Print Report

CSR Scorecard gAvilar BV

This CSR Scorecard displays performance on important CSR issues. The issues presented have been selected by the CSR-Register based on market analysis and expert judgment, or are based on the issue analysis and/or materiality analysis (including stakeholder feedback) executed by the company. Each issue is explained, click on the word 'Explain' and read the explanation of the issue and related expectations.
The score per issue is based on transparency and evaluation of “impact”: when a company adds policies, programs and measures the score will grow providing they show tangible impact on the issue.
For added details on the ‘scoring methodology’ we refer to the manual. Final scores are determined based on FIRA expert judgment.
Please note that the maximum score for the CSR Quickscan subscription is two quarters.
To review issues selected by the company in question (for Extended and Complete CSR Reports), please click the “Issue-selection-by” checkbox with the company name (below the company logo, next to the FIRA checkbox). For all CSR Reports (except Quickscans) a summary is available, please click the checkbox “Show FIRA Summary” (at the top of the report) for review purposes.
Company logo
Het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.
Core Subject CSR Aspect CSR Program gAvilar BV Supplier Score Next steps
Labour Practices
The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work. International standards on labour practices have been formulated by the International Labour Organization (ILO), a United Nations agency. These minimum standards are legal instruments setting out universal basic principles and rights at work. They pertain to workers everywhere, working in any type of organization, and are intended to prevent unfair competition based on exploitation and abuse.
Health & Safety at Work
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Management Approach Defined
Ambition: gAvilar wil verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers. Wij willen risico's beheersen en zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten.
Objectives
  • 0 incidenten: Jaarlijks 0 incidenten
  • Verzuim: Verzuim minder dan 5 dagen

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Veiligheid voor het personeel
Description:
gAvilar investeert veel tijd en geld aan veiligheid voor haar personeel. Dat uit zich in het verstrekken van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, handschoenen, filtermaskers, (aangemeten)gehoorbeschermers en bedrijfskleding. Daarnaast worden er trainingen gevolgd op het gebied van BHV/EHBO en intern transport. Ook de veiligheid van machines, apparaten en gereedschap heeft continu de aandacht. In 2017 is er een nieuwe RI&E uitgevoerd in samenwerking met de BMD Advies Rijndelta. De bevindingen en actiepunten zijn opgenomen in het software pakket Sufficio.
Impact:
Door goede voorlichting en bescherming is er de afgelopen 6 jaren slechts 22 dagen verzuim geweest t.g.v. bedrijfsongevallen.

Measure Aanbieden van bronwater en werkfruit
Description:
gAvilar biedt aan haar medewerkers gratis (gekoeld) bronwater en werkfruit aan.
Impact:
Voldoende water drinken en fruit eten heeft een positief effect op de gezondheid. Door te kiezen voor streekfruit is transport minimaal.

Certificate VCA
Aan: gAvilar voor het klantspecifiek samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.

FIRA Comment Report on targets set.
Environment
Environmental includes the depletion of natural resources, pollution, climate change, destruction of habitats, loss of species, the collapse of whole ecosystems and the degradation of urban and rural human settlements. There is a need to identify options to reduce and eliminate unsustainable volumes and patterns of production and consumption and to ensure that the resource consumption per person becomes sustainable.
Pollution due to Production
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Afvalscheiding
Description:
gAvilar draagt zorg voor het zo veel mogelijk scheiden van haar afval in diverse afvalstromen zoals papier/karton, (lege verpakkingen van) gevaarlijke stoffen, (TL)lampen, batterijen, metalen, lege koffiebekers en transparant kunststof verpakkingsafval. Ook afvalmetaal wordt gescheiden in o.a. staal, messing, RVS en Aluminium. Door deze scheiding wordt voorkomen dat alle materialen als restafval worden afgevoerd en dus bij de standaard afvalverwerking terecht komt. De meeste gescheiden materialen kunnen hierdoor worden hergebruikt.
Impact:
In 2017 heeft de afvalscheiding ruim € 13000,- opgebracht aan rest metalen. We zijn vorig jaar gestart met het demonteren van afkeurproducten bij een PI waardoor de producten beter in de diverse basis metalen gescheiden worden en hierdoor recycling wordt vereenvoudigd. Bijkomend voordeel is dat de kg-prijs voor schoon metaal hoger is dan van gemengd metaal. Eind 2017 zijn we gestart met het inzamelen van klasse A hout. De afvoerkosten van dit hout is aanzienlijk lager als die voor huisvuil en het hout kan makkelijker gerecycled worden.

