Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Gooiconsult Groep

Formal name
Gooiconsult Groep B.V.
CoC Number
32077303
Sector
P85 - Education

Organisatie

Over Gooiconsult Groep

Gooiconsult BV en Navigator BV verlenen diensten op het gebied van training en opleiding, competentiemeting en consultancy.
Gooiconsult houdt zich bezig met het adviseren over en verzorgen van maatwerktrajecten op de volgende terreinen: leiderschap, commercie en teams. ROI Institute Europe houdt zich bezig met het leveren van instrumenten voor performance improvement. Hiertoe brengt zij de verbanden tussen competenties, activiteiten en resultaten van organisaties en/of medewerkers in kaart. De producten die Navigator aanbiedt, worden in veel trajecten van Gooiconsult gebruikt.

Visie

Gooiconsult laat organisaties uitblinken door mensen te leren presteren. ROI Institute Europe helpt organisaties inzicht te geven in hun menselijke capaciteit in de organisatie en hun workforce transformation.

Om mensen en organisaties te laten excelleren interveniëren wij, brengt GC-verandering. Wij hebben ervaren/ geloven dat er wat verandert als:
1. Je leren en presteren verbindt
2. Je in co creatie met de klant verandert
3. Je plezierig ontwricht
4. Je als partner van de klant maatwerk levert
5. Je systemisch kijkt en handelt
6. Je ervaring omzet naar deskundig….

Gebaseerd op deze principes/ postulaten ontwerpen wij interventies en interventie programma’s die mensen in organisaties laten excelleren.

Missie

Gooiconsult ontwikkelt op maat gemaakte leer- en presteertrajecten voor bedrijven, instellingen en overheden. In nauwe samenwerking met onze klanten. Wij gaan uit van ervaring, kennis en cijfers, maar geloven in mensen. Want investeren in medewerkers is investeren in je organisatie.
ROI Institute Europe leert en toont aan via metingen, analyses en workshops hoe investeringen kunnen leiden tot duurzame prestatieverbetering in organisaties. Wij geven onze klanten inzichten die ze direct kunnen toepassen om hun resultaten te verbeteren.

Kernwaarden

WHY, Purpose - bestaansrecht en missie: Organisaties laten excelleren.
HOW, Principes - waar we in geloven: Mensen laten excelleren.
WHAT, Diensten, producten: Maatwerk leer- & presteertrajecten, op 3 gebieden: teams, commercie en leiderschap (en ROI).

MVO-verklaring

Visie op MVO

Gooiconsult Groep staat midden in de samenleving en heeft medewerkers die begaan zijn met mensen, natuur en onze samenleving. We willen als bedrijf dan ook actief bijdragen aan een betere omgeving. We hebben daartoe enkele gebieden gedefinieerd waarop we concrete resultaten kunnen realiseren. Die gebieden, de ondernomen acties en de geplande acties worden hier beschreven. Het betreft een momentopname, we zullen jaarlijks de balans opmaken en kijken op elk van de gebieden wat we bereikt hebben en of we de doelstellingen moeten bijstellen.
Gooiconsult heeft daarbij aandacht voor Milieu, Mens en Maatschappij. De impact op Milieu is beperkt en is vooral gericht op mobiliteitsbeleid. Ten aanzien van Mens en Maatschappij liggen er concrete verbeterplannen en zijn we als bedrijf actief om waar mogelijk de bedrijfsvoering zo in te richten dat er aandacht is voor duurzame inzetbaarbaarheid van mensen en een duurzame samenleving (gericht aandacht in de value chain).

  • Download gedragscode File Code+of+Conduct+inzake+Corporate+Responsibility+Gooiconsult+Groep+2014.pdf is available in online report.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Beoordelingen, advisering, training en coaching voor organisaties, management & leiderschaps-, commerciële- en persoonlijke ontwikkeling door Gooiconsult Groep B.V. (Kamer van Koophandel 32077303) gevestigd in Nederland. Dochtermaatschappijen Gooiconsult B.V., Gooiconsult Academie B.V. en Navigator B.V. zijn ook in scope. Gooiconsult Detachering B.V. is niet in scope.

