Print Report

CSR Scorecard Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso

This CSR Scorecard displays performance on important CSR issues. The issues presented have been selected by the CSR-Register based on market analysis and expert judgment, or are based on the issue analysis and/or materiality analysis (including stakeholder feedback) executed by the company. Each issue is explained, click on the word 'Explain' and read the explanation of the issue and related expectations.
The score per issue is based on transparency and evaluation of “impact”: when a company adds policies, programs and measures the score will grow providing they show tangible impact on the issue.
For added details on the ‘scoring methodology’ we refer to the manual. Final scores are determined based on FIRA expert judgment.
Please note that the maximum score for the CSR Quickscan subscription is two quarters.
To review issues selected by the company in question (for Extended and Complete CSR Reports), please click the “Issue-selection-by” checkbox with the company name (below the company logo, next to the FIRA checkbox). For all CSR Reports (except Quickscans) a summary is available, please click the checkbox “Show FIRA Summary” (at the top of the report) for review purposes.
Company logo
De uitoefening van zowel de ambtelijke als de niet-ambtelijke gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk alsmede het verstrekken van rechtskundige adviezen aan derden.
Core Subject CSR Aspect CSR Program Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso Supplier Score Next steps
Human Rights
Basic rights to which all human beings are entitled, divided in two broad categories. First civil and political rights including the right to life and liberty, equality before the law and freedom of expression. Second economic, social and cultural rights including the right to work, food, health, education and social security. Recognition and respect for human rights are widely regarded as essential to the rule of law and to concepts of social justice and fairness.
Work for Vulnerable Groups (Social Return)
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Company

Policy Personeelsbezetting Inkassier
Inkassier faciliteert de mogelijkheid om medewerkers met een lichamelijke handicap de werkzaamheden te laten uitvoeren zoals ieder ander. Hierbij kan worden gedacht aan een aangepaste werkomgeving (aangepaste stoel, sta-zit bureau etc.). In de huidige personeelsbezetting is te zien dat er geen onderscheid gemaakt wordt als het gaat om ras, culturele identiteit, etnische oorsprong etc. Jaarlijks wordt op dit onderwerp gerapporteerd (conform artikel 31 van de Wet op de Ondernemingsraden) aan de ondernemingsraad.

Measure Werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt
Description:
Inkassier heeft momenteel meerdere medewerkers in dienst met een handicap. Tevens zijn er medewerkers met een oudere leeftijd in dienst waarvoor Inkassier een doelgroepverklaring heeft ontvangen.

Discrimination & Vulnerable Groups
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Products/Services

Policy Goedkeurend verslag KBvG
Inkassier voldoet met betrekking tot discriminatie & kwetsbare groepen aan de normen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, inclusief normen met betrekking op het gelijk behandelen van klanten. Tijdens de audits wordt door een onafhankelijke auditor gecontroleerd op de naleving van het eigen beleid en de voor ons geldende wet- en regelgeving.

Labour Practices
The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work. International standards on labour practices have been formulated by the International Labour Organization (ILO), a United Nations agency. These minimum standards are legal instruments setting out universal basic principles and rights at work. They pertain to workers everywhere, working in any type of organization, and are intended to prevent unfair competition based on exploitation and abuse.
Conflict Management
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Policy Gezondheid en veiligheid
Bij de onderneming staat gezondheid en veiligheid voorop. Aan de hand van de RI&E zijn alle aspecten rondom veiligheid en gezondheid in kaart gebracht. Er is aandacht voor de inrichting van werkplekken conform arbo-richtlijnen en er is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie die alle benodigde middelen ter beschikking heeft. Zij zorgen voor frequente controles en oefeningen. Daarnaast wordt er met alle vormen van agressie zeer zorgvuldig omgegaan. Naast de relevante maatregelen zoals trainingen, coaching en nazorg, zijn ook veel preventieve maatregelen getroffen zoals camerabewaking, alarmknoppen en GPS tracking voor de deurwaarders.

Environment
Environmental includes the depletion of natural resources, pollution, climate change, destruction of habitats, loss of species, the collapse of whole ecosystems and the degradation of urban and rural human settlements. There is a need to identify options to reduce and eliminate unsustainable volumes and patterns of production and consumption and to ensure that the resource consumption per person becomes sustainable.
Circular Economy
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Measure Beschermen milieu
Description:
Er zijn maatregelen genomen om het gebruik van materialen die een effect hebben op het milieu tot een minimum te beperken. Zo wordt er gebruik gemaakt van bekers en glaswerk in plaats van plastic weggooibekers - Digitalisering van dossiers om de papierstroom zover mogelijk te beperken - Medewerkers maken gebruik van een nieuw breedbeeldscherm (met Energy Star label) waardoor printen minder nodig is - Vernietiging archief volgens wet- en regelgeving.

