADM-beleid genoemd.

Beleid interne sponsoring

In haar sponsorbeleid wil Welten Groep graag haar medewerkers betrekken. Medewerkers kunnen daarom ieder kwartaal initiatieven voor sponsoring aandragen. De afdeling Marketing-Communicatie selecteert hier vervolgens de meest passende sponsoring uit. Het uitgangspunt de selectie is hierbij niet sponsoren om te sponsoren. We maken hierin bewuste keuzes.
Het doel van interne sponsoring bevat vier aspecten:
1. De juiste collega’s aantrekken en behouden door het creëren van binding met en betrokkenheid bij Welten Groep (Employer Branding);
2. Betrokkenheid van Welten Groep collega’s onderling vergroten;
3. Aandacht voor belangrijke thema’s binnen Welten Groep, zoals Vitaliteit, Financiële weerbaarheid, Duurzaamheid, Data en technologie of Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
4. Het vergroten van werkgeluk door een actieve bijdrage te leveren aan persoonlijke doelstellingen.

Beloningsbeleid

Welten Groep is hét ontwikkelbedrijf binnen de financiële sector. Wij helpen (financieel) professionals en dienstverleners om zich te ontwikkelen in een wereld waarin verandering het nieuwe normaal is geworden. En bij ontwikkelen en hard werken hoort uiteraard ook een passende en onderbouwde beloning.

CAO Welten Groep

CAO van Welten Groep 2022 - 2024.
Deze wordt in 2023 uitgebreid voor Bold People en Carrierecafe.

Code of conduct Suppliers

Gedragscode voor leveranciers

HR Beleidsplan

Dit document omschrijft de visie voor de HR strategie van Welten Groep 2023 - 2025.

Hybride werken beleid

Welten Groep wil zijn medewerkers ondersteunen door het bieden van faciliteiten en heldere regels voor thuiswerken, inclusief onkostenvergoeding. Ook streven met dit nieuwe beleid naar een minder negatieve bijdrage op het gebied van de belasting van het milieu, door meer OV te gebruiken en thuiswerken op de lange termijn te vergemakkelijken/verduidelijken.
Dit beleid is geüpdate in januari 2023 (post-Corona).

Integriteitsbeleid

In dit beleid zijn onze minimumeisen vastgelegd in het kader van integriteit, anti-fraude en anti-corruptie. Het moet gelezen worden in samenhang met aanverwante beleidsregels. Dit geldt met name voor de Gedragscode en de Klokkenluidersregeling.

Intimidatiebeleid

Binnen Welten Groep staat het werken in een gezonde en veilige werkomgeving voorop. We behandelen al onze collega’s op gelijke wijze en verwachten dit ook van alle collega’s onderling. Welten Groep hanteert een beleid ter voorkoming van intimidatie in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling Welten

Welten hecht aan het ontvangen van signalen waarmee zij haar dienstverlening kan verbeteren, daarom beschikt Welten over een Klachtenregeling.

MVO (Triple P) beleid

Het ontwikkelen en vooruit helpen van mensen; dat is wat wij doen. Mede daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid verweven met ons DNA. Welten Groep wil haar bijdrage optimaliseren en inzichtelijk maken wat haar bijdrage is. De kapstok hiervoor is het MVO (Triple P) beleid. De MVO ambities en maatregelen zijn vastgelegd in het MVO Register (TIM L).

Mobiliteitsbeleid

Welten wil haar medewerkers faciliteren in mobiliteit. Vanaf juli 2020 geldt een nieuw mobiliteitsbeleid, waarin mobiliteit flexibeler wordt aangeboden. Zo is het mogelijk om tijdelijk voor projecten een lease auto ter beschikking te krijgen. Verder zijn er grenzen gesteld aan de CO2 uitstoot voor het kiezen van een auto in het vrije segment (max. 125 gr/km). Ook is het mogelijk om (onder voorwaarden) te kiezen voor een elektrische of hybride auto. Daarnaast worden ook OV-abonnementen vergoed. Verder zijn de diesel auto's in het wagenpark vervangen door benzine auto's. Deze maatregelen leiden tot een verlaging van de CO2 uitstoot van ons wagenpark.

NRTO lidmaatschap

Dukers & Baelemans is lid van de branchevereniging voor opleiders NRTO en committeert zich aan de gedragscode van het NRTO. Het lidmaatschap kan worden gecontroleerd op de website van het NRTO: https://www.nrto.nl/leden/

Ongevallenbeleid

Welten Groep is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht (bijna)ongevallen te registreren en ernstige ongevallen direct te melden bij de Arbeidsinspectie. Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn op het terras, in de keuken, in het restaurant of erbuiten. Kortom overal waar werknemers aan het werk zijn (woon/werkverkeer ongevallen van werknemers vallen niet onder deze definitie).
Het doel van deze procedure is het vastleggen van regels voor melding en registratie van bedrijfsongevallen, bijna ongevallen en risico’s om vervolgens passende maatregelen te ondernemen ongevallen en risico’s in de toekomst te voorkomen.

Proces Meldplicht Datalekken

Om de veiligheid van persoonsgegevens te borgen en te voldoen aan de AVG, is het Proces Meldplicht Datalekken beschreven.

Social Media Richtlijnen

Welten wil duidelijkheid geven over de richtlijnen te hanteren bij het gebruik van Social Media voor zakelijke doeleinden.

Stagebeleid

Als ontwikkelbedrijf is het vanzelfsprekend dat er aandacht wordt besteed aan het bieden van kansen voor scholieren, studenten en werkzoekenden.
We bieden stagiaires de kans om werkervaring op te doen in onze organisatie. Dit leidt tot voordelen voor de organisatie, de stagiair en de stagebegeleider. We leren van elkaar. Zo doet de stagiair werkervaring op die nodig is voor zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De stagebegeleider kan zijn kennis, vaardigheden en talenten delen en zich ontwikkelen op het begeleiden en coachen van medewerkers. Als organisatie kunnen we van de stagiair leren, doordat de stagiair de meest actuele kennis en inzichten meeneemt, evenals een frisse blik en energie, die we kunnen benutten in de voortdurende opgave om Welten beter te maken.

Visie op leren

Bij het ontwikkelen van de nieuwe opleidingen handelt Welten / Dukers & Baelemans naar de waarden die zijn vastgelegd in haar visie op leren. Dit vormt voor ons de basis van ons handelen en daarmee ook in onze producten en diensten.

Welten CAO voor gedetacheerden

Om haar gedetacheerde werknemers betere arbeidsvoorwaarden te geven dan die zijn opgenomen in de basis CAO voor Uitzendkrachten, heeft Welten in samenwerking met Vakbond De Unie een eigen CAO opgesteld die in gunstige zin afwijkt van de CAO voor Uitzendkrachten.

Welten Privacybeleid

Welten wil aan de hand van algemene beleidsuitgangspunten aan zijn klanten, medewerkers en leveranciers duidelijk maken hoe Welten omgaat met de privacy van de mensen van wie Welten persoonsgegevens verwerkt.