Bedrijven in scope

 
Gooiconsult B.V. (KvK nummer: 32054723)
 
Gooiconsult Academie B.V. (KvK nummer: 32040428)
 
Navigator B.V. (KvK nummer: 32054366)
Aantal FTE in scope
15
Jaarlijkse omzet (euro's)
€ 3.517.000

Eigendomsstructuur

De Gooiconsult Groep BV, bestaande uit Gooiconsult BV, Gooiconsult Academie BV, en Navigator BV is eigendom van twee directeuren/groot aandeelhouders, te weten de heer Rick de Rijk en de heer Twan Bijsterveld

Contactpersoon voor bedrijf

 
Rick de Rijk
 
rickderijk@gooiconsult.nl
 
+31 6 226 77 422
Bedrijfswebsite
https://gooiconsult.nl https://www.nvgtr.eu/
MVO website
https://gooiconsult.nl/kwaliteitswaarborging/

Bezoekadres

 
Groenekanseweg 85
 
3737 AC Groenekan
 
Utrecht
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Arbeidspraktijk

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel

Ambitie

Gooiconsult en ROI Navigator BV willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor het welzijn van haar medewerkers. We willen daarom aandacht besteden aan zaken als een gedegen inwerktraject, mentoring, goede balans werk-privé, gezonde voeding, sport en beweging.

Review ambities

De professionalisering is nooit af, ook in de afgelopen periode hebben wij onze medewerkers en geassocieerden bijgeschoold in vakinhoudelijke zaken en gebruik van online tooling. Wij zijn hier erg tevreden over, niet alleen omdat het de professionalisering verhoogt maar ook bijdraagt aan verbinding met vaste en freelance medewerkers.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Eerlijk zakendoen

Consultancy: Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ambitie

Wij dragen bij aan het realiseren van organisatie doelstellingen door klanten te adviseren en samen met de klant programma’s te ontwikkelen die de organisatie in kwestie verder helpt op het gebied van leiderschap, commercie en/of teams. Dat doen we door programma's aan te bieden die zijn afgeleid van de purpose en strategie van de klant en door deelnemers door metingen inzicht te geven in hun gedrag t.o.v. het gewenste gedrag geven we focus aan ontwikkeling.

Core Subject Consumentenbelangen

Bescherming van de privacy

Ambitie

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij bewaken de privacy gevoelige informatie door naleving van strikte processen en deze naleving te monitoren.

Doelen

AVG incidenten

Jaarlijks zijn er geen incidenten in het kader van AVG.

Beleid

Privacy Statement Gooiconsult

De privacy van gegevens van deelnemers en organisaties is geregeld in artikel 7 van onze algemene voorwaarden. Bij vele organisaties is de geheimhouding/privacy onderdeel van het contract.

Geheimhouding en exclusiviteit

ARTIKEL 7.

1. Opdrachtnemer is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf danwel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde danwel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook.
2. De ter beschikking gestelde informatie zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gecontracteerde opdracht.

Tot slot verwijzen wij naar onze privacy verklaring in het kader van de AVG.

Privacy Statement ROI

Dit beleid beschrijft de stappen dat medewerkers moeten doorlopen om te zorgen dat beveiligingsincidenten geïdentificeerd, beheerst, onderzocht en opgelost worden. Het geeft ook aan hoe het proces is voor documentatie, wat de passende interne en externe rapportagemogelijkheden zijn en hoe door communicatie het lerend vermogen van de organisatie bevorderd. Tot slot, geeft dit beleid aan hoe de verantwoordelijkheid en verantwoording is belegd voor alle stappen in het proces m.b.t. computer beveiligingsincidenten.