Measure Retourverpakkingen toegeleverde onderdelen
Description:
Voor de levering van verschillende toegeleverde onderdelen zoals draaidelen, pijpdelen en stansdelen worden verpakkingen gebruikt die kunnen worden hergebruikt zoals kunststof kratten of pallets met randen. De komende jaren zullen we de mogelijkheid onderzoeken of voor meerdere toegeleverde onderdelen retourverpakkingen gebruikt kunnen worden.
Impact:
Door verpakkingen meerdere malen te gebruiken wordt voorkomen dat o.a. kartonnen verpakkingen, die slechts eenmalig worden gebruikt, bij het afval terecht komen. Nieuwe project met hergebruik van kartonnen dozen afkomstig van leverancier l'Insigne. Voor het verzamelen is een speciaal rek gemaakt. Onze verwachting is dat het aantal dozen zal afnemen van 850 naar ongeveer 100 dozen op jaarbasis.

Certificate ISO 14001
Aan gAvilar B.V. voor het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten.

FIRA Comment Disclose practices on prevention of emissions from assembling and use of hazardous chemicals.
Circular Economy
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Grondstoffenpaspoort
Description:
gAvilar is recent gestart met het in kaart brengen van de grondstoffen van de onderdelen die in onze producten zitten. Het is een eerste aanzet om te inventariseren welke grondstoffen worden toegepast en welke impact deze hebben op het milieu.
Impact:
Doel van deze inventarisatie is om te onderzoeken in hoeverre onze producten of onderdelen hiervan geheel of gedeeltelijk kunnen worden gefabriceerd met gerecyclede materialen.

FIRA Comment Disclose practices related to use of renewable materials.
Energy Efficiency and Renewable Energy
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Inkoop groene stroom
Description:
gAvilar gebruikt 100% groene stroom geleverd door de firma Engie.
Impact:
De groene stroom wordt voor 100% opgewekt met behulp van Hollandse windmolens. Bij de opwekking worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

Measure CO2-reductie
Description:
gAvilar is al sinds zijn oprichting in mei 2012 bezig met het reduceren van zijn CO2-uitstoot. In de aflopen jaren is er geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur voor zowel gas als elektriciteit, LED-verlichting, hybride personenwagens, groene energie en diverse kleinere maatregelen. Omdat de herverdeling van het pand eind 2013 gereed is gekomen hebben we 2014 als basisjaar gesteld. De doelstelling was om in 2017 het verbruik van elektriciteit en gas respectievelijk te reduceren met 10% en 15%. Nu 2017 achter ons ligt hebben we de balans opgemaakt en hebben we een verlaging van 30% op elektriciteit verbruik (kWH/productieuur) en 12% op gasverbruik (m3/graaddag) gerealiseerd. Inmiddels hebben we voor de komende 5 jaar een nieuwe reductiedoelstelling geformuleerd en wel een reductie van 3% op het elektriciteit verbruik en 5% op het gasverbruik.
Impact:
Ondanks een forse verhoging van onze productieaantallen bij gasdrukregelaars hebben we in de periode van 2014 tot 2017 een reductie behaald van 103 ton CO2. Dit resultaat is mede gerealiseerd door de inkoop van groene stroom afkomstig van Hollandse wind.

Measure Banden op spanning
Description:
Begin 2018 is er een voorziening bij het bedrijf aangebracht voor het meten en corrigeren van de bandenspanning van personenauto's. Deze voorziening is beschikbaar voor alle medewerkers.
Impact:
Door de banden op de juiste spanning te houden wordt het brandstofverbruik lager, is er minder uitstoot van CO2, fijn stof en uitlaatgassen, wordt de remweg korter en de grip op de weg beter, waardoor de banden minder snel slijten.

Certificate CO2 Prestatieladder
Aan: gAvilar B.V. voor het klantspecifiek ontwerpen, samenstellen en verkopen van meet- en regelsystemen voor gasdistributie of onderdelen daarvan en de serviceverlening van genoemde producten. CO2 Prestatieladder niveau 3.

Improvement Plan Installatie zonnepanelen
gAvilar heeft de intentie om in overleg met de eigenaar van het pand in 2018 zonnepanelen op het dak van de fabriek te installeren. Voorwaarden zijn het vrijkomen van SDE-subsidie en de geschiktheid van het dak.

Energy Transition
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Climate Change - Products/Services

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Deelname in het toepassen van biogas
Description:
Door vergisting van organische producten wordt biogas geproduceerd en toegevoegd aan het bestaande aardgasnetwerk. Hierdoor is er minder gewonnen aardgas nodig en wordt organisch afval hergebruikt. gAvilar heeft een gasstation ontwikkeld waarmee de kwaliteit van biogas wordt gemeten en het gas met de vereiste kwaliteit in het gasnet wordt gevoerd. Dit gasstation wordt bij onze klanten geplaatst tussen de vergister en het netwerk.
Impact:
gAvilar heeft dergelijke gasstation inmiddels bij 15 klanten geplaatst waarmee jaarlijks ca. 55 miljoen m3 gas in het netwerk wordt ingevoerd. gAvilar draagt hiermee bij aan een meer duurzame energievoorziening. In 2018 worden 3 nieuwe stations in gebruik genomen.

