Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Gooiconsult Groep

Formal name
Gooiconsult Groep B.V.
CoC Number
32077303
Subscription
TIM M
Sector
P85 - Education
Verification
Moderate assurance
Publication date
Jul 7, 2020

Organization

About Gooiconsult Groep

Gooiconsult BV en Navigator BV (handelend onder de naam: ROI Institute Europe) verlenen diensten op het gebied van training en opleiding, competentie¬meting en consultancy.
Gooiconsult houdt zich bezig met het adviseren over en verzorgen van maatwerktrajecten op de volgende terreinen: leiderschap, commercie en teams. ROI Institute Europe houdt zich bezig met het leveren van instrumenten voor performance improvement. Hiertoe brengt zij de verbanden tussen competenties, activiteiten en resultaten van organisaties en/of medewerkers in kaart. De producten die ROI Institute Europe aanbiedt, worden in veel trajecten van Gooiconsult gebruikt.

Vision

Gooiconsult laat organisaties uitblinken door mensen te leren presteren. ROI Institute Europe helpt organisaties inzicht te geven in hun menselijke capaciteit in de organisatie en hun workforce transformation.

Mission

Gooiconsult ontwikkelt op maat gemaakte leer- en presteertrajecten voor bedrijven, instellingen en overheden. In nauwe samenwerking met onze klanten. Wij gaan uit van ervaring, kennis en cijfers, maar geloven in mensen. Want investeren in medewerkers is investeren in je organisatie.
ROI Institute Europe leert en toon aan via metingen, analyses en workshops hoe investeringen kunnen leiden tot duurzame prestatieverbetering in organisaties. Wij geven onze klanten inzichten die ze direct kunnen toepassen om hun resultaten te verbeteren.

Core Values

inspire-improve-impact
- Inzicht in rendement van leren
- Heldere meetlat
- Verbonden aan de strategie van de organisatie

View on CSR

Gooiconsult Groep staat midden in de samenleving en heeft medewerkers die begaan zijn met mensen, natuur en onze samenleving. We willen als bedrijf dan ook actief bijdragen aan een betere omgeving. We hebben daartoe enkele gebieden gedefinieerd waarop we concrete resultaten kunnen realiseren. Die gebieden, de ondernomen acties en de geplande acties worden hier beschreven. Het betreft een momentopname, we zullen jaarlijks de balans opmaken en kijken op elk van de gebieden wat we bereikt hebben en of we de doelstellingen moeten bijstellen.
Gooiconsult heeft daarbij aandacht voor Milieu, Mens en Maatschappij. De impact op Milieu is beperkt en is vooral gericht op mobiliteitsbeleid. Ten aanzien van Mens en Maatschappij liggen er concrete verbeterplannen en zijn we als bedrijf actief om waar mogelijk de bedrijfsvoering zo in te richten dat er aandacht is voor duurzame inzetbaarbaarheid van mensen en een duurzame samenleving (gericht aandacht in de value chain).

CSR Statement

Company Details

Scope for this report
Beoordelingen, advisering, training en coaching voor organisaties, management & leiderschaps-, commerciële- en persoonlijke ontwikkeling door Gooiconsult Groep B.V. (Kamer van Koophandel 32077303) gevestigd in Nederland. Dochtermaatschappijen Gooiconsult B.V., Gooiconsult Academie B.V. and Navigator B.V. zijn ook in scope. Gooiconsult Detachering B.V. is niet in scope.
Total FTE in scope
15
Annual Turnover
€ 3,517,000
Company Ownership
De Gooiconsult Groep BV, bestaande uit Gooiconsult BV, Gooiconsult Academie BV, en Navigator BV is eigendom van drie directeuren/groot aandeelhouders, te weten de heer drs. Klaas Toes, de heer Rick de Rijk en de heer Twan Bijsterveld

Company Contact

 
Rick de Rijk
 
rickderijk@gooiconsult.nl
 
+31 6 226 77 422
Company Website
https://gooiconsult.nl http://www.roiinstitute-europe.com
CSR Website
https://gooiconsult.nl/kwaliteitswaarborging/
Info email
n/a

Visitor Address

 
Groenekanseweg 85
 
3737 AC Groenekan
 
Utrecht
 
Netherlands

CSR Program

Management Approach

Core Subject Labour Practices

Employability & Human Development

Ambition

Gooiconsult en ROI Navigator BV willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor het welzijn van haar medewerkers. We willen daarom aandacht besteden aan zaken als een gedegen inwerktraject, mentoring, goede balans werk-privé, gezonde voeding, sport en beweging.

Management Review

De professionalisering is nooit af, ook in de afgelopen periode hebben wij onze medewerkers en geassocieerden bijgeschoold in vakinhoudelijke zaken en gebruik van online tooling. Wij zijn hier erg tevreden over, niet alleen omdat het de professionalisering verhoogt maar ook bijdraagt aan verbinding met vaste en freelance medewerkers.

Priority for improvement
No

Core Subject Fair Practices

Consultancy: Promoting Social Responsibility

Ambition

Wij dragen bij aan het realiseren van organisatie doelstellingen door klanten te adviseren en samen met de klant programma’s te ontwikkelen die de organisatie verder helpen op het gebied van leiderschap, commercie en/of teams.

Core Subject Consumer Issues

Privacy Protection

Ambition

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij bewaken de privacy gevoelige informatie door naleving van strikte processen en deze naleving te monitoren.