Welten zorgt ervoor dat de organisatie op ieder moment in staat is verantwoording af te leggen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan zijn privacygedragsregels. Vanuit dit uitgangspunt hanteert Welten de volgende privacymissie:
De kernwaarden vertrouwen en respect zijn de basis van de bedrijfsmissie van Welten. Welten gaat integer, transparant en zorgvuldig om met de aan hem in bewaring gegeven persoonsgegevens van zijn (potentiële) klanten, leveranciers en medewerkers. De privacywetgeving is hierin leidend.

Welten Vitaliteitsbeleid

Een gezonde medewerker is productief! Zo blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum dat medewerkers met een goede gezondheid gemiddeld 83% productief zijn, terwijl medewerkers met een gemiddelde gezondheid 75% productief zijn en medewerkers met een slechte gezondheid slechts 65%.
Een gelukkige medewerker is gezonder, stressbestendiger, creatiever en productiever. Dat resulteert in een betere sfeer, lager verzuim en loyalere collega’s.
De concrete doelen zijn:
1. Gelukkige medewerkers (stijgend cijfers Welten Werkgeluk)
2. Gezonde medewerkers (minder ziekteverzuim)

Werkpocket (Personeelsreglement)

Personeelswijzer met een overzicht van alle regelingen voor de medewerkers. Geüpdate in januari 2023.

Maatregelen

ABU benchmark

Omdat Welten een goede werkgever wil zijn en ongewenst verloop van personeel wil beperken, is er in 2019 een benchmark uitgevoerd om te onderzoeken of onze salarissen en arbeidsvoorwaarden markt conform zijn en voldoen aan de voorwaarden voor dispensatie CAO voor uitzendkrachten. In 2021 is er een nieuwe CAO afgesloten voor de jaren 2021-2022. In overleg met de VvDN (Vereniging voor Detacheerders Nederland) wordt er in het eerste halfjaar 2021 een nieuwe benchmark uitgevoerd, met als doel gezamenlijk te komen tot een betere CAO voor de detacheringsbranche.

Bevindingen en conclusies BAS beloningsadvies & services:
‣ Het beloningsbeleid van Welten is in vergelijking met de Financiële Dienstverlening voldoende marktconform.
‣ Op de trainee-schaal na zijn alle aanvangssalarissen hoger dan die van het ABUloongebouw. Daarnaast kent Welten een substantiële gemiddelde variabele (beoordelings-)toeslag.
‣ Welten heeft ten opzichte van de ABU een beperktere contractflexibiliteit en een grotere inkomenszekerheid.
‣ Welten investeert nadrukkelijk in opleiding, training en begeleiding van
medewerkers.
‣ Welten biedt haar medewerkers een leaseauto, waarvan het privégebruik hen duidelijk voordelen biedt. In de branche is dit niet gebruikelijk.
Momenteel is Welten in onderhandeling met de ABU om te komen tot een nieuwe CAO. De salariëring is hierbij altijd onderwerp van gesprek. Welten gebruikt het benchmark onderzoek om aan te tonen dat haar salariëring en secundaire voorwaarden (boven) marktconform zijn.

AVG - Meldplicht datalekken

Via de Welten portal kan iedere medewerker IB-incidenten melden (zie ook Proces Meldplicht datalekken). In geval van een datalek wordt indien nodig de verantwoordelijke manager, de betrokken relatie en de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. De toezichthouder en opdrachtgevers kunnen dit register opvragen.

De rapportage IB incidenten wordt een maal per kwartaal voorgelegd aan het MT voor de Management Review (zie tabblad IB Incidenten). Indien nodig worden structurele verbetermaatregelen opgenomen (zie Actielijst Continu Verbeteren).

In 2021 zijn er 28 incidenten gemeld, waarvan 9 een datalek (persoonsgegevens naar onbevoegden). Er waren 2 incidenten in de categorie (zeer) ernstig. De doelstelling van maximaal 1 IB incident per kwartaal in de categorie (zeer) ernstig is hiermee behaald.

Doordat we alert zijn op bedreigingen van onze informatiebeveiliging kunnen we onze bedrijfsveiligheid en privacy beter monitoren, waardoor we minder kans hebben op (imago)schade.

Arbo - RI&E

Welten heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de arbeidsomstandigheden. Welten beschikt over een Preventiemedewerker die als adviestaak heeft het bewaken van de RI&E en het voldoen aan de Arbo-wet- en regelgeving, met toezien op het welzijn van de medewerkers.

Het uitvoeren en bewaken van de RI&E zorgt er voor dat we voldoen aan de wettelijke vereisten. Waar mogelijk worden verdere verbeteringen doorgevoerd. Welten heeft sinds 2022 twee vestigingen. De huidige RI&E heeft zich gericht op Welten Detachering cq locatie Den Bosch (situatie 2021). Vanaf 2023 gaan we deze uitbreiden naar de andere BV's cq locatie Utrecht. De huidige RI&E is in april 2021 geactualiseerd.

Door het optimaliseren van arbeidsomstandigheden proberen wij ziekteverzuim en uitval van medewerkers te voorkomen, wat ten goede komt aan de werknemerstevredenheid en de bedrijfscontinuïteit.

Behoorlijk bestuur

Om onze maatschappelijke betrokkenheid en duurzame bedrijfsvoering te verankeren in onze gehele organisatie hebben wij in ons MVO-beleid, ook wel ons Triple P-beleid genoemd, alle MVO-doelen en -activiteiten van Welten Groep gebundeld. In dit document beschrijven we de onderwerpen die relevant zijn op het vlak van behoorlijk bestuur.

Ondanks dat het onderdeel 'Behoorlijk Bestuur' nog geen vereiste is in ons MVO-pakket, hebben we toch onze visie en betrokkenheid op dit vlak beschreven. We gaan hier in de toekomst mee verder en zullen dit nog verder uitbreiden en inregelen in onze bedrijfsvoering.

Beoordeling kritische leveranciers

Welten Groep onderkent het belang van goede afspraken met (kritische) leveranciers om het risico te beperken van verlies of beschadiging van vertrouwelijke informatie door onzorgvuldige of onbetrouwbare leverancier (o.a. uitbestede processen) alsmede het belang om het onderwerp duurzaamheid in de inkoopketen te beleggen.

De leveranciers worden minimaal 1x per jaar beoordeeld via het proces 'leveranciersbeoordeling'. De evaluaties worden vastgelegd in het ERP systeem. De resultaten worden gemonitord via het Security Forum. Zo nodig worden nadere afspraken gemaakt met de leverancier of besluiten genomen over het continueren van de dienstverlening.