Measure Deelname aan het Westland CO2-project
Description:
Sinds 2005 levert gAvilar (voorheen Itron) gasstations voor het meten en afleveren van CO2 aan de tuinders in het Westland. Deze CO2 is afkomstig van bedrijven uit de Botlek zoals de Shell raffinaderijen. Voorheen kwam deze CO2 in de lucht terecht. Tevens werd de, voor de groei benodigde CO2 in de kassen, geproduceerd door het verbranden van aardgas. gAvilar heeft momenteel ruim 500 gasstations voor CO2 operationeel in het land die per jaar ca. 0,6 Megaton aan CO2 afleveren aan de tuinbouw.
Impact:
Door het gebruiken van de door industriële processen veroorzaakte CO2 voor de groei van groenten en planten wordt de uitstoot van CO2 naar de lucht gereduceerd hetgeen ten goede komt aan het verminderen van het broeikaseffect. Ook wordt er, met name in de zomermaanden, een besparing gerealiseerd op het verbruik van aardgas.

Measure Deelname aan keteninitiatief CO2-reductie
Description:
Wij nemen actief deel aan het keteninitiatief NL CO2-neutraal door het participeren in de werkgroep E&G en het bijwonen van seminars waar bedrijven en personen worden gepresenteerd die bezig zijn met CO2-reductie en MVO.
Impact:
In de werkgroep worden ervaringen uitgewisseld op het gebied van reductiemogelijkheden voor het verbruik van elektriciteit en gas. Daarnaast wordt er tijdens de seminars updates gegeven over maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van CO2-reductie, MVO en opwarming van de aarde. De gastsprekers zijn meestal direct betrokken bij deze onderwerpen. Voor 2018 hebben we als werkgroep een gemeenschappelijke reductiedoelstelling met elkaar afgesproken voor met name het gasverbruik.

FIRA Comment Set targets and report on progress.
Fair Practices
Fair operating practices concerns ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.
Sustainable Procurement
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Policy Code of conduct Suppliers
Document waarmee onze leveranciers door ondertekening zich conformeren aan onze MVO-gedragscode.

FIRA Comment Disclose practices on sustainable procurement.
Consumer Issues
Organizations that provide products and services may have responsibilities to customers, consumers and end users, even if they operate in a business to business setting. Organizations have significant opportunities to contribute to sustainable consumption and sustainable development through the products and services they offer and the information they provide, including information on use, repair and disposal.
Safe Products
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Consumer health & safety - Products/Services

Policy Code of conduct
MVO-gedragscode van toepassing op alle medewerkers van gAvilar B.V.

Measure Productveiligheid
Description:
gAvilar produceert voornamelijk producten die gebruikt worden in aardgas netwerken. Hierdoor is het van groot belang dat de producten gasdicht zijn als ze worden geïnstalleerd en dat ze voldoen aan de eisen die horen bij de toegepaste werkdrukken. Alle samengestelde producten zoals gasdrukregelaars, gasstations en veiligheden worden bij gAvilar 100% getest op goed functioneren en op lekkage. De testrapporten worden digitaal opgeslagen. Daarnaast is er een register waarin klachten van klanten worden verzameld en de afhandeling, waaronder corrigerende maatregelen, wordt beschreven. Tijdens de management review (3x per jaar) worden de belangrijkste bevindingen geëvalueerd en waar nodig worden verdere corrigerende maatregelen afgesproken en vastgelegd.
Impact:
Middels deze procedures streven wij ernaar dat alle producten gasdicht aan onze klanten worden geleverd, waardoor wordt voorkomen, mits de producten volgens de voorschriften worden geïnstalleerd, dat in het veld een gevaarlijke situatie kan ontstaan zoals ontploffingsgevaar.

Product label DIN 33821
Production of High Pressure Regulator for natural gas and all-gas types VR75. Production of Safety Relief devices for natural gas and all-gas types SRV 155D, 275D and 285D. Production of Safety Shut-off devices for natural gas and all-gas types SSV SL-IZ.. and SSV 022.

Product label Gas Appliances Directive
Production of Gas Appliances and associated equipment.

Product label SCIOS
Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

Product label PED
SBV 155 D / SBV 275 D / SBV 285 D SAV ... VR75

Product label Gastec QA
Gas meter brackets, Low Pressure Cut-off valves and Gass pressure regulations.

Third party assessment Electronisch Volume HerleidingsInstrument (EVHI)
MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) toelating voor het ijken van EVHI's module B en D.

Third party assessment ATEX Product Certificatie
Gas Volume Energy Converter, type gAVC1200, van gAvilar voldoet aan Veiligheids- en Gezonheidseisen als gesteld in: - EN 60079-0:2012+A11:2013; en - EN 60079-11:2012.

FIRA Comment Disclose monitoring practices and results.

Print Report

This report was generated on 2/18/19.