Maatregelen

AVG

De AVG is wetgeving waaraan wij als Gooiconsult en ROI Navigator uiteraard willen voldoen. Wij zorgen ervoor dat wij de privacy en gegevens van onze klanten en deelnemers optimaal kunnen beschermen doordat alle medewerkers op de hoogte zijn van het relevante protocol en omdat we technische maatregelen hebben getroffen om de aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen (zie https://www.roiinstitute-europe.com/beveiligingsverklaring/, https://www.roiinstitute-europe.com/privacy-verklaring/ en https://gooiconsult.nl/privacyverklaring/)

Bescherming van data van deelnemers, klanten en werknemers

Doelstelling is geen incidenten in kader van AVG. Deze doelstelling is in 2020 en 2021 behaald.

Aantrekkelijke werkgever

Gooiconsult en ROI Navigator BV willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor het welzijn van haar medewerkers.

Afgelopen periode heeft dat geleid tot o.a. een bijdrage aan een fitbudget voor collega’s als ze jarig waren. Daarnaast hebben we ook goed gekeken naar alternatieven in de Corona om ontmoeting en om verrassing (kerstdiner (online), borrels, pakketjes etc.) vorm te blijven geven. Ook hebben we sinds lange tijd weer een medewerkertevredenheidonderzoek verricht. De uitkomsten daarvan hebben gericht aanleiding gegeven voor nieuwe acties en aanpassingen in de werkstructuur voor 2022.

In het afgelopen jaar hebben we (weliswaar beperkt door Corona) onze medewerkers de mogelijkheid geboden om van het pand gebruik te maken voor privé-doeleinden. Dat is voor de medewerkers bijna kosteloos. Vanuit de filosofie van een great place to work hebben wij een meting verricht onder de personeelsleden aangaande het werk en de werkbeleving. De uitkomsten hebben we dus (daar waar in onze ogen “noodzakelijk/nodig”) aangepakt. Denk daarbij aan een stukje beloning, meer ruimte voor ontwikkeling, meer gerichte communicatie en de mogelijkheid voor medewerkers om direct invloed uit te oefenen.

Employability & Human Development

Gooiconsult wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Dit komt tot uiting in het inwerktraject, welke op maat is gemaakt en zich specifiek richt op de mens achter de medewerker. Wat heeft hij of zij nodig om succesvol te zijn? Ook krijgt hij of zij de ruimte om op ontdekkingsreis te gaan: waarin denkt de werknemer zelf van waarde te kunnen zijn voor de organisaties?

Ook ontvangt elke werknemer op zijn of haar verjaardag een 'fitbudget', waarmee men een lidmaatschap kan afsluiten voor een sportschool of sportclub. Dit mag naar eigen inzicht, met als uitgangspunt het bevorderen van het lichamelijke en/of mentale welzijn van de werknemer.

Verhoging werkplezier - Makkelijk(er) aantrekken van nieuw personeel of freelancers.

Inzet voor het goede doel

Gooiconsult is in 2021 aangesloten bij War Child TeamUp, waarin wij ondersteuning bieden aan het aanbod van gestructureerde bewegingsactiviteiten, zodat kinderen van 6 tot en met 17 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze daar opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Daarnaast heeft ROI Institute Europe in 2020, in samenwerking met Gooiconsult en anderen, een kosteloze ROI-studie en analyse uitgevoerd voor het Wereldnatuurfonds, waarna wij hen hebben geholpen met de verdere aanpak en uitrol.

Een (fors) aantal collega’s draagt in eigen tijd bij aan “goede doelen” of maatschappelijke initiatieven. Binnen de groep geven wij hier collega’s ook onder werktijd ruimte voor. Denk daarbij aan bestuursfuncties van verenigingen of scholen. In het kader van eindejaarsmoment heeft de groep ervoor gekozen om het jaarlijkse bedrag aan “attenties” bij elkaar te leggen en klanten te laten kiezen uit een drietal goede doelen om “hun” bedrag aan te schenken. We hebben aan onze collega’s gevraagd goede doelen in te brengen en uiteindelijk is er gezamenlijk gekozen voor de Mentelity foundation en War Child.

Mobiliteitsbeleid

Vanuit milieu oogpunt (en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dat gebied) willen we als Gooiconsult Groep actief bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot.
Dat willen we realiseren door het wagenpark waar mogelijk te ‘vergroenen’ (vergroten van het aantal bedrijfsauto’s met een gunstig energielabel) en de totale omvang te verkleinen.