D&B - CEDEO onderzoek

Dukers & Baelemans heeft in 2020 opnieuw het Cedeo-keurmerk voor Bedrijfsopleidingen Open en Bedrijfsopleidingen Maatwerk verkregen. Om deze erkenning te verkrijgen zijn verschillende opdrachtgevers en cursisten door Cedeo ondervraagd over de kwaliteit van de dienstverlening van Dukers & Baelemans. Van de ondervraagden dient minimaal 80% aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening en kwaliteit. Dukers & Baelemans voldoet in zeer hoge mate aan deze vereisten en heeft zelf de norm op 90% tevredenheid gesteld.

Met het CEDEO onderzoek hebben we een onafhankelijke extra meting van onze klanttevredenheid, zowel van onze opdrachtgevers (B2B, incompany opleidingen) als voor onze open opleidingen (cursisten). Bij het uitgevoerde onderzoek in Q4 2020 was 98,8% van onze opdrachtgevers tevreden of zeer tevreden ten opzichte van 92,5% in Q4 2018. Voor de open markt scoorden we 91,4% tevreden tot zeer tevreden, ten opzichte van 92,5% in Q4 2018. Hiermee hebben wij onze scores verbeterd en onze doelstelling van minimaal 90% voor de maatwerk én de open opleidingen behaald.

Het CEDEO onderzoek helpt ons te focussen op onze klanttevredenheid, waardoor zowel opdrachtgevers al cursisten vanuit de open markt weer graag bij ons terugkomen.

D&B - Cursusaanbod

Het ontwikkelen van mensen is de core business van Dukers & Baelemans. Onze visie: We helpen financieel professionals in een veranderende omgeving hun carrière vorm te geven.Ons hele opleidingsaanbod is hierop gericht, zie onze website: https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen

Het cursusaanbod van Dukers & Baelemans wordt continue geëvalueerd en bijgesteld om optimaal aan te sluiten bij de (leer)behoeften van de cursisten.
De cursisten worden bevraagd over de klassikale trainingsdagen en de digitale leeromgeving (opleidingsportaal), de docenten over de klassikale trainingsdagen en onze accountmanagers hebben minimaal 1x per jaar een evaluatie over onze gehele dienstverlening, waaronder de kwaliteit van het lesmateriaal, de uitvoering van de trainingsdag en de docenten.
Er zijn kpi's gesteld voor de diverse evaluaties, deze worden 1x per kwartaal beoordeeld tijdens de Management Review. Indien nodig neemt het MT D&B corrigerende maatregelen.

In het cursusaanbod hebben we diverse opleidingen op het vlak van duurzaamheid en social impact. De e-learning duurzaam wonen, de masterclasses gespreksvaardigheden en samen verduurzamen. Voor incompany klanten verzorgen we de e-learning social impact.

In 2021 bedroeg de omzet aan duurzaamheidstrainingen bijna 3 ton: € 297.445,-

D&B - Evaluatie trainingen (cursist)

D&B vraagt bij zowel klassikale als digitale trainingen de mening en de waardering van de aanwezige cursisten. De bevindingen worden genoteerd en dienen ter monitoring en verbetering van de uitvoering van de klassikale trainingen.

De waardering voor de trainingen is opgenomen als KPI in de doelstellingen (OKR) van Dukers & Baelemans.
De resultaten van de evaluaties worden bijgehouden in een sturingsdashboard in het MT D&B. Indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen. Borging hiervoor is onze ISO 9001 certificering.

Dukers & Baelemans heeft een goede naam onder onze doelgroep, veel cursisten kiezen voor ons omdat ze goede kwaliteit verwachten.

D&B - Klachtenprocedure

D&B kent een eigen klachtenprocedure. Klachten worden vastgelegd via de Welten portal. Eenmaal per kwartaal wordt een overzicht van de klachten voorgelegd aan het MT D&B tijdens de Management Review. Dukers & Baelemans ontvangt dagelijks signalen van cursisten en klanten. Meestal worden deze signalen naar tevredenheid afgewikkeld door de verantwoordelijke medewerkers. Als er toch klachten escaleren, is de Klachtenprocedure van toepassing.

In 2019 zijn er 35 klachten geregistreerd via de portal en in 2020 17 (t/m nov). De herstelacties, corrigerende maatregel en effectiviteit worden vastgelegd. De corrigerende maatregelen worden gemonitord via de Actielijst Continu Verbeteren en beoordeeld door het MT tijdens de Management Review (1x per kwartaal). In 2018 zijn er 3 corrigerende maatregelen doorgevoerd, die geleid hebben tot een storingsprotocol, een capaciteitsplanning en een verbeterde workflow van de klachtenregistratie.

De werkinstructies zijn in 2018 aangescherpt, waarbij klantgerichtheid centraal staat.

D&B - Management Review

Het MT van Dukers & Baelemans beoordeelt een maal per kwartaal de voortgang van haar kwaliteitsdoelen tijdens de Management Review. De kwaliteitsmanager heeft hiervoor een kwaliteitsrapportage samengesteld, waarin de de status van de doelen (OKR doelstellingen), de evaluaties van cursisten (klassikaal en zelfstudie) en opdrachtgevers, de status van de klachten, de IB incidenten en de voortgang van de acties worden verzameld. Alle onderwerpen worden besproken en beoordeeld door het MT. Indien nodig worden corrigerende maatregelen afgesproken.

De Management Review borgt de corrigerende sturing van het MT conform de cirkel plan - do - check - act. Doordat alle kwaliteitsfacetten aan de orde komen, kan het MT voortdurend bijsturen op de te behalen doelen.

Door de review op de bedrijfsdoelen kan de organisatie tijdig corrigerende maatregelen nemen.

D&B - Opleidingsportaal & App

Dukers & Baelemans gebruikt voor haar cursusaanbod een digitaal leerplatform dat de Visie op Leren ondersteund. Door koppeling van kleine leereenheden, de tool Brainpower en andere tools van Dukers & Baelemans/EIFD zoals Mijn Vakbekwaam en Permanent Actueel is het mogelijk een individueel leerpad voor cursisten aan te bieden, die aansluit op hun persoonlijke leerbehoefte. Daarnaast kunnen opdrachtgevers het opleidingsportaal gebruiken om leerdoelen voor hun medewerkers in te stellen en hun vakbekwaamheid en kennisopname te monitoren, via een eigen gepersonaliseerde leeromgeving. Aan het opleidingsportaal en het platform Permanent Actueel zijn apps gekoppeld, die beschikbaar zijn via Google Play en de App store.

Brainpower is een slimme leermethode die bijhoudt of leerdoelen zijn behaald, waardoor het kennisniveau kan worden gemeten. Wij adviseren cursisten om 80% te scoren op voortgang, kennisniveau, kennisopname en oefenexamen om goed voorbereid op examen te kunnen. Deze voortgang kan gemonitord worden door Dukers & Baelemans of een werkgever, indien deze een eigen leeromgeving heeft op ons opleidingsportaal.