Energy Efficiency and Mobility
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Measure Klimaatverandering
Description:
Medewerkers worden gestimuleerd om gebruik te maken van de fiets door het faciliteren van een fietsplan - De routes voor de deurwaarders worden vooraf gepland door een routeplanningssysteem om deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze routeplanning zit standaard in ons dossieradministratiesysteem geleverd door Praclox - Indien een nieuwe leaseauto aangeschaft moet worden, wordt gestimuleerd om een zuinige auto te kiezen (denk hierbij aan een minimaal label of een slimme keuze tussen diesel, benzine of elektrisch).

Fair Practices
Fair operating practices concerns ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.
Ethical Conduct
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Anti-corruption & Business integrity - Company

Policy Eerlijk zakendoen
De deurwaarder valt onder strenge wet- en regelgeving en op het naleven hiervan wordt door de beroepsgroep (KBvG) gecontroleerd en geauditeerd. Integer handelen is bijvoorbeeld één van de Normen voor Kwaliteit die de KBvG heeft opgesteld. Wij hebben hiervoor een positief toetsingsverslag ontvangen. Voorst zijn intern een aantal maatregelen getroffen.

Measure Maatregelen eerlijk zakendoen
Description:
Uitbesteding vindt plaats op basis van de normen van de KBvG en wat in ISO 9001 is bepaald. De prestaties worden jaarlijks geëvalueerd - In het screeningsbeleid (opgenomen in de arbeidsvoorwaarden) is vastgelegd dat er bij indiensttreding o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag vereist is. In dezelfde voorwaarden is vastgelegd dat een medewerker de werkgever schriftelijk op de hoogte moet stellen van mogelijke financiële problemen om tijdig hulp te kunnen bieden - Als bijlage bij de arbeidsvoorwaarden tekent de nieuwe medewerker ‘Gedragsregels vorderingen medewerkers’ waarin ondermeer is vastgelegd hoe omgegaan wordt met dossiers van een medewerker met schulden of zijn/haar familieleden of bekenden - Inzake het melden van oneerlijke of toegestane praktijken is er een Klokkenluidersregeling waarin geregeld is hoe medewerkers melding kunnen doen zonder dat hun belangen geschaad worden.

Consumer Issues
Organizations that provide products and services may have responsibilities to customers, consumers and end users, even if they operate in a business to business setting. Organizations have significant opportunities to contribute to sustainable consumption and sustainable development through the products and services they offer and the information they provide, including information on use, repair and disposal.
Complaint and Dispute Resolution
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Consumer Service - Products/Services

Measure Klachtenprocedure
Description:
Voor de behandeling van klachten/reacties is een procedure beschikbaar waarin de afhandeltermijnen en de wijze waarop dat moet gebeuren is vastgelegd. Elk kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage opgesteld waarin wordt gerapporteerd over de trends, acties, resultaten en termijnen. Voor belanghebbende is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders waar het tuchtrecht wordt gehanteerd zodra, naar de mening van een belanghebbende, de klacht niet naar behoren is afgehandeld.

Certificate ISO 9001
Scope: Het uitoefenen van zowel de ambtelijke als niet-ambtelijke gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk alsmede het verstrekken van rechtskundige adviezen aan dereden.

Privacy Protection
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Consumer data protection - Products/Services

Policy Privacy en gegevensbescherming
De KBvG heeft een Gedragscode ter bescherming van persoonsgegevens geschreven welke bepaalt op welke wijze gerechtsdeurwaarders informatie mogen vergaren en voor welk doel ze deze informatie mogen gebruiken. Hieraan dient ieder deurwaarderskantoor zich te houden. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing, zo ook voor Inkassier. Om hieraan te voldoen hebben wij onze verschillende acties uitgezet zoals het publiceren van een privacyverklaring op de website, het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, het aanpassen van de algemene voorwaarden en zijn de medewerkers geïnformeerd omtrent veranderingen en het kunnen melden van incidenten. Ter bescherming van gegevens is in de arbeidsovereenkomst een aantal afspraken opgenomen m.b.t. geheimhouding en de behandeling van dossiers.

Policy Beleid datalekken
Inkassier heeft een eigen Security Board dat zich bezig houdt met de beveiliging van informatie. Er is een beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe Inkassier omgaat met informatiebeveiligingsincidenten (waaronder bijv. datalekken). In dit beleid wordt aangegeven hoe een melding kan worden gedaan en hoe en door wie de melding vervolgens wordt opgepakt.

Print Report

This report was generated on 2/18/19.