In 2016 waren er 4 auto's in omloop, waarvan 3 hybride. In 2017 waren er 3 auto's in omloop, waarvan 2 hybride. In 2019 zal de 3e auto worden vervangen door een hybride of elektrische auto. Hiermee hebben wij de uitstoot van ons wagenpark afgelopen jaren verlaagd. De huidige situatie (2020) is dat er 2 auto’s worden geleaset. Dit zijn beide volledig elektrische auto’s. (Tesla + VW E-Golf)

Professionaliseringsprogramma

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerktrainingen op het gebied van commercie, teams en leiderschap. Elke maand is er een zgn. Inspirational Friday waarin wij medewerkers en geassocieerden op diverse onderwerpen bijscholen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. teamontwikkeling, leiderschap, werken met digitale middelen, inzet van metingen in ontwikkeltrajecten. Daarnaast bieden wij medewerkers en geassocieerden opleidingstrajecten aan tegen gereduceerd tarief zoals ROI Certificering, Arbinger Externe Mindset of Multiplier.

In het kader van Covid is ons dienstenaanbod gewijzigd. Door collega's hierover te informeren, zijn zij in staat om deze dienstverlening succesvol bij klanten uit te voeren.

Toepassing van het geleerde

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerktrainingen op het gebied van commercie, teams en leiderschap. Wij ondersteunen dat medewerkers huidige en toekomstige uitdagingen aankunnen. Dat doen we door programma's aan te bieden die zijn afgeleid van de purpose en strategie van de klant. Mede hierdoor kunnen organisaties invulling geven aan goed werkgeverschap (o.a. stimuleren van duurzame inzetbaarheid en continue ontwikkeling van werknemers). Door deelnemers door metingen inzicht te geven in hun gedrag t.o.v. het gewenste gedrag geven we focus aan ontwikkeling.

In onze programma's is er aandacht voor de toepassing van het geleerde in de praktijk; wij maken dit via metingen en rapportages inzichtelijk voor de organisatie. Wij dragen hierdoor bij aan de purpose en de resultaten van de organisatie door de metingen te herhalen na afloop van het programma

Deze dienstverlening ondersteunt de missie van Gooiconsult en ROI (Gooiconsult laat organisaties uitblinken door mensen te leren presteren. ROI Institute Europe helpt organisaties inzicht te geven in hun menselijke capaciteit in de organisatie en hun workforce transformation.). Deze dienstverlening draagt ook bij aan onze klanttevredenheid; wij kunnen door de data en data analyse onze klanten van zeer specifiek maatwerk voorzien.

Verbeterplannen

Update AVG maatregelen

De AVG is relatief recente wetgeving waaraan wij als Gooiconsult en ROI Navigator uiteraard willen voldoen. Door onze maatregelen nogmaals tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen, zorgen we ervoor dat wij de privacy en gegevens van onze klanten en deelnemers optimaal kunnen beschermen. Waar de huidige situatie (i.v.m. Corona) vraagt om meer inzet van digitale middelen, zorgen we ervoor dat onze AVG maatregelen ook hierin voorzien.

Tijdsbestek
Dec 31, 2020
Status
n/a

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

Cedeo

Het predicaat betekent een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerechtheid van maatwerk bedrijfsopleidingen. Minimaal 80 % van de opdrachtgevers is tevreden tot zeer tevreden.

Geldig tot
Dec 31, 2022 Expired

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

CRKBO

Gooiconsult Academie BV is geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

FSQS

Met dit certificaat heeft ABNAMRO een check gedaan dat Gooiconsult als bedrijf passend is binnen hun eigen beleid. Dit betekent dat wij als leverancier ons niet inlaten met :
- Kinderarbeid
- Wapenhandel
- Criminaliteit
- Witwassen en fraude
Daarnaast toont dit certificaat aan dat we ons niet inlaten met klanten die zich hier niet aan confirmeren.

NRTO keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Voor Gooiconsult B.V.