E-learning Ledenraadsleden Rabobank

De lokale Rabobank hebben vanuit hun coöperatieve oorsprong ledenraden. In de ledenraden zijn klanten van de Rabobank vertegenwoordigd die meedenken over het beleid van Rabobank. Dit onder andere op het gebied van social impact en duurzaamheid. Voor de ledenraden van de Rabobank hebben we verschillende e-learnings gemaakt op het gebied van social impact en duurzaamheid. Hierin worden klanten die raadslid zijn geïnformeerd wat Rabobank allemaal doet op deze gebieden, maar ook wat zij zelf kunnen doen.

De e-learnings zijn inmiddels door 240 raadsleden doorlopen. Zij hebben actief kennis genomen van de social impact en duurzaamheid van Rabobank en zijn actief aangespoord om hier ook zelf mee aan de slag te gaan.

E-learning Financieel gezond: 130 afgerond (2020)
In 2021 zijn er 81 inschrijvingen bijgekomen waarvan op dit moment (december 2021) 35 mensen de e-learning hebben afgerond.

E-learning Rabobank – Duurzaam Wonen
Inschrijvingen: 114
Afgerond: 41

E-learning Introductie ledenraadsleden = 210 afgerond (2020)
Na een aantal grote interne wijzigingen binnen Rabobank heeft Dukers & Baelemans eind 2021 een vernieuwde E-learning ontwikkeld. Deze vernieuwde e-learning is op 15 november live gegaan. Op dit moment (december 2021) zijn er 76 inschrijvingen waarvan 18 afgerond.

E-learning Regionaal Energieloket - opleiding tot Energiecoach

Het Regionaal Energieloket (REL) is een unieke samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om burgers te helpen met het verduurzamen van hun woning. REL heeft de ambitie om binnen gemeentes burgers op te leiden tot vrijwillig energiecoach. Aan Dukers & Baelemans heeft zij gevraagd om hier op het vlak van digitaal leren in te ondersteunen. Dukers & Baelemans maakt deel uit van dit mooi initiatief om de woningmarkt in Nederland te verduurzamen door een tweetal opleidingen te ontwikkelen in samenwerking met REL om burgers op te leiden tot Energiecoaches.

In 2021 zijn er twee e-learning ontwikkeld:

Basistraining voor Energiecoaches
Inschrijvingen: 128
Afgerond: 57

Verdiepingstraining Energiecoaches
Inschrijvingen: 87
Afgerond: 25

E-learning Social impact ABN AMRO

Voor medewerkers van ABN AMRO hebben we een e-learning ontwikkeld op het gebied van social impact. In de e-learning worden medewerkers meegenomen in hetgeen ABN AMRO doet op het vlak van social impact en wat zij zelf op dit vlak kunnen doen.

De e-learning is enthousiast ontvangen. In 2020 hebben 1.230 van alle collega's bij Personal Banking van ABN AMRO de e-learning gevolgd. ABN AMRO heeft hiervoor zelfs een persbericht gemaakt: https://www.abnamro.com/nl/newsroom/nieuws/2020/dit-is-ook-duurzaamheid-social-impact.html

In 2021 hebben zijn er 838 inschrijvingen bijgekomen. Van deze extra inschrijvingen hebben 817 cursisten op dit moment de e-learning afgerond.

E-learning Sustainable impact

Welten Groep (Welten - Dukers & Baelemans - Hubper) wil samen met haar medewerkers, klanten en opdrachtgevers de leef- en werkomgeving sterker maken. Binnen de Welten Groep ligt de focus op drie thema’s: kansengelijkheid, klimaat en vitaliteit. In deze e-learning schetsen we wat de problematieken zijn rondom de drie genoemde thema's, wat we als Welten Groep doen en welke initiatieven worden ondernomen om een bijdrage te leveren aan deze problematieken en welke rol de medewerker daarbij kan spelen. Naast de e-learning voor interne medewerkers is er ook een brochure ontwikkeld voor externe. Zie hiervoor: https://magazine.welten.eu/sustainable-impact/cover/

E-learning adviseur Duurzaam Beleggen

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds nadrukkelijker aandacht van ons vraagt bij beslissingen die we in het leven maken. Of het nu gaat over aankoopbeslissingen of investeringen voor een langere termijn, duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke rol. Dat geldt ook voor beleggen. Deze opleiding heeft als doel om medewerkers meer achtergrondinformatie te geven rondom het thema duurzaamheid. Zodat als hij/zij klanten informeert of adviseert over beleggen, hij/zij ook dit thema kan meenemen.

Deelnemers 2022: 44

E-learning adviseur Duurzaam Wonen

Samen met Rabobank en CMIS heeft Dukers & Baelemans in 2019 de e-learning adviseur duurzaam wonen geïntroduceerd. Het doel van de e-learning is de financieel adviseur het verduurzamen van woning actiever te laten promoten bij zijn/haar klanten. De e-learning speelt in bewustwording, kennis van de techniek en kennis van financiering van verduurzaming.

Het project is een succes geworden. Daarom hebben inmiddels 80 partijen in de markt aangehaakt, is er een stichting nu actief bij betrokken (SEH) en hebben ook 4 andere opleidingsinstituten de opleiding omarmd.

De volgende aantallen deelnemers hebben bij Dukers & Baelemans de elearning doorlopen:
2020: 5.800
2021: 763
2022: 270

Eindejaarsactie goede doelen 2020

In plaats van een kerst/oudejaars geschenk hebben wij onze opdrachtgevers gevraagd om via ons een bedrag te schenken aan een goed doel van hun keuze. De opdrachtgevers ontvingen via hun eigen contactpersoon een mail waarin zij via stemknoppen een keuze konden aangeven van een van de geselecteerde goede doelen. In januari is de uitslag gecommuniceerd. De actie is zeer positief ontvangen.

Voor zowel Welten als Dukers & Baelemans stelden we een totaalbedrag van € 5.000 ter beschikking. Namens Dukers & Baelemans is het bedrag verdeeld als volgt: € 1500 naar de Vincentius Vereniging in Den Bosch, € 1700 naar Jeugdfonds Sport & Cultuur en € 1750 naar Natuurmonumenten. Namens Welten is de verdeling: € 900 naar het Rode Kruis, € 1250 naar het Oranjefonds en € 2850 naar de Voedselbanken.

Deze actie is zeer goed ontvangen door onze opdrachtgevers, die vrijwel allen hechten aan duurzaam ondernemen en social return. Hierdoor hebben wij ons positief kunnen profileren, waardoor wij goodwill kweken voor toekomstige opdrachten.

Employee Journey

Begin 2019 is de Employee Journey uitgerold. Dit programma zet de medewerker centraal. Een gelukkige medewerker is gezonder, stressbestendiger, creatiever en productiever. Dat resulteert in een betere sfeer, lager verzuim en loyalere collega’s.

Doelstelling voor 2022:
Interim Professionals: 7,0 (Welten - Bold - CC)
Interne medewerkers: 8,0 (Holding - D&B).