CSR Embedded in Curriculum

Ambition

Wij ondersteunen dat medewerkers huidige en toekomstige uitdagingen aankunnen. Mede hierdoor kunnen organisaties invulling geven aan goed werkgeverschap (o.a. stimuleren van duurzame inzetbaarheid en continue ontwikkeling van werknemers). Door deelnemers door metingen inzicht te geven in hun gedrag t.o.v. het gewenste gedrag geven we focus aan ontwikkeling.

Policies

Code of conduct

  • Download Code of Conduct File Code+of+Conduct+inzake+Corporate+Responsibility+Gooiconsult+Groep+2014.pdf is available in online report.

Code of conduct Suppliers

Privacy Statement Gooiconsult

De privacy van gegevens van deelnemers en organisaties is geregeld in artikel 7 van onze algemene voorwaarden. Bij vele organisaties is de geheimhouding/privacy onderdeel van het contract.

Geheimhouding en exclusiviteit

ARTIKEL 7.

1. Opdrachtnemer is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf danwel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde danwel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook.
2. De ter beschikking gestelde informatie zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gecontracteerde opdracht.

Tot slot verwijzen wij naar onze privacy verklaring in het kader van de AVG.

Privacy Statement ROI

Dit beleid beschrijft de stappen dat medewerkers moeten doorlopen om te zorgen dat beveiligingsincidenten geïdentificeerd, beheerst, onderzocht en opgelost worden. Het geeft ook aan hoe het proces is voor documentatie, wat de passende interne en externe rapportagemogelijkheden zijn en hoe door communicatie het lerend vermogen van de organisatie bevorderd. Tot slot, geeft dit beleid aan hoe de verantwoordelijkheid en verantwoording is belegd voor alle stappen in het proces m.b.t. computer beveiligingsincidenten.

Measures

AVG

De AVG is wetgeving waaraan wij als Gooiconsult en ROI Navigator uiteraard willen voldoen. Door onze maatregelen zorgen we ervoor dat wij de privacy en gegevens van onze klanten en deelnemers optimaal kunnen beschermen.

Bescherming van data van deelnemers, klanten en werknemers

CSR Catering

Catering wordt afgenomen bij De Hof van Eden. Voor elke lunch die wij afnemen, doneren wij (via De Hof van Eden) een maaltijd aan een weeskind.

Maatschappelijke bijdrage. https://www.sandwichstories.nl/

Mobiliteitsbeleid

Vanuit milieu oogpunt (en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dat gebied) willen we als Gooiconsult Groep actief bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot.
Dat willen we realiseren door het wagenpark waar mogelijk te ‘vergroenen’ (vergroten van het aantal bedrijfsauto’s met een gunstig energielabel) en de totale omvang te verkleinen.

In 2016 waren er 4 auto's in omloop, waarvan 3 hybride. In 2017 waren er 3 auto's in omloop, waarvan 2 hybride. In 2019 zal de 3e auto worden vervangen door een hybride of elektrische auto. Hiermee hebben wij de uitstoot van ons wagenpark afgelopen jaren verlaagd. De huidige situatie (2020) is dat er 2 auto’s worden geleaset. Dit zijn beide volledig elektrische auto’s. (Tesla + VW E-Golf)

Professionaliseringsprogramma

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerktrainingen op het gebied van commercie, teams en leiderschap. Afgelopen jaar hebben wij een uitgebreid professionaliseringsprogramma uitgevoerd waarin wij medewerkers en geassocieerden op diverse onderwerpen hebben bijgeschoold. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. teamontwikkeling, leiderschap, werken met digitale middelen, inzet van metingen in ontwikkeltrajecten. Daarnaast bieden wij medewerkers en geassocieerden opleidingstrajecten aan tegen gereduceerd tarief zoals ROI Certificering, Arbinger Externe Mindset of Multiplier.

In totaal hebben 20 mensen een of meerdere professionaliseringsdagen gevolgd. Er zijn 4 mensen die het ROI certificeringsprogramma succesvol hebben doorlopen, 1 is gecertificeerd Multiplier geworden en er zijn 10 trainers Arbinger gecertificeerd (of bezig dat te worden).

Toepassing van het geleerde

In onze programma's is er aandacht voor de toepassing van het geleerde in de praktijk; wij maken dit via metingen en rapportages inzichtelijk voor de organisatie.

Wij dragen hierdoor bij aan de organisatieresultaten door de metingen te herhalen na afloop van het programma

Improvement Plans

Update AVG maatregelen

De AVG is relatief recente wetgeving waaraan wij als Gooiconsult en ROI Navigator uiteraard willen voldoen. Door onze maatregelen nogmaals tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen, zorgen we ervoor dat wij de privacy en gegevens van onze klanten en deelnemers optimaal kunnen beschermen. Waar de huidige situatie (i.v.m. Corona) vraagt om meer inzet van digitale middelen, zorgen we ervoor dat onze AVG maatregelen ook hierin voorzien.

Timeframe
Dec 31, 2020

Certificates and Awards

Third-party Assessments

CRKBO

Gooiconsult Academie BV is geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

NRTO keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Voor Gooiconsult B.V.

Awards

Cedeo Erkenning

Het predicaat betekent een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerechtheid van maatwerk bedrijfsopleidingen. Minimaal 80 % van de opdrachtgevers is tevreden tot zeer tevreden.

Received on
Jan 1, 2019