Behaald resultaat in 2022:
Interim Professionals: 6,8. Het doel is daarmee op 0,2 punt niet gehaald.
Interne medewerkers: 7,1 / 6,5. Het doel is daarmee niet gehaald.

Wel is er een positieve lijn zichtbaar sinds het dieptepunt in nov-2021.
De verbeterpunten zijn gedefinieerd en opgepakt.

Evenwichtige verdeling man/vrouw

Welten streeft naar een evenwichtige verdeling man/vrouw in haar personeelsbestand (50%/50% met een marge van 10%).

In december 2022 is het percentage vrouw 47% en man 53% binnen Welten Groep. Dit is nog meer in balans dan in 2021 (42% <> 58%).
De verdeling binnen het Directie/Management Team is 44% vrouw en 56% man. Daarmee is de doelstelling is gerealiseerd.

Gelijkheid en diversiteit zijn belangrijke pijlers voor MVO en worden door diverse opdrachtgevers gevraagd. Met onze doelstellingen maken wij aantoonbaar dat wij structureel aandacht schenken aan een evenwichtige verdeling man/vrouw waardoor wij een betere concurrentiepositie hebben als leverancier.

Finance Run

Welten Groep is al jaren aangesloten bij de FinanceRun.
Ook in 2022 deed een team van medewerkers én opdrachtgevers mee.

Al tien jaar lopen jaarlijks meer dan 850 professionals uit de financiële dienstverlening mee met de Finance Run. Samen brengen we zo geld op voor goede doelen die zich inzetten voor meer financiële zelfredzaamheid. Voor deze 10e editie van de Finance Run zijn dat KiKiD en Emma at work.

Welten Groep nodigt ook haar opdrachtgevers uit om mee te lopen en op deze manier klantbinding te realiseren.

Gedragscode

Binnen het beleid 'Code of Conduct' is de gedragscode opgesteld. Deze is bedoeld om duidelijke kaders en normen, qua gedrag, te stellen waarbinnen de medewerkers hun werkzaamheden (zowel intern als bij opdrachtgevers) binnen de financiële sector dienen uit te voeren.
Deze gedragscode wordt besproken tijdens de onboardingfase en staat gepubliceerd op het interne netwerk (intra-net). In organisatie-updates wordt er verwezen naar de gedragscode, maar ook wordt er aandacht aan besteed bij speciale onderwerpen (bijv. refreshen kernwaarden) en organisatiebrede evenementen.

Welten Groep wil met haar Code of Conduct duidelijke kaders en normen geven waarbinnen haar medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. We streven naar een hoge graag van professioneel en verantwoord gedrag.

Een vervolg op de Code of Conduct is de bankierseed. Aan onze medewerkers wordt door opdrachtgevers gevraagd deze af te leggen. Dit gebeurt iedere keer dat zij bij een nieuwe opdrachtgever aan de slag gaan.

wordt onze gedetacheerde medewerkers door de financiële instellingen gevraagd om de bankierseed af te leggen. Dit gebeurt iedere keer dat zij bij een nieuwe opdrachtgever aan de slag gaan.

Huisvesting - energielabel A

Welten Groep heeft als doelstelling haar kantoren in panden met energielabel A te vestigen:
Kantoor Den Bosch aan de Magistratenlaan 2 heeft energielabel A.
Kantoor Utrecht aan de Vliegend Hertlaan 15-97 heeft energielabel A.

Hiermee heeft Welten Groep de doelstelling gerealiseerd. Ook bij toekomstige verhuizingen of aankoop van nieuwe bedrijven zal hiernaar worden gekeken en op worden gestuurd.

In gesprek met je klant over duurzaamheid

Voor 2021 hebben we ons gericht op het onderwerp “in gesprek met je klant over duurzaamheid”. Tijdens de volgende trainingen/presentaties is dit aan bod gekomen:

• PE SEH: duurzaamheid in jouw adviesgesprek
• Masterclass NVHP: duurzaamheid 2.0
• SEH college tour uitzending
• Talkshow voor Woonnu
• Webinar voor Allianz
• Masterclasses voor ABN AMRO: hier werd het onderwerp duurzaam wonen uitgebreid met duurzaam beleggen en het verduurzamen van verhuurd onroerend goed.

Daarnaast is er ook een e-learning ontwikkeld waarbij samen met een acteur aantal scenes zijn opgenomen waarin wordt gedemonstreerd hoe je het onderwerp kunt bespreken, wat je laat zien en hoe je om kunt gaan met bezwaren en weerstanden.

Tijdens de trainingen/presentaties wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen in het kader van houding/gedrag en gespreksvaardigheden:

• Wat motiveert jou als adviseur om verduurzaming actief met je klant te bespreken?
• Wat zijn de voordelen van het verduurzamen van de woning voor je klant?
• Op welke momenten tijdens de adviescyclus komt het onderwerp aan bod?
• Wat en hoe vertel je/vraag je?
• Wat laat je zien op welke momenten?

Door deze trainingen/presentaties hebben financieel adviseurs handvatten gekregen om Duurzaamheid te bespreken met de klant.

Daarnaast is er ook een podcast ontwikkeld waarin de luisteraar wordt bijgepraat je over het IPCC-klimaatrapport en wat jij als financieel professional kan doen om de onderwerpen klimaat en duurzaamheid met je klanten te bespreken.

Zie: https://open.spotify.com/episode/4OW5PAY5FXGwMWNEIuaw7R

Integriteit - Cursus Privacy en Integriteit

Welten wil haar medewerkers bewust maken van de normen en gedragsregels omtrent privacy, compliance en integriteit. De cursus Privacy en Integriteit uit 2016 is eind 2019 vervangen door de training 'AVG & Security Awareness'. Deze training leert de medewerkers waar ze op moeten letten bij het verwerken van persoonsgegevens, vertrouwelijke documenten en ontvangen spam. Ook leert men hoe een IB incident (datalek) gemeld moet worden. Er is een basistraining en een 'expert' training, bedoeld voor de kantoormedewerkers die veelal ook persoonsgegevens verwerken, deze is uitgebreid met onder meer classificatie van documenten. Eind 2020 is de training 'Werken bij Welten - Compliancy' gemaakt. Deze e-learning gaat in op de Gedragscode van Welten, het Integriteitsbeleid en de Klokkenluidersregeling.

De training 'AVG & Security Awareness' is eind 2019 uitgerold aan alle medewerkers. In totaal 72 interne medewerkers hebben de 'expert' training gevolgd, en 299 van de interim professionals hebben de basis training gedaan. De training 'Werken bij Welten - Compliance' wordt vanaf februari 2021 uitgerold aan de overige medewerkers. Beide trainingen staan automatisch ter beschikking in het leerportaal voor nieuwe medewerkers (onderdeel onboarding).

Interne sponsoring voor medewerkers

Welten Groep sponsort ieder kwartaal een project aangedragen door eigen medewerkers voor een bedrag van € 750,- per kwartaal. Dit bedrag kan worden toegekend voor bijv. faciliteren sport- of hobby club met materiaal, maar ook bijv. bijdrage aan een Stichting. De eigen medewerkers mogen stemmen op het onderwerp van hun keuze.

In 2020 is het bedrag uitgekeerd aan:
Q1: korfbalclub van Moniek Copal, medewerkster Dukers & Baelemans
Q2: sponsoring van medicijnen voor Jayme, een kind met SMA type 1.
Q3: Stichting Hartekind.

In 2021 en 2022 heeft dit onderwerp stil gelegen, vanaf Q1 2023 wordt dit weer nieuw leven ingeblazen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

In 2018 is Welten gestart met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt sindsdien minimaal jaarlijkse herhaald. Het meest recente onderzoek dat gedaan is Q4-2022.

Het cijfer op het onderwerp Vitaliteit is met 0,3 gestegen ten opzichte van eind 2021, naar een 6,7 in Q4 2022.
Doelstelling voor 2023 is een 7,0.

De verbeterpunten uit het MTO worden opgepakt door het Management.

De verbeterpunten uit het MTO worden opgepakt door het Management. Het streven is om in 2023 minimaal een 7 te scoren.

OR - Samenstelling

De samenstelling van de Ondernemingsraad is in 2017 aangepast in verband met een goede vertegenwoordiging vanuit alle organisatie-onderdelen.

De OR-commissie bestaat uit leden vanuit Welten Interim Capaciteit en Dukers & Baelemans.

Ontwikkelcyclus

Voor de ontwikkeling van onze medewerkers werken wij continue aan het optimaliseren van de mogelijkheden. Via ontwikkelhuis Carrière in Beeld helpen wij onze professionals en daarmee onze klanten om te groeien door ze naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te voorzien van adaptiviteit, vitaliteit, flexibiliteit en vindingrijkheid!
We bieden onze professionals een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, ontwikkeling op het gebied van vaardigheden en relevante growth paths.

Doelstelling voor het MTO-cijfer op Ontwikkeling is een 7,0.
Score in nov-2022 is een 6,4. Hiermee is de doelstelling niet gehaald.
Er zijn een aantal verbeterslagen gedefineerd, waaronder het aanbieden van brede opleidingen op het gebied van skills: projectmanagement,
coaching, lean/agile. De verbeterslag binnen de Welten Academy (het opleidingsportaal) is inmiddels gestart.

Opleiding Bijzonder Beheer Particulieren

In samenwerking met Purpose heeft Dukers & Baelemans een opleiding ontwikkeld: als Bijzonder Beheer-specialist ben je de steun en toeverlaat van klanten die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen.

Middels educatie bijdragen aan een "financieel fit" Nederland:
https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/bijzonder-beheer/

PE SEH 2022-2023 programma: Duurzaamheid

Voor het PE SEH programma 2022 en 2023 heeft Dukers & Baelemans in samenwerking met Stichting SEH een module ontwikkeld voor hypotheekadviseurs, dat zich richt op het thema Duurzaamheid.
Tijdens deze permanente educatie komen de volgende onderwerpen aan bod:
* Praktische tips voor de inrichting en structuur van je gesprekken
* Het energieplafond: inhoud van de regeling en met behulp van een tool klanten gemakkelijk en snel inzicht geven
* Klanten motiveren om te budgetteren en te werken met het NBI (netto besteedbaar inkomen)
* Verdieping van (de volgorde van) verduurzamingsmaatregelen
* Alternatieve financieringsvormen en subsidies
* Actualiteiten rondom verduurzaming
* Alles rondom LTI en LTV
* Opstellen financieel plan t.b.v. het verduurzamen van een woning

Zie: https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/erkend-financieel-adviseur-seh/duurzaamheid-in-jouw-adviespraktijk/

Met deze opleiding streeft D&B ernaar de duurzaamheidskennis van hypotheekverstrekkers te vergroten, zodat zij kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het woningbestand. In 2022 hebben 187 cursisten deelgenomen aan het programma PE SEH Duurzaamheid.

Partnership Emma at Work

Welten Groep heeft een samenwerkingsverband met Emma at Work, een organisatie die zich inzet voor het verkleinen van de 'gap' tussen jongeren met een fysieke beperking en de arbeidsmarkt. Welten Groep werkt op drie aspecten met hen samen:

1) instroom van jongeren met een fysieke beperking bij Welten Groep of een van de onderliggende labels, 2) workshop voor medewerkers inzake de omgang met medewerkers met een fysieke beperking en 3) sponsoring van Emma at Work.

De doelstellingen zijn in 2022 deels behaald:
* Plaats voor minimaal twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt: we hebben inmiddels één jongeren aan het werk in de rol van Interim Professional.
* Coachen van minimaal 4 jongeren per jaar in hun zoektocht naar een plaats op de arbeidsmarkt: we hebben het buddy-project 2022/2023 gedraaid met 6 jongeren. Dit project is eind maart 2023 afgerond.

Welten Groep hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, middels de aanname en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Welten Groep toont haar opdrachtgevers en leveranciers het goede voorbeeld. In jaargesprekken met opdrachtgevers is dit een belangrijk onderwerp op de agenda. En bij de pogingen tot het plaatsen van deze jongeren bij de opdrachtgevers voeren we intensief het gesprek.

Daarnaast is de investering voor deze samenwerking als volgt opgebouwd:
Membership: € 5.000 per jaar
Buddy programma: € 2.500 per jaar
Workshop: € 2.500 (eenmalig - 2022)
Voor 2022 kwam de totale investering neer op € 10.000.

Partnership New Financial Forum

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden: duurzaam, sociaal, inclusief en verantwoord. 

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de oude economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient de financiële sector een aanjagende rol te vervullen richting een nieuwe economie.

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe economie versneld tot stand te brengen.

Welten Groep wil haar bijdrage leveren aan de nieuwe economie, innovatie in de sector. Het NFF heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, wat haar een zeer goede match maakt met Welten Groep.

Welten Groep heeft een partnership Premium afgesloten voor de jaren 2023-2024-2025.

Pensioen 3 daagse

Om medewerkers (als consument) meer informatie te geven op het vlak van pensioen heeft Welten meegedaan aan de pensioen 3 daagse.

Welten heeft samen met Wijzer in Geldzaken een filmpje over pensioen gemaakt. Dit is begin november 2020 gelanceerd. Het Filmpje is 51 keer bekeken (10 dec. 2020).

Sponsoring Stichting LEF middels gastlessen

Stichting LEF (Leven En Financiën) is een maatschappelijk initiatief waarin wordt getracht het (financieel) zelfbewustzijn van jongeren tussen de 16 en 18 jaar te verhogen. Welten Groep is betrokken bij LEF middels het geven van gastlessen. Zowel interne medewerkers als Interim Professionals geven gedurende het jaar gastlessen.

LEF heeft een MBO-lesprogramma waarmee jongeren in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar leren verantwoordelijk met geld om te gaan. Hiermee leveren zij een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij, want zij zien dat jongeren steeds vaker met schulden een onzekere toekomst instappen. LEF wil deze tendens helpen stoppen.

Middels het geven van gastlessen kunnen de medewerkers van Welten Groep hun eigen presentatie- en doceer-vaardigheden verbeteren.
Het geven van gastlessen wordt dus actief aangeboden bij de wens om competenties te ontwikkelen.

UWV - Vergoeding voor opleidingen

Dukers & Baelemans heeft een overeenkomst met het UWV voor vergoeding van opleidingen.

Mensen in een uitkeringssituatie kunnen via UWV een vergoeding krijgen voor opleidingen die zij volgen bij Dukers & Baelemans. De volgende aantallen mensen hebben hier gebruik van gemaakt:
2019: 33 mensen - totaal 78 opleidingen
2020: 37 mensen - totaal 48 opleidingen
2021: 42 mensen - totaal 143 opleidingen
2022: 11 mensen - totaal 52 opleidingen

Omzet 2019 + 2020: € 75.000
Omzet 2021 + 2022: € 40.000

De dalende omzet is ook te wijten aan de groei van afname e-learnings, wat een goedkoper product is dan een klassikale opleiding of een leergang.

UWV traject naar krapteberoep

Samen met het UWV en De Kunners hebben Welten en Dukers & Baelemans een programma ontwikkeld om mensen in een uitkeringssituatie via een opleiding en proefplaatsing te brengen naar een krapteberoep = CDD/KYC analist.

In 2022 zijn er via het UWV door Welten 8 mensen aangenomen vanuit een uitkeringssituatie. In 2021 waren dit er 43. Zij waren werkeloos en zijn nu actief in een krapteberoep. Dukers & Baelemans heeft de opleidingen verzorgd (CDD).

Welten detacheert deze mensen in bij haar klanten, daarnaast heeft Dukers & Baelemans de opleiding verzorgd door de funding van de opleiding vanuit het UWV.

Verduurzaming wagenpark

Welten heeft een wagenpark van ongeveer 300 auto's ten behoeve van haar medewerkers. In 2019 is gestart met de selectie van een nieuwe leverancier. In 2020 is de keuze gevallen op Driessen autolease. Hierbij is er voor gekozen om geen diesel meer te gebruiken als brandstof maar benzine en om de lease auto's flexibeler in te zetten.
In 2022 hebben 266 benzine auto's en13 elektrische auto's rijden.

De lease auto's van Welten zijn vervangen door benzine auto's. Er rijden ook 13 elektrische auto. Omdat benzine schoner is dan diesel, scheelt deze keuze in ieder geval in de stikstofuitstoot.

Verlagen verkoop papieren producten

In 2021 hebben we het plan opgevat om actief te kijken naar een vermindering van de verkoop van papieren producten bij ons opleidingsbedrijf: Dukers & Baelemans.
Stoppen met de papieren verkoop is geen optie vanwege verslechtering van de concurrentiepositie, maar dubbelzijdig printen (geïntroduceerd in 2021) en een ontmoedigingsbeleid voor onze cursisten wel (verhoogde prijs, verbetering online varianten). Dit heeft geresulteerd in een vermindering in 2022 ten opzichte van 2021.
En het papier dat we alsnog verbruiken/verkopen compenseren we op een ludieke manier, namelijk door een aantal collega's de zoekmachine Ecosia te laten gebruiken. In 2022 hebben we middels deze zoekmachine 124 bomen geplant.

Vitaliteitsprogramma (Welten Plus)

Welten hecht aan het welzijn van haar medewerkers en stimuleert dat zij gezonde keuzes kunnen maken die bijdragen aan hun gezondheid.

Welten heeft in 2022 weer diverse activiteiten georganiseerd voor haar medewerkers om hun mentale en fysieke gezondheid te stimuleren.

Welten Traineeship

Welten wil (pas) afgestudeerde jongeren de kans geven om ervaring op doen in de financiële dienstverlening. Trainees worden intern opgeleid, kunnen onbeperkt opleidingen volgen, een groot netwerk opbouwen én gecoacht worden om hun ambities waar te maken. Voor meer informatie zie ons digitaal magazine: https://magazine.welten.eu/traineeship-nfp.

Instroom aantallen:
2019: 139 trainees
2020: 115 trainees
2021: 80 trainees
2022: 76 trainees

Wijzer in Geldzaken: Week van het Geld

De Week van het geld vindt jaarlijks plaats. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Voor meer informatie zie http://www.weekvanhetgeld.nl/

Medewerkers verzorgen vrijwillig lessen op basisscholen door het hele land. Zij zetten zich daarmee in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. In 2021 hebben de lessen online plaatsgevonden vanwege Corona. In 2022 hebben 8 collega's van Welten weer fysiek lesgegeven, hun ervaringen zijn gedeeld via het nieuwskanaal van Welten.

Zie: http://www.weekvanhetgeld.nl/deelnemende-partijen

Door het spreken over geld met schoolkinderen krijgen collega's weer een frisse blik of de financiële dienstverlening en inspiratie, wat zorgt voor positieve energie in hun werk.

Verbeterplannen

Aanscherpen inkoopproces

Welten Groep wil haar inkoopproces aanscherpen op twee punten:
- Inkoopprocedure verbeteren (selectie > contractering > jaarlijkse review)
- Huidige kritische leveranciers herzien

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Nog niet gestart

Advies inzake MVO beleid en uitvoering

Welten Groep spreekt sinds februari 2023 met een consultant over:
- het aanscherpen van de MVO koers
- het toevoegen van MVO in de strategie
- het nog beter inbedden van MVO in de gehele organisatie

Het adviesrapport wordt verwacht in mei 2023, waarna er besloten zal worden wat/hoe/wie/wanneer verder wordt opgepakt en ontwikkeld.

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Lopend

Doorontwikkeling Carrière in Beeld <> Growth Paths

Welten Groep ziet het als haar plicht om, in lijn met missie en visie, continue te werken aan het verbeteren van de ontwikkelmogelijkheden van haar professionals. In 2023-2024 werken wij verder aan de doorontwikkeling van Carrière in Beeld in combinatie met de Growth Paths. Dit moet resulteren in een makkelijker proces, eenvoudige(re) vastlegging, betere data, meer regie bij de professional en een nog betere koppeling met de werkpraktijk.

Tijdsbestek
Jun 1, 2024
Status
Lopend

Intensiveren samenwerking met Emma at Work

Welten Groep wil de samenwerking met Emma at Work verder intensiveren, met als doel:
1) instroom van jongeren met een fysieke beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt.
2) buddy programa, waarbij jongeren worden gecoacht door medewerkers van Welten Groep.
3) workshops en daardoor meer draagvlak en kennis bij het leidinggevend kader van Welten Groep.

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Lopend

MVO criteria opnemen in leveranciers beoordeling

Welten Groep vraagt haar leveranciers zich te conformeren aan haar Gedragscode voor leveranciers en zich in te spannen om misstanden in de leveranciersketen uit te sluiten. Hiertoe zal Welten Groep twee zaken oppakken:
- het inkoopproces aanscherpen (zie 2e maatregel)
- MVO criteria opnemen in de checklist

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Nog niet gestart

Nieuwe partner op gebied van instroom vanuit uitkeringssituatie

Welten Groep gaat in 2023 op zoek naar een nieuwe partner op het gebied van instroom van medewerkers met óf een afstand tot de arbeidsmarkt óf vanuit een uitkeringssituatie.

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Lopend

Verbetering Welten Academy

Als een van de doelstellingen - naar aanleiding van het MTO in nov-2022 - heeft Welten Groep om het opleidingsportaal Welten Academy uit te breiden en nog meer te activeren.
De optimalisatie hiervan moet in het 1e deel van 2023 zijn gerealiseerd.

Tijdsbestek
Jun 30, 2023
Status
Lopend

Wagenpark & landelijke actiedag

Ondanks het feit dat Welten Groep tevreden is over haar inrichting en bijdrage op dit onderwerp, zijn er toch twee verbeterpunten voor 2023-2024:
* Welten Groep wil kijken naar verdere verduurzaming van haar wagenpark. Momenteel is 5% van het wagenpark volledig elektrisch. Doelstelling voor midden 2024 is 10%.
* Welten Groep heeft de ambitie om een carbon footprint op te stellen. Dit doen we om inzichtelijk te maken wat onze 'bijdrage' is en hoe we deze kunnen verminderen cq compenseren. In het jaar 2024 willen we deze laten opstellen en de eerste maatregelen hebben genomen.
* Welten Groep wil bijdragen aan een landelijke actiedag middels de inzet van haar professionals. Denk hierbij aan de Beach Clean-Up day, of NL Doet. Doelstelling is de bijdrage van minimaal 20 collega's.

Tijdsbestek
Jun 1, 2024
Status
Nog niet gestart

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

Cedeo

Cedeo is een onafhankelijke Nederlandse organisatie die de kwaliteit van HR dienstverleners meet. Cedeo voert klanttevredenheidsonderzoeken uit onder deze klanten van HR diensten en de deelnemers aan opleidingen en trainingen. Cedeo geeft certificaten uit op basis van deze surveys. Dukers & Baelemans Opleiding en Advies hebben wederom voor de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2020 zowel de erkenning voor het verzorgen van open opleidingen als van maatwerk opleidingen ontvangen.

Geldig tot
Dec 31, 2022 Expired

Ecovadis (Silver)

Platform voor bedrijven om hun duurzaamheid aan te tonen. Welten Interim Capaciteit heeft een score behaald van meer dan 56/100. Voor deze prestatie is een zilveren EcoVadis-medaille toegekend. Met dit resultaat behoren wij tot de top 25% van alle bedrijven die door EcoVadis beoordeeld zijn.

Geldig tot
Apr 20, 2022 Expired

ISO 27001

In 2022 hebben wij de scope voor de ISO certificering uitgebreid naar Welten Holding, Welten Interim Capaciteit en Dukers & Baelemans voor het toepassingsgebied: het verzorgen van opleidingen en examens en het ontwikkelen en detacheren van medewerkers in de financiële dienstverlening .

Geldig tot
Jan 8, 2025

ISO 9001

In 2022 hebben wij de scope voor de ISO certificering uitgebreid naar Welten Holding, Welten Interim Capaciteit en Dukers & Baelemans voor het toepassingsgebied: het verzorgen van opleidingen en examens en het ontwikkelen en detacheren van medewerkers in de financiële dienstverlening Hierbij inbegrepen zijn de activiteiten van het Examen Instituut Financiële dienstverlening.

Geldig tot
Feb 14, 2025

NEN 4400-1

Het bestuur van Stichting Normering Arbeid verklaart dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat Welten voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Geldig tot
Apr 25, 2024

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Accreditatie CDFD

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft een Handboek Accreditatie Kwaliteitseisen 2015 opgesteld om te komen tot accreditatie van exameninstituten, die Wft-examens op examenafnamelocaties willen verzorgen. In dit Handboek Accreditatie zijn de verplichte kwaliteitseisen en de procedure voor erkenning opgenomen en beschreven. Het Exameninstituut Financiële Dienstverlening is geaccrediteerd voor het afnemen van Wft Examens sinds 23-12-2013.
De instellingen die geaccrediteerd zijn als Exameninstituut zijn gepubliceerd op de website van het CDFD: http://www.cdfd.nl/examen/instituten/erkend

Accreditatie CFP (voorheen FFP)

Dukers & Baelemans is geaccrediteerd door de Stichting CFP voor het verzorgen van Permanente Educatie CFP en de Leergang Financieel Planners. De Stichting CFP publiceert een overzicht van geaccrediteerde instellingen op haar website: https://ffp.nl/lidmaatschap/opleiding/geaccrediteerde-opleidingsinstituten

Accreditatie CRKBO

Dukers & Baelemans Opleidingen & Advies en Welten Opleidingen zijn beide opgenomen in het CRKBO, het register voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze accreditatie zijn wij gerechtigd om geen BTW door te berekenen aan cursisten.
De door het CRKBO geaccrediteerde instellingen worden gepubliceerd op de website: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen

Accreditatie MfN (voorheen NMI)

Dukers & Baelemans is geaccrediteerd door het MfN (Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland, voorheen NMI)voor het verzorgen van het aanbod Permanente Educatie voor Leergang Register Financieel Echtscheidingsadviseur Module 1 (36 punten) en Module 2 (24 punten). Publicatie via Mfn (samenwerking met Van der Ploeg opleidingen): https://mfnregister.nl/mfn-registermediator-worden/erkende-specialisatieopleidingen-familiemediation-2/

Een overzicht van de geaccrediteerde aanbieders wordt gepubliceerd op de website van het Mfn:
Specialisatieopleiding Family Mediation: https://mfnregister.nl/mfn-registermediator-worden/erkende-specialisatieopleidingen-familiemediation/?hilite=dukers
PE-RFEA: https://mfnregister.nl/pe-opleidingsagenda/3/

Accreditatie Register Belastingadviseurs

Dukers & Baelemans is geaccrediteerd voor het verlenen van punten ten behoeve van Permanente Educatie voor het Register Belastingadviseurs. De betreffende opleidingen worden aangemeld via de website PE online.

Accreditatie SEH

Dukers & Baelemans. Accreditatie van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur voor het verzorgen van de Permanente Educatie SEH en de opleiding Integraal Adviseren.
Geaccrediteerde aanbieders worden gepubliceerd op de website van de SEH: http://www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl/adviseurs/opleiding-integraal-adviseren/opleidingsinstituten